Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Asbjørn O. Pedersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB14615 Regnskapsorganisering og regnskapsmessig verdsettelse (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

T.o.m. kull 2018:

 • Obligatorisk emne i bachelorstudiet i regnskap og revisjon

 • Valgfritt emne i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering Økonomisk analyse

 • Valgfritt emne i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering Regnskapsfører

 • Valgfritt videreføringsemne for andre studenter ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på emnet Finansregnskap (10 studiepoeng) og emnet Videregående regnskap med teori (10 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

 • Bachelorstudiet i regnskap og revisjon: 4. semester (vår)

 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering Regnskapsfører: 4. semester (vår)

 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering Økonomisk analyse: 6. semester (vår)

 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, øvrige profileringer: 4. eller 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og kjenner til god bokføringsskikk og de øvrige bestemmelser i regnskapsloven og bokføringsloven

 • har kunnskap om regelverket for regnskapsførere og god regnskapsførerskikk, herunder regnskapsførers rolle

 • har kunnskap om internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsorganer m.v.

 • kjenner hovedprinsippene for god foretaksstyring, herunder foretakets, styrets, daglig leders og revisors rolle og ansvar overfor eier og andre interessenter

 • kjenner til sammenhengen mellom etiske prinsipper, styringsfilosofi og virksomhetens samfunnsansvar

 • kjenner til hvordan etiske prinsipper påvirker organisatorisk atferd

 • kjenner til formålet, oppgavene og oppbyggingen av regnskapssystemer

 • kjenner de mest sentrale virksomhetsprosesser, bokførings- og regnskapsrutiner

 • kjenner generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll

 • kjenner til hensyn bak outsourcing av regnskapsføring, rammer for ekstern regnskapsføring og god regnskapsføringsskikk samt god bokføringsskikk

 • kjenner til forskjeller mellom sunn og usunn organisasjonskultur

 • kjenner til hvordan personlige, organisatoriske og eksterne faktorer påvirker holdninger, atferd og beslutninger og praksis, og dermed også operasjonell risiko

 • kjenner til hvordan etiske retningslinjer kan utarbeides og anvendes

 • kjenner krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer

 • kan gjøre rede for metoder og usikkerhet i regnskapsestimater og foretaksverdi

Ferdigheter

Virksomhets- og regnskapsorganisering

Studenten

 • kan identifisere, vurdere og forstå risiko i et styringsperspektiv, spesielt operasjonell risiko

 • kan anvende metoder for analyse og styring av risiko, d.v.s. anvendelse av COSO rammeverket, med særlig vekt på elementer i kontrollmiljøet/det interne miljø (styrets og ledelsens holdninger til risiko og risikostyring, integritet, etiske verdier, kompetanseutvikling, organisasjonsstruktur, delegering av ansvar og myndighet mv)

 • kan anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk, herunder risikoregelverket (forskrift om risikostyring og internkontroll) og hvitvaskingsregelverket

 • kan utforme tiltak for å sikre effektiv intern kontroll

Verdsettelse

Studenten

 • kan fastsette avkastningskrav for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi

 • kan anvende verdsettingsmodeller for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi

 • kan analysere og anvende regnskapsinformasjon til verdsettingsformål

 • kan gjøre vurderinger rundt forsvarlig egenkapital

Generell kompetanse

Studenten

 • har tilegnet seg nødvendig kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor regnskap i privat og offentlig sektor for å kunne utarbeide regnskap med utgangspunkt i regelverkene og bygger på studentens kunnskaper i finansregnskap, finansiering og investering fra studiets første del

 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis

 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget

 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

 • Rutiner og regler for gjennomføring av regnskapsføringen: formelle krav til skatt, merverdiavgift, regnskap, praktisk gjennomføring av innberetning av lønn, arbeidsgiveravgift, skattetrekk, merverdiavgift, intern kontrollsystem for sikring av riktig datarapportering, kontrollmiljø - organisasjonens vilje og evne til å sikre korrekt rapportering

 • Verdsettingsmodeller og -metoder for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi

 • Fastsetting av avkastningskrav for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og selvorganisert gruppearbeid med øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.

Arbeidsomfang

Det forventes at studenten bruker om lag 280 timer på dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Én innleveringsoppgave i gruppe.

Oppgaven må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig firetimers eksamen.

Tillatt hjelpemiddel: godkjent kalkulator og lovsamling til eksamen (se litteraturlisten).

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 28.11.2018

Bokføringsloven, DnR forlaget, siste utgave

Kristoffersen, Trond (2014 eller nyere utgave). Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering, Bergen: Fagbokforlaget.

Kristoffersen, Trond. Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering - oppgaver og løsninger. Fagbokforlaget.

Sættem, Oddbjørn. Finansregnskap og verdsetting (måling, rapportering og analyse), siste utgave, Los Forlag.

Artikkel:  Mamelund, Erik (2009): Revisjon av usikre estimater og virkelig verdi, Praktisk Økonomi & Finans, 25 (4). http://www.idunn.no/pof/2009/04/art06

Revisors håndbok, Fagbokforlaget, siste utgave.

"Ulike verdsettelsesmodeller", Eddie Rekdal (hefte som publiseres på læringsplattformen).

 

Alt materiale som publiseres på høgskolens læringsplattform og/eller deles ut i forelesninger er også pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 08:25:37