Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFS11218 Politisk analyse (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Statsvitenskap årsstudium.
Del av 60 studiepoengsenhet som kan inngå i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur.

Undervisningssemester

Statsvitenskap årsstudium: 1. semester (høst).
Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur: 1., 3. eller 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • oversikt over historiske begivenheter relevant for studiet av statsvitenskap
 • kunnskap om grunnleggende begrep innenfor statsvitenskap
 • kunnskap om politisk sosiologi, politisk psykologi og politisk økonomi
 • kunnskap om maktforhold i offentlig politikk, organisasjoner og mellom stater
 • kunnskap om likheter og forskjeller mellom menns og kvinners medborgerskap i et moderne samfunn
 • kunnskap om innovasjon og nyskapning
 • kunnskap om forholdet mellom politikk og næringsliv
 • innsikt i yrkesetiske utfordringer koblet til politikk, økonomi og filosofi
 • kjennskap til de grunnleggende spørsmålene innen statsvitenskap i dagens samfunn

Ferdigheter
Studenten kan

 • skrive fagtekster og presentere og diskutere faglige problemstillinger på en klar måte, både muntlig og skriftlig
 • analysere aktuelle samfunnsspørsmål fra flere teoretiske perspektiver
 • kombinere innsikt fra politisk teori, komparativ politikk, offentlig politikk og internasjonal politikk for å skape et helhetlig bilde av en sak og bruke dette til å gi råd og forslag til løsninger på praktiske utfordringer

Generell kompetanse
Studenten har

 • en analytisk tilnærming til statsvitenskap
 • evnen til å analysere komplekse problemstillinger
 • evnen til å forstå og anvende innsikt fra både statsvitenskap, økonomi og filosofi, og kombinere disse for å nå en helhetlig forståelse av komplekse problemstillinger

Innhold

Emnet gir en faglig innføring i grunnleggende begreper i faget og tema som er tverrfaglige eller som er vanskelig å passe inn i den tradisjonelle firedelingen av statsvitenskapsfaget (politisk teori, komparativ politikk, offentlig politikk og internasjonal politikk).

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er basert på forelesninger, seminarer, skrivekurs og kurs i presentasjonsteknikk. Emnet organiseres i seks temabolker, og går over 12 uker.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 6 innleveringer (200-700 ord per innlevering).
 • 6 presentasjoner (ca. 5 minutter per presentasjon).

Arbeidskravene må være vurdert til bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen (ca. 30 minutter). Ingen hjelpemidler tillatt. Karakterskala A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 12. juni 2018.

Aron, R. & Christensen, R. (2017). Politics and History. Abingdon. Routledge.

Hovi, J. (2008). Spillteori: en innføring. Oslo. Universitetsforlaget.

Leftwich, A. (2014). What is Politics. Cambridge. Polity Press.

Minogue, K. (1995). Politics: A Very Short Introduction. Oxford. Oxford University Press.

Waylen, G. (2007). Engendering Transitions: Women¿s Mobilization, Institutions and Gender Outcomes. Oxford: Oxford University Press.

Østerud, Ø. (2014). Statsvitenskap: en innføring i politisk analyse. Oslo. Universitetsforlaget.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. juli 2020 03:32:32