Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Eddie Rekdal
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

SFBR12013 Revisjon (revisoreksamen) (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i regnskap og revisjon.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på fellesemner med bachelor i økonomi og administrasjon iht NRØAs plan og fordypningsemner i videregående regnskapsfaglige emner og verdsettelse iht. gjeldende forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon.

Undervisningssemester

5. og 6. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har:

 • kjennskap til revisors rolle som allmennhetens tillitsperson, herunder behovet for revisjon, omfanget av revisjonsplikten og revisors tjenestespekter i privat og offentlig sektor
 • kjennskap til det juridiske og profesjonsbestemte rammeverket for revisors yrkesutøvelse
 • kjennskap til normativ etisk teori og morallære
 • overordnet kunnskap om revisors oppgaver i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner
 • overordnet kunnskap om forvaltningsrevisjon, etterlevelsesrevisjon og selskapskontroll i stat og kommune.

Ferdigheter
Studenten kan:

 • anvende rammeverket og etiske regler i praktisk problemløsning
 • foreta og gjennomføre et revisjonsoppdrag fra oppdragsvurdering til rapportering med fokus på noen utvalgte revisjonsområder herunder
  • vurdere om revisor til enhver tid faktisk er og framstår som objektiv og kapabel
  • fastsette og anvende vesentlighetsgrenser på det enkelte oppdrag
  • vurdere iboende og kontrollrisiko, herunder mislighetsrisiko, og bestemme revisjonsmessig angrepsvinkel
  • utforme mest effektive testmetoder og utvalg
  • innhente hensiktsmessige og tilstrekkelige revisjonsbevis
  • konkludere på utførte revisjonshandlinger
  • bestemme revisjonsberetningens utforming
  • bestemme annen lovpålagt og hensiktsmessig rapportering til offentlig myndighet og ledelse

Generell kompetanse
Studenten kan:

 • planlegge og gjennomføre et revisjonsoppdrag som strekker seg over tid alene og som deltaker i en gruppe.
 • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
 • formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

 • Emnet tar opp rammebetingelser for revisjon, revisjonsteori og -metode samt revisjon og etikk samt revisors rolle i samfunnet.
 • Emnet vil definere begrepene "god revisorskikk" og "god revisjonsskikk" og arbeidsmetodikk for utøvelse av revisoryrket.
 • En fordypning i lovformalia knyttet til yrkesutøvelsen vil være sentral i tillegg til prinsipper og teknikker for å oppnå de målsetninger som er satt ved revisjonsplanleggingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og selvorganisert gruppearbeid.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 420 timer i alt på dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Én innleveringsoppgave (gruppearbeid eller individuelt) må være godkjent før studenten kan fremstille seg til revisoreksamen i emnet.

Eksamen

Individuell, skriftlig sekstimers revisoreksamen.

Tillatte hjelpemidler:
Revisors håndbok, Norges lover, særtrykk eller samlinger av lover og standarder uten kommentarer
Skattelovsamling (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad)
Godkjent kalkulator

Karakterregel: A-F.

Karakterkrav for bevilgning som registrert revisor er C, fastsatt av Finanstilsynet. I tillegg kommer praksiskrav i. h. t. forskriften.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.
Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 08.12.2015. Det kan forekomme endringer før semesterstart.

Gulden, Bror Petter (2010 ). Revisjon - teori og metode. 6. utg.  eller nyere. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 700 s.
Gulden, Bror Petter (2010 ). Oppgavesamling i revisjonsfag med løsningsforslag, 7. utg. . eller nyere. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 425 s.
Gulden, Bror Petter (2012 ). Den eksterne revisor. 8. utg, Oslo: Gyldendal Akademisk. 474 s.
Intern kontroll: et integrert rammeverk (1996). Oversettelse av COSO-rapporten v/ Marte Solberg. Oslo: Cappelen akademisk forlag. 214 s.
Den norske revisorforening (årlig). Revisors Håndbok. Oslo: Den norske revisorforening.
Forelesningsnotater om revisjon utdeles.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 03:25:56