Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Daniel Lees Fryer
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

SFE11418 Engelsk: Grammatikk og fonetikk 2 (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Engelsk årsstudium.

Obligatorisk emne i 60-studiepoengsenhet for studenter i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur (gjelder BSSK-kull 2018 og tidligere).

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnet SFE11118 Grammatikk og fonetikk I (10 studiepoeng), eller tilsvarende.

Undervisningssemester

Engelsk, årsstudium: 2. semester (vår).

Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur: 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten har:

  • dypere kunnskap om engelsk grammatikk og fonetikk

  • kunnskap om forholdet mellom fonetikk og grammatikk

  • kunnskap om kommunikative aspekter ved språket

  • kunnskap om engelsk som verdensspråk

Ferdigheter

Studenten kan:

  • bruke et utvidet begrepsapparat for å beskrive og analysere skriftlig og muntlig engelsk

  • bruke fonemisk transkripsjon og intonasjonstranskripsjon

  • snakke engelsk uten sjenerende innslag av morsmålets uttale og intonasjon

 Generell kompetanse

Studenten:

  • har økt bevissthet om egen bruk av språket

  • kan arbeide analytisk, både selvstendig og sammen med andre

Innhold

Studentene får en videreføring i fonetikk og intonasjon, med vekt på praktiske ferdigheter, og en videreføring i språkets grammatiske struktur. I fonetikk arbeider studentene videre med transkripsjoner og lærer å gjenkjenne, beskrive og anvende intonasjon. Praktiske øvelser inngår. Det blir fokusert på to varianter av engelsk: Received Pronunciation (britisk engelsk) og General American (amerikansk engelsk). Eksempler på sentrale temaer i grammatikk er analyse av helsetninger og leddsetninger, verbformer og sammenhengen mellom grammatikk og tekst. Hensikten er blant annet å vise sammenhengen mellom grammatisk form og betydning. Det gjøres sammenligninger med norsk for å gi økt bevissthet om grammatiske og fonetiske likheter og forskjeller mellom de to språkene.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning blir gitt i forelesninger, seminarer, gruppetimer og andre former for aktiviteter, i så vel fysiske møter som ved hjelp av digitale verktøy. Læringsplattform brukes til distribusjon av informasjon.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • To individuelle oppgavesett i fonetikk og grammatikk levert inn til fastsatt frist. Nærmere opplysninger finnes i semesterplan.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen (5 timer)

Skriftlig eksamen inneholder både en grammatikkdel og en fonetikkdel. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Ingen hjelpemidler tillatt. 

Karakterskala A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Emnet evalueres hvert semester.

Resultatene behandles av/i lærergruppe, studieleder og programutvalg.

Litteratur

Det tas forbehold om endringer frem til semesterstart.

Dypedahl, M., H. Hasselgård og B. Løken. (2012). Introducing English Grammar. 2nd ed. Fagbokforlaget.

Jones, D. (2006). English Pronouncing Dictionary. 17th ed. Cambridge University Press.

Nilsen, T.S. (2010). English Pronunciation and Intonation. 3rd ed. Universitetsforlaget.

Materiale som blir delt ut i forbindelse med undervisning og/eller lagt ut på læringsplattformen.   

Alle studenter må dessuten ha tilgang til en engelsk-engelsk ordbok, for eksempel Collins Cobuild Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford Advanced Learner's Dictionary eller en annen ordbok beregnet på brukere som ikke har engelsk som morsmål (learner's dictionaries).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 05:25:13