Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Nettbasert undervisning med mulighet for begrenset undervisning og veiledning på studiested Halden.
Emneansvarlig:
Franck Orban
Undervisningsspråk:
Fransk
Varighet:
½ år

SFF21615 Frankrike og EU etter 1945 (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Fransk, påbyggingstudium.

Obligatorisk emne i 30 studiepoengsenhet for studenter i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur (gjelder BSSK-kull 2018 og tidligere).

Undervisningssemester

Fransk påbygging: 1. semester (høst).

Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur: 3. eller 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

  • har solid kunnskap om fransk europapolitikk med tanke på prosesser og aktører både i et historisk og analytisk perspektiv, og forstår dens betydning for debatten om EUs fremtid i Frankrike

  • har god innsikt i ulike kildematerialer og teksttyper som omhandler EU og fransk europapolitikk

Ferdigheter
Studenten

  • kan gjenkjenne de grunnleggende aspektene som kjennetegner EUs oppbygging og får innsikt om hvordan EU griper inn i landenes inn- og utenrikspolitikk gjennom studien av Frankrikes forhold til EU

  • har bevisst kritisk holdning når det gjelder analysen av kilder (medier, politiske taler og dokumenter, offisielle dokumenter på nasjonalt eller EU-nivå), og produksjon av eget produkt

Generell kompetanse
Studenten

  • kan bruke oppslagsverk og kilder på en selvstendig og reflektert måte

  • kan finne frem til relevant stoff i ulike medier og ved hjelp av IKT med veiledning av faglæreren

  • er seg bevisst forskjellen mellom primære og sekundære kilder på den ene siden og mellom offisielle og uoffisielle kilder på den andre

  • har norsk, fransk og engelsk vokabular om EU-relaterte temaer

Innhold

Studentene får en innføring i hvordan fransk europapolitikk forståes, omtales og praktiseres. De skal også kunne bruke tillært kunnskap om fransk europapolitikk i norsk kontekst ved å identifisere likheter og ulikheter mellom fransk og norsk tilnærming til europapolitikken. Studentene skal trenes i produksjon av tekster om EU på fransk og vil oppøve en kritisk holdning til eget og andres arbeider.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gitt i nettmøter med mulighet for individuell veiledning etter avtale. Høgskolen læringsplattform brukes til distribusjon av grunnlagsdokumenter, sentralt studiemateriell og oppgaver, veiledning, samt annen relevant informasjon om emnet. Undervisningsplattform brukes til nettmøter i form av undervisningstimer og veiledning. Selvstudium inngår i læringsformene.

Arbeidsomfang

ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ett (1) skriftlig innleveringsarbeid om et tema relatert fransk europapolitikk. Temaet avtales på forhånd med foreleseren.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen (4 timer)
Skriftlig eksamen med valg mellom to hovedtemaer relatert til fransk europapolitikk og med definisjoner om EU-systemet.
Tillatte hjelpemidler: Ordbøker fransk-norsk, norsk-fransk og fransk-fransk.

Som hovedregel avholdes skriftlig eksamen på campus. Det må søkes på særskilt skjema om å få avlegge skriftlig eksamen på et annet godkjent sted.

Karakterer gis på en skala fra A-F. 

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering/underveisevaluering og sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

- Lærergruppe - Studieleder - Lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 11. juni 2015. Det tas forbehold om endringer frem til semesterstart.

Gérard Bossuat (2012), La France et la construction de l'unité européenne: de 1919 à nos jours. Paris: Armand Colin, 280 sider (kan bestilles i bokhandelen, HiØ)

Andre relevante tekster / dokumenter, deles ut etter behov.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 22:24:54