Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB10613 Budsjettering og driftsregnskap (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
 • bachelorstudiet i regnskap og revisjon
 • bedriftsøkonomi, årsstudium

For studenter med oppstart høsten 2016 og senere må emnet være fullført og bestått for å starte på profilering i tredje studieår.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bygger på emner fra første semester:

 • Innføring i bedriftsøkonomisk analyse, 10 stp
 • Finansregnskap, 10 stp

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har:

 • dybdekunnskap om ulike modeller for driftsregnskap
 • kunnskap i å foreta lønnsomhetsanalyser basert på aktivitetskostnader og hvor kostnadenes relevans er tema.
 • kunnskap om budsjetter
 • kunnskap om driftsregnskap
 • kunnskap om lønnsomhetsanalyser

Ferdigheter
Studenten:

 • har forståelsen for driftsregnskapsmodeller
 • kan sette opp et driftsregnskap
 • kan utføre og drøfte ulike lønnsomhetsanalyser og vurderingsproblemer i forhold til driftsregnskapsmodeller
 • kan aktivt bruke økonomisk styring av virksomheten ved hjelp av budsjetter og regnskap
 • kan sette opp resultat, balanse og likviditetsbudsjetter

Generell kompetanse
Studenten:

 • kan bidra med økonomifaglig kunnskap i bedriftens drift
 • kan kritisk vurdere en kalkulasjon, driftsregnskap og budsjettinformasjon
 • kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i prosjektgrupper
 • kan diskutere konstruktivt faglige problemstillinger
 • kan forfatte et selvstendig skriftlig arbeid i gruppe eller individuelt

Innhold

 • Mål- og økonomistyring
 • Ulike modeller for driftsregnskap, herunder driftsregnskap basert på kostnadsstandarder 
 • Just in Time og beholdningskontroll 
 • Akalkulasjon og analyser 
 • Relevante kostnader og beslutningsproblemer knyttet til lønnsomhetsanalyser 
 • Prissetting 
 • Budsjettering av resultat, likviditet og balanse 
 • Desentralisering og prestasjonsmåling

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid og veiledning.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer i alt på dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innlevering (gruppearbeid eller individuelt) må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig firetimers eksamen.
Hjelpemidler: godkjent kalkulator.
Karakterskala: A - F.

Oppdatert oversikt over tillatte hjelpemidler vil være tilgjengelig i Studentweb før eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 05.12.2016. Det kan komme endringer før semesterstart.

Kjell Gunnar Hoff og Morten Helbæk: Økonomistyring 2, Driftsregnskap og budsjettering, 6. utgave.

Studentene må i tillegg ha: Arbeidsbok for Økonomistyring 2.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 03:24:28