Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Asbjørn O. Pedersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB14216 Offentlig regnskap og budsjettering (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

T.o.m. kull 2018:

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering Økonomisk analyse.

 • bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering Regnskapsfører.

 • bachelorstudiet regnskap og revisjon.

Valgfritt videreføringsemne i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, men kan kun tas sammen med Videregående finansregnskap med teori, 10 studiepoeng.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på emnet Videregående finansregnskap med teori, 10 studiepoeng.

Undervisningssemester

 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering Økonomisk analyse: 6. semester (vår). Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering Regnskapsfører: 6. semester (vår).

 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, videreføringsemne: 4. eller 6. semester (vår).

 • Bachelorstudiet i regnskap og revisjon: 4. semester (vår).

Blokkundervisning i januar.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Gi en innføring i kommunal og statlig regnskapsføring, økonomistyring og rapportering.

Innhold

Kommunal regnskapsføring og rapportering:

 • Regnskapsregler og prinsipper

 • Årsavslutning og regnskapsføring i forhold til Kommunelovens bestemmelser.

 • Regnskaps- og budsjettforskrifter Kommunale regnskapsstandarder.

Statlig regnskapsføring og rapportering:

 • Hovedprinsipper for statlig budsjett- og regnskapsføring.

 • Bevilgningsreglementet og Reglement for statlig økonomistyring.

 • Statlig regnskapsorganisering, konsernkontoordningen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaver og gruppearbeid.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 100 timer i alt på dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Fremmøteplikt (80 %).

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 3 dager. 

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 08.12.2015. Det kan komme endringer før semesterstart.

Sunde, Øyvind (2011 eller nyere utgave). Kommuneregnskapet: Regnskapsprinsipper, regnskapsoppstillinger, årsregnskapets innhold, KOSTRAs økonomidata, kontroll av årsregnskapet. 6. utg. Oslo: NKK Kommunaløkonomisk forlag.

Forelesningsmateriale, diverse veiledere og brev fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Supplerende litteratur:Norges kommunerevisorforbund (årlig). Kommunerevisors håndbok: en samling av aktuelle lover og forskrifter, standarder og guidelines, nyttig info. Siste utg., Oslo: Norges kommunerevisorforbund.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 08:25:36