Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Fleksibelt emne bestående av nettbasert undervisning og fysiske samlinger i Halden
Emneansvarlig:
Berit Grønn
Undervisningsspråk:
Spansk
Varighet:
½ år

SSP41118 Interkulturell læring (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i masterstudiet Fremmedspråk i skolen - spansk.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskaper om mekanismer som kan påvirke kommunikasjon mellom mennesker med forskjellig bakgrunn

  • Inngående kunnskap om lærings- og samhandlingsstrategier som kan gi kommunikativ kompetanse i interkulturelle situasjoner.

  • avansert kunnskap om egnete digitale verktøy som bidrar til interaksjon, kommunikasjon og refleksjon

Ferdigheter

Studenten kan

  • bruke sin innsikt i interkulturell kommunikasjon for å utvikle egen og elevenes interkulturelle kompetanse

Generell kompetanse

Studenten

  • har et solid grunnlag for refleksjon og holdningsendringer

  • er bevisst når det gjelder viktigheten av perspektivmangfold i læringsprosessen og når det gjelder forholdet mellom språk, kultur og identitet.

Innhold

Studentene får innføring i grunnleggende begreper og relevante emner innenfor fagområdet interkulturell kommunikasjon som settes i et didaktisk perspektiv. Eksempler er kulturbegrepet, verdier, etnosentrisme, verbal og ikke-verbal kommunikasjon, stereotypier, kulturell identitet og det multikulturelle klasserom. Videre arbeides det med forholdet mellom språk, kultur og identitet. Studentene får kjennskap til metoder for å fremme interkulturell læring og læringsstrategier. Samtidig tematiseres hvordan digitale læringsverktøy kan brukes for å utvikle interkulturell kommunikasjon.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er nettbasert med én fellessamling i begynnelsen av semesteret. Emnet deles inn i flere enheter. For hver enhet vil det bli satt opp obligatorisk pensumlitteratur med oppgaver. Dette danner grunnlag for klasseblogger og diskusjonsinnlegg på høgskolens læringsplattform. Gjennom arbeidet med bloggene, vil studentene bli kjent med de interaktive og kommunikative mulighetene ved dette digitale verktøyet, blant annet utviklingen av skriveferdigheter og digitale ferdigheter og presentasjon av innholdskunnskap gjennom multimodal tenkning. Gjennom den prosessorienterte tilnærmingen det legges opp til, vil studentene i tillegg bli bevisst vurderingsprosesser og hvordan blogg kan brukes i egenvurdering og i formativ vurdering i språkundervisningen. Gjennom arbeidet med de individuelle bloggene, vil studentene bli kjent med de interaktive og kommunikative mulighetene ved dette digitale verktøyet.

Undervisningsspråket er spansk. Noe av fellespensumet er på engelsk og skandinaviske språk.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studentene må

  • skrive fire blogginnlegg og lese medstudentenes innlegg på høgskolens læringsplattform. Blogginnleggene dekker de fagområder som er beskrevet ovenfor.

  • gjennomføre en litteratursøksoppgave.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell mappeeksamen Studentene skal levere tre individuelle skriftlige oppgaver i løpet av semesteret etter nærmere retningslinjer og innleveringsfrister.

To oppgaver vektes 25 % hver, og én oppgave vektes 50 %. Varighet på den enkelte oppgave er to uker. Nærmere informasjon om omfang framkommer i semesterplanen.

Det settes en samlet karakter for mappen etter karakterregel A-F.

Sensorordning

To interne sensorer eller én intern og én ekstern.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Dersom studenten blir vurdert til ikke bestått, eller ønsker å forbedre karakterer, må alle oppgavene skrives på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres gjennom underveisevaluering og en sluttevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 02.06.2020.

Soriano Ayala, E. (red.) (2013). Interculturalidad y neocomunicación. Madrid: Editorial La Muralla.

Soler-Espiauba, D. (2015). Contenidos culturales en la enseñanza del español como 2/L.  Madrid: Arco/Libros.

Paran, A. & Sercu, L. (2010). Testing the Untestable in Language Education. Bristol: Multilingual Matters. (kapittel 1-5)

Miquel López, L. (2016). ‘La subcompetencia sociocultural’. I: Sánchez Lobato, J. & Santos Gargallo, I. (red.). Vademécum para la formación de profesores,. Enseñar Español como L2/LE., s. 511-531. Madrid: SGEL.

