Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Nettbasert undervisning med tilbud om samlinger og mulighet for veiledning ved studiested Halden
Emneansvarlig:
Elin Nesje Vestli
Undervisningsspråk:
Tysk
Varighet:
½ år

SFT12111 Tysk: Tema fra språk, litteratur, kultur og didaktikk (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Tysk årsstudium.
Del av 60-poengsenheten som kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur.

Undervisningssemester

Tysk årsstudium: 2. semester (vår).
Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur: 2., 4. eller 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

  • solid innsikt i temaet/problemstillinga han/hun velger.
  • kunnskaper om hvordan en finner, vurderer, bearbeider og anvender relevant faglitteratur og om oversiktlig og systematisk framstilling med korrekt bruk av kildehenvisninger og noteapparat.

Ferdigheter

Studenten

  • kan lage ei lengre skriftlig framstilling på mest mulig korrekt tysk med ei klar og hensiktsmessig oppbygging sett i forhold til temaet/problemstillinga som er valgt.

Generell kompetanse

Studenten

  • har videreutvikla evnene sine til informasjonsinnhenting, til vurdering og strukturering av materiale.
  • er i stand til å formulere et tema og ei problemstilling og til å bruke kilder kritisk i arbeidet med temaet/problemstillinga som er valgt.
  • har gjennom emnet oppøvd kritisk sans og sjølstendighet.

Innhold

Studentene kan velge fra tema i tilknytning til samfunnsforhold, kultur, litteratur, didaktikk eller språklige forhold i tyskspråklige land. De skal jobbe med ei oppgave under veiledning av en faglærer. Tema for oppgava fastsettes etter nærmere avtale. Temaet skal presenteres og arbeidet sammenfattes underveis, se nærmere under Arbeidskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Sjølstendig arbeid under veiledning. Biblioteksressurser og andre ressurser skal brukes aktivt. Det legges opp til at studentene skal være respondenter for hverandre underveis i arbeidet, se nærmere under Arbeidskrav.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

På studiets nettsted presenterer studentene temaet de har valgt. Til nærmere angitt frist postes også et kort sammendrag av arbeidet underveis. Hver student får ansvar for å respondere på to av de andre studentenes innlegg.

Arbeidskrav må være godkjent før oppgava vurderes.

Eksamen

Individuell semesteroppgave

Vurdering skjer på grunnlag av ei individuell semesteroppgave. Oppgava er ei skriftlig framstilling (tekstdokument med 1 1/2 linjeavstand. Oppgava skal omfatte 19.000-20.000 tegn med mellomrom, fotnoter og litteraturliste inkludert. Eventuelle illustrasjoner kommer i tillegg.)

Den skal inneholde kildehenvisninger og korrekt noteapparat. Ved bedømmelsen blir det tatt hensyn til kunnskapsnivå, informasjonsinnhenting, sjølstendighet og formuleringsevne. Oppgava skal leveres til fastsatt tidspunkt. Det gis individuell underveisveiledning.

Karakterskala A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått resultat eller forbedring av karakter må det leveres ny oppgave.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

-midtsemesterevaluering
-løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av:

-lærergruppe
-studieleder
-lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Studentene velger i samråd med faglæreren ut litteratur som legges til grunn for arbeidet med semesteroppgaven.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 19:30:11