Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Fleksibelt emne bestående av nettbasert undervisning og fysiske samlinger i Halden
Emneansvarlig:
Eva Lambertsson Björk
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

SFE41115 Interkulturell læring (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i masterstudiet Fremmedspråk i skolen - engelsk.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskaper om mekanismer som kan påvirke kommunikasjon mellom mennesker med forskjellig bakgrunn
  • inngående kunnskap om lærings- og samhandlingsstrategier som kan gi kommunikativ kompetanse i interkulturelle situasjoner.
  • avansert kunnskap om egnete digitale verktøy som bidrar til interaksjon, kommunikasjon og refleksjon

Ferdigheter

Studenten kan

  • bruke sin innsikt i interkulturell kommunikasjon for å utivkle egen og elevenes interkulturelle kompetanse

Generell kompetanse

Studenten

  • har et solid grunnlag for refleksjon og holdningsendringer.
  • er bevisst når det gjelder viktigheten av perspektivmangfold i læringsprosessen og når det gjelder forholdet mellom språk, kultur og identitet.

Innhold

Studentene får innføring i grunnleggende begreper og relevante emner innenfor fagområdet interkulturell kommunikasjon som settes i et didaktisk perspektiv. Eksempler er kulturbegrepet, verdier, etnosentrisme, verbal og ikke-verbal kommunikasjon, stereotypier, kulturell identitet og det multikulturelle klasserom. Videre arbeides det med forholdet mellom språk, kultur og identitet. Studentene får kjennskap til metoder for å fremme interkulturell læring og læringsstrategier. Samtidig tematiseres hvordan digitale læringsverktøy kan brukes for å utvikle interkulturell kommunikasjon.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er nettbasert med én fellessamling i begynnelsen av semesteret. Emnet deles inn i flere enheter. For hver enhet vil det bli satt opp obligatorisk pensumlitteratur med oppgaver. Dette danner grunnlag for klasseblogger og diskusjonsinnlegg på høgskolens læringsplattform. Gjennom arbeidet med bloggene, vil studentene bli kjent med de interaktive og kommunikative mulighetene ved dette digitale verktøyet, blant annet utviklingen av skriveferdigheter og digitale ferdigheter og presentasjon av innholdskunnskap gjennom multimodal tenkning. Gjennom den prosessorienterte tilnærmingen det legges opp til, vil studentene i tillegg bli bevisst vurderingsprosesser og hvordan blogg kan brukes i egenvurdering og i formativ vurdering i språkundervisningen. Gjennom arbeidet med de individuelle bloggene, vil studentene bli kjent med de interaktive og kommunikative mulighetene ved dette digitale verktøyet.

Undervisningsspråket er engelsk. Noe av fellespensumet er på engelsk og skandinaviske språk.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studentene må

  • skrive fire blogginnlegg og lese medstudentenes innlegg på høgskolens læringsplattform. Blogginnleggene dekker de fagområder som er beskrevet ovenfor.
  • gjennomføre en litteratursøksoppgave.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell mappevurdering

Kandidaten skal levere tre individuelle skriftlige oppgaver i løpet av semesteret etter nærmere retningslinjer og innleveringsfrister.

To oppgaver vektes 25 % hver, og én oppgave vektes 50 %. Varighet på den enkelte oppgave er to uker. Nærmere informasjon om omfang framkommer i semesterplanen.

Det gis en samlet karakter for mappen etter karakterregel A-F.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Dersom studenten blir vurdert til ikke bestått, eller ønsker å forbedre karakterer, må alle oppgavene skrives på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres gjennom underveisevaluering og en sluttevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalget følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturliste sist oppdatert 18. mai 2017

Hofstede, Geert, Gert Jan Hofstede and Michael Minkov (2010) Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York. McGraw-Hill.

Samovar, Larry A, Richard E Porter, Edwin R McDaniel and Carolyn S. Roy (2017) Communication between Cultures, (9th ed,.) Belmont, CA: Wadsworth.

Artikler på nett som gjøres tilgjengelig på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 10:24:29