Jímenez-Ramírez, J. (2019) Cultura e Interculturalidad. En: Muñoz-Basols, Gironzetti, E. & Lacorte, M. I The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching. Metodologías, contextos, recurso para la enseñanza del español L2, s. 243-257. London: Routledge. Finnes også som e-bok: https://doi.org/10.4324/9781315646169 

 

Artikler på nett:

Byram, M, Gribkova, B. & Starkey, H. (2002). Developing the Intercultural Dimension in
Language Teaching: A Practical Introduction forTeachers. Council of Europe, Strasbourg. Hentet fra:
https://rm.coe.int/16802fc1c3

De Santiago, J. (2010). ‘La competencia cultural en la competencia comunicativa: hacia una
comunicación intercultural con menos interferencias’. Monográficos marcoELE, núm. 11, 113-130.

Álvarez González, S. (2011). La relevancia del enfoque intercultural en el aula de lengua extranjera. Revista Nebrija de Lingüística Aplicada, 9 (5), 2011, 40-56. Hentet fra http://www.nebrija.com/revista-linguistica/numero9/numero9/pdf/Gonzalez.pdf

Bravo-García, E. & Gallardo Saborido (2015). ‘Los estereotipos culturales hispánicos y sus implicaciones didácticas’. MarcoELE, Núm. 21. Hentet fra
https://marcoele.com/monograficos/estereotipos-culturales-hispanicos/

Eide, L. (2013). Forestillinger om spanskfaget: et kritisk blikk på lærebøker i spansk. Acta Didactica Norge. Vol. 7 Nr. 1. Hentet fra https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1111/

Iglesias Casal, I. (2015). Entre tópicos y esterotipos: cómo se construyen y se reconstruyen las representaciones culturales. Estudios Humanísticos. Filología 37 (2015), 51-79. Hentet fra https://www.researchgate.net/publication/308633533_Entre_topicos_y_estereotipos_como_se_construyen_y_reconstruyen_las_representaciones_culturales

Méndez Guerrero, B. (2014). ¡Mira quién calla! La didáctica del silencio en el aula de ELE, Revista Internacional de Lenguas Extranjeras, 3, Suplemento, 1-131. Hentet fra http://www.raco.cat/index.php/RILE/article/viewFile/292601/381132

Barrett, M. (2013). ‘Interculturalism and multiculturalism: similarities and differences’. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Council of Europe (2016). ‘Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse democratic societies’. Strasbourg: Council of Europe Publishing. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ccc07

Council of Europe (2016). ‘Competencias para una cultura democrática. Convivir en pie de igualdad en sociedades democráticas culturalmente diversas’. Strasbourg: Council of Europe Publishing. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ccc0d

Anbefalt litteratur:

Council of Europe (2016): Guide for development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education. Strasbourg: Council of Europe Publishing. (s. 20-23; 54-70) Hentet fra https://www.coe.int/en/web/language-policy/guide-for-the-development-and-implementation-of-curricula-for-plurilingual-and-intercultural-education

Deardorff, D.K. (2009). The SAGE Handbook of Intercultural Competence. Los Angeles: Sage publications Inc.

Hofstede, Geert, Gert Jan Hofstede and Michael Minkov (2010) Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York: McGraw-Hill. (Første utgave er oversatt til spansk: Hofsted, G. (1999). Culturas y organizaciones: El software mental. Madrid: Alianza Editorial.)

Jiménez-Ramírez, J. (2018). La enseñanza de cultura. Madrid: Arco Libros.

Coscarelli, A. (2014). Consideraciones en torno al uso de material auténtico en la clase de ELSE. V Jornadas de español como Lengua Segunda y Extranjera. Ensenada, Argentina.Hentet fra: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.7488/ev.7488.pdf

Olavarri González, E. (2015). El desarrollo de la competencia intercultural en el aula de ELE a través de imágenes: perspectivas docentes y propuestas didácticas. Hentet fra:
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/budapest_2017/13_olavarri.pdf

Mira Giménez, M. J. (2016). Evaluación de la competencia intercultural a través de las TIC: e-PEL para el aprendizaje de idiomas.
https://www.upo.es/revistas/index.php/IJERI/article/view/2306/1934

Valls Campà, Ll. (2011). Enseñanza/Aprendizaje de la competencia comunicativa intercultural y análisis de actitudes. Recuperado de
https://marcoele.com/descargas/13/vallls-competencia.intercultural.pdf

Læreplanverk for Kunnskapsløftet – Overordnet del og Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01) og (PSP1-01). Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

Läroplan grundskoleutbildning - Kursplan for Moderna språk. Läroplan gymnasieutbildning - Ämnesplan for Moderna språk. Hentet fra: https://www.skolverket.se/

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR). Hentet fra https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. juli 2020 17:25:45