Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Jan Moren
Undervisningsspråk:
Norsk, men deler av undervisningen kan foregå på engelsk.
Varighet:
1 år

SFS40503 Masteravhandling i organisasjon og ledelse (Høst 2020–Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i organisasjon og ledelse.

Absolutte forkunnskaper

Emnene Organisasjon og ledelse 1 (30 studiepoeng), Organisasjon og ledelse 2 (30 studiepoeng) og Organisasjon og ledelse 3 (30 studiepoeng) eller tilsvarende må være bestått.

Undervisningssemester

7. og 8. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført mastergradsavhandling kan studenten anvende teoretisk kunnskap og vitenskapelige metoder for å belyse problemstillinger med relevans for arbeidslivet.

Innhold

Masteravhandlingen består av et større skriftlig arbeid på om lag 100 sider.

Det vil bli arrangert avhandlingsseminarer hvor studentene presenterer egne og kommenterer andres utkast til masteravhandling. Det vil også bli undervist i kvantitative og kvalitative metoder.

Undervisnings- og læringsformer

Masteravhandlingen kan skrives individuelt eller i gruppe på to studenter. Studieplanen legger opp til at studentene velger tema og problemstilling for avhandlingen tidlig i studieforløpet.Hver student får oppnevnt en veileder, og det etableres en kontrakt mellom høgskolen og den enkelte student, der avtale om veiledning og dens omfang inngår.

Normert studietid for masteravhandlingen er ett år hvor masterstudentene har tilgang til veiledning fra oppnevnt faglig veileder. Veiledningsomfanget utgjør 20 timer. Dersom det er behov for lengre tid til avhandlingen, må det leveres en begrunnet søknad om dette. Veiledningsomfanget vil likevel ikke overstige 20 timer. Dersom du tar pause fra studiet, og allerede har begynt med veiledning, har du likevel ikke krav på mer veiledning enn totalt 20 timer.

Arbeidsomfang

Studentenes samlede arbeidsinnsats i emnet er beregnet til 840 årstimer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Det er frammøtekrav på 75 % av avhandlingsseminarene. 
  • Alle studenter må presentere sitt eget utkast til masteravhandling og kommentere på 4-8 andre studenters utkast i åpne seminarer.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Masteravhandling og muntlig eksamen (ca. 60 minutter)

Emnet vurderes ut fra masteravhandlingen (individuelt eller i gruppe) og muntlig eksamen.

Det er anledning til å skrive avhandling sammen, men man kan ikke være flere enn to. Studenter som skriver sammen kan velge om de vil gi to individuelle eksamensforedrag til muntlig eksamen, eller om man vil presentere ett felles foredrag. Den resterende delen av muntlig eksamen foregår imidlertid individuelt.

I den muntlige eksamenen holder studenten(e) først et eksamensforedrag på en halv time, deretter forsvarer studenten(e) sin avhandling. Den muntlige eksamenen varer alt i alt om lag én time.

Det gis en foreløpig karakter på masteravhandlingen før muntlig eksaminasjon. Muntlig eksamen kan justere skriftlig karakter opp eller ned ett trinn på karakterskala A-F.Det settes en individuell sluttkarakter.

Slutteksamen for masteravhandlingsstudentene avvikles to ganger hvert år og er lagt til eksamensperioden (mai/juni og november/desember).

Frister:

Oppmelding til eksamen gjøres ved semesterregistrering på Studentweb innen gjeldende frister. 

Levering og eksamen i vårsemesteret:

  • Avhandlingen leveres senest 15. mai.

Levering og eksamen i høstsemesteret:

  • Avhandlingen leveres senest 15. november.

Ved klage på sensur skal masteravhandlingen vurderes på nytt. Ved eventuell endring av den foreløpige karakteren på masteravhandlingen, skal det arrangeres ny muntlig eksamen, jfr. Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold, § 8-2 (3).

Sensorordning

Masteravhandlingen blir vurdert av en eksamenskommisjon bestående av veileder (intern sensor) og en ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eksamen må begge eksamenskomponentene gjennomføres på nytt. Studenten må levere ny masteravhandling med ny problemstilling dersom vedkommende ønsker å forbedre bestått-karakter. Studenten har ikke rett på ny faglig veiledning.

Dersom studenten har fått ikke bestått-karakter på sin avhandling, kan vedkommende omarbeide oppgaven en gang, men har ikke rett til veiledning. Vedkommende må deretter avlegge muntlig eksamen.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Avhandlingen stiller store krav til selvstendighet. Studenten må selv velge et pensum på 1000 sider med relevans for avhandlingen.  

Litteraturlisten kan bli supplert med litteratur tilknyttet vårsemesteret innen 1. desember.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 02:25:01