Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Nettbasert undervisning med mulighet for begrenset undervisning og veiledning på studiested Halden.
Undervisningsspråk:
Fransk
Varighet:
½ år

SFF21212 Oversettelse av fagtekster: teori og praksis (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Fransk påbyggingstudium.

Obligatorisk emne i 30 studiepoengsenhet for studenter i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur (gjelder BSSK-kull 2018 og tidligere).

Undervisningssemester

Fransk påbyggingsstudium: 2. semester (vår).

Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur: 4. eller 6. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har kunnskap om oversettelsesteori og bruk av oppslagsverk, samt innsikt i ulike tekstsorter og oversettelse som prosess og produkt i en kommunikasjonsramme.

Ferdigheter
Studenten kan gjenkjenne ulike tekstsorter og kan bruke norsk og fransk for å formidle budskapet i tekstene på en hensiktsmessig måte. Han/hun har oppøvet en kritisk holdning når det gjelder analyse av tekstene på ulike nivå (leksikalsk, syntaktisk, stilistisk og mht kulturforskjeller), og også en kritisk holdning til eget produkt.

Generell kompetanse
Studenten kan bruke oppslagsverk og kilder på en selvstendig og reflektert måte. Han/hun kan finne frem til relevant stoff i ulike medier og ved hjelp av IKT med veiledning av faglæreren. Studenten er seg bevisst forskjellen mellom oversettelse som verktøy for tilegnelse av vokabular og syntaks i fremmedspråksinnlæringen, og oversettelse som profesjon.

Innhold

Studentene får en innføring i oversettelsesteori og analyse av ulike tekstsorter. De skal sammenligne ulike språkstrukturer i fransk og norsk og bli bevisst de virkemidlene som trengs i oversettelsesprosessen for å formidle budskapet i teksten. Studentene skal jevnlig trenes i oversettelser fra fransk til norsk og fra norsk til fransk, og oppøve en kritisk holdning til eget og andres arbeider.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gitt i nettmøter med mulighet for individuell veiledning etter avtale. Læringsplattformen Canvas brukes til distribusjon av grunnlagsdokumenter, sentralt studiemateriell og oppgaver, veiledning, samt annen relevant informasjon om emnet. Undervisningsplattform brukes til nettmøter i form av undervisningstimer og veiledning. Selvstudium inngår i læringsformene.

Arbeidsomfang

ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

3 kortere skriftlige innleveringsarbeider.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen på 4 timer med oversettelser og teorispørsmål.
Tillatte hjelpemidler: Ordbøker fransk-norsk, norsk-fransk og fransk-fransk.

Som hovedregel avholdes skriftlig eksamen på campus. Det må søkes på særskilt skjema om å få avlegge skriftlig eksamen på et annet godkjent sted.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor ellere to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering/underveisevaluering og sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

- Lærergruppe - Studieleder - Lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Det tas forbehold om endringer i litteraturlisten frem til semesterstart.

Marianne Lederer: La traduction aujourd'hui.. Le modèle interprétatif.Hachette, 1994 (utdrag)

Sylfest Lomheim; Omsetjingsteori, Univiersitetsforlaget

A. Rydning: Qu'est-ce qu'une traduction acceptable en B? UiO,  1991 - Utdrag

E. Bergsland: Oversettelse av fagspråklige tekster på fransk- problemer og erfaringer in Språk og Marked nr. 19, 1998

Andre relevante tekster / dokumenter, deles ut etter behov.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 21:24:53