Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Sondre Lindahl
 • Pål Foss
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFS11520 Offentlig politikk og administrasjon (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Statsvitenskap årsstudium.

Obligatorisk emne i 60-studiepoengenhet for studenter i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur (gjelder BSSK-kull 2018 og tidligere).

Undervisningssemester

Statsvitenskap årsstudium: 2. semester (vår).
Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur: 4. eller 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • innsikt i hvordan det politisk-administrative system fungerer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå og samspillet mellom det politiske systemet og forvaltningen

 • innsikt i den offentlige politikkens muligheter og begrensninger i en liberal stat.

 • innsikt i offentlig politikk og forholdet mellom politikken og økonomien samt velferdsstatens idégrunnlag.

Ferdigheter
Studenten kan

 • reflektere over statsvitenskapelige problemstillinger knyttet til utviklingen av den moderne staten

 • analysere samspillet mellom forvaltningen og det politiske system.

 • analysere den offentlige politikkens muligheter og grenser, samt effektene av politiske vedtak for forvaltningen.

Generell kompetanse
Studenten har

 • evne til å analysere komplekse problemstillinger knyttet til fagområdet offentlig politikk og administrasjon.

 • evne til å argumentere godt både skriftlig og muntlig for grunnleggende sammenhenger innenfor fagområdet.

 • evne til å forstå komplekse politiske, sosiale og økonomiske prosesser.

Innhold

Emnet gir en innføring i teorier og grunnbegreper om offentlig politikk og offentlig administrasjon. Vi fortar en avgrensning av offentlig sektor og diskuterer funksjonelle og prinsipielle grenser for politikk. Sentrale begreper er maktfordeling, rettsstat/konstitusjon, korporatisme, velferdsstat, byråkrati, politisk svikt og markedssvikt, europeisering av politikken, valgordninger, analyse av maktforholdene i samfunnet rundt Stortinget. Emnet diskuterer politiske og administrative institusjoner og prosesser - forvaltningens rolle i det politiske systemet er sentralt i emnet. Storting, regjering, domstolene og EU-institusjonene er sentrale studieobjekter. Det brukes ulike eksempler fra ulike politikkområder slik som forhold mellom politikk og økonomi, og velferdsstaten. I tillegg står begrep som korporatisme, rettsstat, byråkratiteori sentralt. Forholdet mellom politikk og økonomi får oppmerksomhet fra ulike synsvinkler. Blant annet ser vi på forvaltning av felleseide ressurser - allmenningsproblemet. Emnet ser på forhold mellom politikk, det sivile samfunn og markedet. Det gis en innføring i public choice teori, en økonomisk teori om politikken.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer hovedsakelig gjennom 39 timer med forelesning.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten få godkjent en skriftlig kvalifiseringsoppgave som blir oppgitt i begynnelsen av semesteret. Oppgaven skal ha 1500-2000 ord (og dermed være 4-6 sider lang) med løpende referanser og referanseliste.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen, 4 timer.
Ingen hjelpemidler tillatt. Karakterskala A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 29.11.2019

Østerud, Øyvind (2014) Statsvitenskap: Innføring i politisk analyse, Universitetsforlaget. Kapittel 6-10, s.55-100

Hansen, Tore (2016) Det Kollektive grunnlaget for individuell velstand: En innføring i offentlig politikk og økonomi. Cappelen Damm Oslo (172s)

Simmons, Randy. T. (2011) Beyond Politics: The roots of government failure Oakland, California (185s)

Kocka, Jurgen (2018) Kapitalismens historie, Dreyers forlag. (165 s 9)

Christensen, Tom, Morten Egeberg, Helge O. Larsen, Per Lægreid og Paul G. Roness (2014) Forvaltning og politikk, 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. (264s)

Foss, Pål:

KOMPENDIUM I OFFENTLIG POLITIKK OG ADMINISTRASJON.

 

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. juli 2020 06:26:17