Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden 
Emneansvarlig:
Daniel Lees Fryer
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

SFE11118 Engelsk: Grammatikk og fonetikk 1 (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Engelsk årsstudium.

Obligatorisk emne i 60-studiepoengsenhet for studenter i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur (gjelder BSSK-kull 2018 og tidligere).

Undervisningssemester

Engelsk, årsstudium: 1. semester (høst).

Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur: 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten har:

  • kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur med vekt på forskjeller og likheter mellom engelsk og norsk, samt innsikt i kulturelle konvensjoner for språkbruk

  • kunnskap om engelsk som verdensspråk

Ferdigheter

Studenten kan:

  • bruke et begrepsapparat for å beskrive og analysere skriftlig og muntlig engelsk

  • bruke fonemisk transkripsjon og intonasjonstranskripsjon

  • snakke engelsk uten sjenerende innslag av morsmålets uttale og intonasjon

 Generell kompetanse

Studenten:

  • har bevissthet om egen bruk av språket

  • kan arbeide analytisk, både selvstendig og sammen med andre

Innhold

Studenten får en innføring i fonetikk og intonasjon, med vekt på praktiske ferdigheter, og en innføring i språkets grammatiske struktur. I fonetikk lærer studenten bl.a. å bruke begrepsapparatet for å beskrive og analysere engelsk uttale. Praktiske øvelser inngår. Det blir fokusert på to varianter av engelsk: Received Pronunciation (britisk engelsk) og General American (amerikansk engelsk). Eksempler på sentrale temaer i grammatikk er fraseoppbygging og setningsanalyse. Hensikten er blant annet å vise sammenhengen mellom grammatisk form og betydning. Det gjøres sammenligninger med norsk for å gi økt bevissthet om grammatiske og fonetiske likheter og forskjeller mellom de to språkene.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gitt i forelesninger, seminarer, gruppetimer og andre former for aktiviteter, i så vel fysiske møter som ved hjelp av digitale verktøy.  Læringsplattform brukes til distribusjon av informasjon. 

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • To individuelle oppgavesett i fonetikk og grammatikk levert inn til fastsatt frist. Nærmere opplysninger finnes i semesterplan.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen, varighet ca. 30 minutter

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterskala A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Emnet evalueres hvert semester.

Resultatene behandles av/i lærergruppe, studieleder og programutvalg.

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 8. mai 2018. Med forbehold om endringer frem til studiestart.

Dypedahl, Magne & Hilde Hasselgård. 2018. Introducing English Grammar. 3rd ed. Fagbokforlaget.

Jones, D. 2006. English Pronouncing Dictionary. 17th ed. Cambridge University Press.

Nilsen, T. S. 2010. English Pronunciation and Intonation. 3rd ed. Universitetsforlaget.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. juli 2020 06:25:52