Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Nettbasert undervisning med tilbud om samlinger og mulighet for veiledning ved studiested Halden.
Emneansvarlig:
Elin Nesje Vestli
Undervisningsspråk:
Tysk
Varighet:
½ år

SFT40415 Tysk: Litteratur og kulturkunnskap: Tyskspråklig barne- og ungdomslitteratur (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i Tysk påbyggingsstudium. 

Emnet kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur.

Undervisningssemester

Tysk påbyggingsstudium: 2. semester (vår)

Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur: 4. eller 6. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studentene har gode kunnskaper om tyskspråklig barne- og ungdomslitteratur fra ca. 1950 og til i dag. De kjenner til hovedtendenser i utviklingen av barne- og ungdomslitteraturen i dette tidsrommet, til sentrale forfattere, til viktige enkeltverk og tekster som er egnet for bruk i undervisningen på ulike nivå.

Ferdigheter
Studentene kan reflektere over litteraturdidaktikkens rolle i fremmedspråkundervisning.

Generell kompetanse
Studentene mestrer bruken av litterære tekster i undervisningssammenheng.

Innhold

Emnet er en fordypning i tyskspråklig barne- og ungdomslitteratur fra ca. 1950 og til i dag. Bruk av litteratur i tyskundervisningen står sentralt, både ut fra et litteraturdidaktisk perspektiv og gjennom arbeid med konkrete undervisningsprosjekt.

Undervisnings- og læringsformer

All undervisning foregår på tysk. Emnet er nettbasert. Undervisninga er organisert som online-seminarer, det gis også tilbud om samlinger og veiledning på campus. Undervisninga er ikke obligatorisk, men det er en stor fordel å følge den regelmessig og delta aktivt på nett. Det legges opp til studentaktiv læring.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studentene skriver en lesedagbok i tilknytning til en av litteraturtekstene. Denne skal presenteres for de andre studentene.

Eksamen

Mappevurdering.
Vurdering skjer på grunnlag av en mappe med to oppgaver.

a) en bokanmeldelse av en (selvvalgt) tyskspråklig barne- eller ungdomsbok for et norsk publikum. Bokanmeldelsen skrives på norsk. Oppgava skal omfatte 3500-4000 tegn med mellomrom, fotnoter og litteraturliste inkludert. Eventuelle illustrasjoner kommer i tillegg.

b) en større oppgave. Mulige tema er f. eks. utarbeidelse av et undervisningskonsept eller leseprosjekt som forankres i litteraturdidaktiske problemstillinger, en tekstanalyse av ett eller flere verk, et komparativt arbeid, filmanalyse eller en litteraturhistorisk framstilling. Oppgava skal omfatte 21.000-22.000 tegn med mellomrom, fotnoter og litteraturliste inkludert. Eventuelle illustrasjoner kommer i tillegg. Denne oppgava skrives på tysk.

Tema/tekst for oppgavene avtales i samråd med faglærer. Det gis individuell underveisveiledning. Ved bedømmelsen legges det vekt på kunnskap, refleksjon, evne til fordypning, selvstendighet og språklig nivå.

Det gis en samlet, helthetlig karakter. Karakterskala A-F.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor eller to interne sensorer.  

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Hvis mappen vurderes som ikke bestått, kan forbedret mappe innleveres. Studenter som ønsker å forbedre karakter må levere ny mappe ved neste ordinære eksamen. Ved klage skal hele mappen vurderes på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

  • midtsemesterevaluering/underveisevaluering

  • sluttevaluering

Resultatene behandles av lærergruppen studieleder lokalt utvalg for utdanningskvalitet

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 14.06.2019.

 

Primærlitteratur:

ENDE, Michael: Momo (Thienemann 2005).

GEISLER, Dagmar: Wandas geheime Notizen (dtv junior 2010).

GREDER, Armin: Die Insel (Sauerländer 2002).

HEIDELBACH, Nikolaus: Prinz Alfred (Beltz 2012).

HOFFMANN, PM; LINDNER, Bernd: Herbst der Entscheidung. Eine Geschichte aus der Friedlichen Revolution 1989 (CH Links Verlag 2014)

HÖRA, Daniel: Das Schicksal der Sterne (Bloomoon 2015)

JANOSCH erzählt Grimms Märchen und zeichnet für Kinder von heute (2 eventyr etter eget valg; Beltz 2013).

KÄSTNER, Erich: Die Konferenz der Tiere (Dressler 2007).

KRESLEHNER, Gabi: Charlottes Traum (2009).

MAXEINER, Alexandra /KUHL, Anke: Alles Familie! (Klett 2010).

POPPE, Grit: Abgehauen (Dressler 2012)

PREUSSLER, Otfried: Die kleine Hexe (Thienemann 2013)

RABINOWICH, Julia: Dazwischen: ich (Hanser 2016)

SCHAMI, Rafik: Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm (Hanser 2003).

SCHÄUBLE, Martin: Endland (Hanser 2017)

WEYHE, Birgitt: Im Himmel ist Jahrmarkt (Avant-Verlag 2013)

 

Anbefalt bakgrunnslitteratur (dette er ikke pensum, men relevant for arbeidsoppgavene):

KOPPENSTEINER, Jürgen/SCHWARZ, Eveline: Literatur im DaF/DaZ-Unterricht. Eine Einführung in Theorie und Praxis (Praesens 2012).

O’SULLIVAN, Emer/RÖSLER, Dietmar: Kinder- und Jugendliteratur im Fremdsprachenunterricht (Stauffenburg 2013).

SCHIKORSKY, Isa: Kurze Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur (Books on Demand 2012, alt. som e-bok).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 02:25:21