Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden.
Emneansvarlig:
Jørn Inge Halvorsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB10916 Makroøkonomi (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bedriftsøkonomi årsstudium

 • bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

 • bachelorstudiet i regnskap

 • bachelorstudiet i regnskap og revisjon

Valgfritt emne for andre studieprogram.

Makroøkonomi (eller tilsvarende) må være fullført og bestått for å starte på emner i tredje studieår i bachelorstudiene (gjelder fra kull 2019).

Anbefalte forkunnskaper

SFB10719 Matematikk og statistikk eller tilsvarende.

Undervisningssemester

Kull 2018 og tidligere kull: 3. semester (høst).

Kull 2019 og senere: 2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kan  

 • redegjøre for sentrale makroøkonomiske begreper og forklare grunnleggende makroøkonomiske sammenhenger fra nasjonalregnskapssystemet
 • innhente relevante makroøkonomiske data og indikatorer
 • sette opp tradisjonelle Keynes-modeller til bruk i konjunkturanalyse
 • forklare viktige sammenhenger i arbeidsmarkedet
 • gjøre rede for økonomisk politikk i små åpne økonomier

Ferdigheter

Studenten kan

 • sette opp makroøkonomiske modeller og analysere makroøkonomiske problemstillinger ved hjelp av matematiske og grafiske presentasjoner av disse modellene
 • analysere årsaker til og virkninger av konjunktursvingninger (makroøkonomi på relativt kort sikt), og hvordan makroøkonomisk politikk, med vekt på penge- og finanspolitikk, kan brukes for å påvirke svingningene
 • redegjøre for sammenhengene mellom arbeidsledighet, potensielt nasjonalprodukt og inflasjon
 • redegjøre for hvordan nasjonale økonomier, spesielt små åpne økonomier som den norske, påvirkes av internasjonale forhold og valg av valutakurssystem

Generell kompetanse

Studenten har

 • grunnleggende innsikt i nasjonalregnskapet
 • forståelse for konjunkturanalyse
 • innsikt i de viktigste drivkreftene bak økonomisk vekst.
 • kjennskap til utfordringer i økonomisk politikk i små åpne økonomier

Innhold

Emnet omfatter sentrale makroøkonomiske begrep, spesielt innenfor nasjonalregnskapet. Det er fokus på hvordan man bygger opp makroøkonomiske modeller, og hvordan disse modellene, gjennom grafiske og matematiske presentasjoner, kan brukes til å drøfte virkningene av økonomisk politikk og andre faktorer som påvirker økonomien. Spesielt er det fokus på å analysere kortsiktige fluktuasjoner (makroøkonomiske konjunkturer).

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er lagt opp med tradisjonelle forelesninger og oppgaveløsning.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker ca. 280 timer på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innlevering må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig firetimers eksamen.

Tillatt hjelpemiddel: godkjent kalkulator.

Karakterregel: A - F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 07.08.2019.

 • Steinar Holden (2016). Makroøkonomi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk Forlag.

 • Steinar Holden, Tord Krogh og Joakim Blix Prestmo (2016). Makroøkonomi. Oppgaver og løsningsforslag. Oslo: Cappelen Damm Akademisk Forlag.

 • Pensum omfatter også forelesningsmateriale som publiseres på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2020 19:34:50