Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Nettbasert undervisning med tilbud om samlinger og mulighet for veiledning ved studiested Halden
Emneansvarlig:
Sigmund Kvam
Undervisningsspråk:
Tysk
Varighet:
½ år

SFT22218 Tysk: Semesteroppgave (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i Tysk påbyggingsstudium. 

Emnet kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur.

Emnet må tas i tilknytning til enten SFT22018 Språk i kontrast eller SFT22118 Berlin etter 1945: byhistorie, litteratur og film. 

Undervisningssemester

Tysk påbyggingstudium: 1. semester (høst).

Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur: 3. eller 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • solid faglig innsikt i enten språklige eller litterære/kulturelle emner som gjør han/henne i stand til å velge og begrunne relevant tema for en fordypningsoppgave.

 • kunnskap om hvordan en finner, vurderer, bearbeider og anvender relevant fag- og skjønnlitteratur og om korrekt bruk av kildehenvisninger og noteapparat.

Ferdigheter
Studenten

 • er i stand til å skrive omfattende framstillinger på tysk på mest mulig korrekt språk,  med ei klar og hensiktsmessig oppbygging sett i forhold til temaet som er valgt.

 • kan gi respons på andres arbeid på tysk.

 • har styrket sine skriftlige og muntlige språkferdigheter.

Generell kompetanse
Studenten

 • har oppnådd god kompetanse når det gjelder informasjonsinnhenting, til vurdering og strukturering av materiale.

 • er i stand til å formulere et tema og ei problemstilling og til å bruke kilder kritisk.

 • har gjennom emnet oppøvd kritisk sans og sjølstendighet.

 • er kjent med akademisk skriving.

Innhold

Studentene kan velge tema for sin semesteroppgave enten i tilknytning til SFT22018 Språk i kontrast eller SFT22118 Berlin etter 1945: byhistorie, litteratur og film. De skal jobbe med ei oppgave under veiledning av en faglærer. Tema for oppgava fastsettes etter nærmere avtale mellom student og faglærer. Temaet skal presenteres og arbeidet sammenfattes for medstudenter og faglærer underveis, se nærmere under Arbeidskrav.

Studentene som ønsker å fordype seg på bakgrunn av Språk i kontrast velger tema for oppgaven med utgangspunkt i tysk språkbruk eller tyske språkstrukturer, gjerne med kontrastivt perspektiv tysk-norsk eller oversettelsesperspektiv. Studentene som ønsker å fordype seg på bakgrunn av Berlin etter 1945: byhistorie, litteratur og film velger et tema med utgangspunkt i historiske, kulturelle og litterære perspektiv på Berlin. Studenter som ønsker å fordype seg i et tverrfaglig emne som omfatter en språklig og litterær tilnærming, gis anledning til dette etter nærmere avtale med faglærer.

Undervisnings- og læringsformer

Sjølstendig arbeid under veiledning, presentasjon og diskusjon underveis. Biblioteksressurser og andre ressurser skal brukes aktivt. Studentene skal være respondenter for hverandre underveis i arbeidet, se nærmere under Arbeidskrav.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

I løpet av emnet skal studentene presentere temaet de har valgt for sine medstudenter. Hver student skal også respondere på arbeidet til én av de andre studentene. Presentasjonen og responsen kan foregå både muntlig og skriftlig, dette avtales nærmere mellom studenter og faglærer.

Arbeidskrav må være godkjent før oppgava vurderes.

Eksamen

Individuell semesteroppgave

Vurdering skjer på grunnlag av ei individuell semesteroppgave. Oppgava er ei skriftlig framstilling. Oppgava skal omfatte 21.000-23.000 tegn med mellomrom, fotnoter og litteraturliste inkludert. Eventuelle illustrasjoner kommer i tillegg.

Ved bedømmelsen blir det tatt hensyn til kunnskapsnivå, formuleringsevne, informasjonsinnhenting og sjølstendighet. Oppgava skal leveres til fastsatt tidspunkt. Det gis individuell underveisveiledning.

Karakterskala A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått karakter på semesteroppgaven, kan denne bearbeides én gang.

Ved ønske om å forbedre bestått karakter, må studenten levere ny oppgave med ny problemstilling.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtsemesterevaluering
 • løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av:

 • lærergruppe
 • studieleder
 • lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Studentene velger i samråd med faglæreren ut relevant litteratur (både faglitteratur og, der det er naturlig, skjønnlitteratur) som legges til grunn for arbeidet med semesteroppgava; også nettbaserte kilder og film kan inngå. Anvendt litteratur og andre kilder skal synliggjøres i oppgavas litteraturliste.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 09:24:34