Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Fleksibelt emne bestående av nettbasert undervisning og fysisk samling i Halden.
Undervisningsspråk:
Spansk
Varighet:
1½ år

SSP42318 Masteravhandling (Vår 2022–Vår 2023)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i masterstudiet Fremmedspråk i skolen - spansk.

Absolutte forkunnskaper

Bestått emnet Metode og prosjekt (20 studiepoeng).

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper fra emner tidligere i studieløpet.

Undervisningssemester

6. - 8. semester (vår - høst - vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • har spesialisert kunnskap i et selvvalgt tema innenfor et eller flere av emneområdene spansk språk, litteratur, kultur og didaktikk.

 • kan formidle sin kunnskap i målspråket, skriftlig og muntlig, og uttrykke seg klart og konsist innenfor den selvvalgte tematiske rammen.

 • kan søke etter informasjonskilder i forskjellige databaser, og evaluere og kvalitetssikre informasjon.

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan bruke målspråket på et høyt nivå.

 • kan følge genrekonvensjoner for masteravhandlinger.

 • kan utføre avanserte systematiske søk etter faglig og relevant informasjon, og anvende ulike kriterier for kvalitetssikring av informasjon.

 • kan referere til kilder og skrive litteraturliste klart, konsekvent og på en slik måte at leseren kan finne tilbake til kilden.

 • kan behandle informasjon og kilder på en etisk måte.

 • kan planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt og presentere det i et klart og presist språk

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan formidle videre hvor viktig fremmedspråkskompetanse er i et moderne globalisert samfunn, både med hensyn til kultur, demokrati og mobilitet.

 • kan formidle videre oversikter over ulike informasjonsressurser innen sitt fagfelt og kan gjøre kritiske vurderinger av informasjon og informasjonskilder. 

 • kan anvende retningslinjer for referanseteknikk.

 • kan gjennomføre selvstendige FoU-prosjekter.

Innhold

Oppgaven består av et større individuelt skriftlig arbeid som skrives under veiledning. Omfang ca. 50 sider eksklusiv referanseliste og vedlegg. Linjeavstand 1,5.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene oppfordres til å velge tema og problemstilling for oppgaven tidlig i studieløpet. Dette vil gjøre det mulig å utnytte tidligere prosjektarbeid, tematiske foredrag, mappeinnlegg og lignende som forarbeid til oppgaven.
Hver student får oppnevnt veileder tilknyttet det område vedkommende har valgt å skrive sin oppgave på. Veiledning blir tilbudt på campus, i nettbaserte møter og skriftlig på høgskolens læringsplattform. På den fysiske samlingen i Halden legger studentene fram sine arbeider og får respons fra både medstudenter, veiledere og andre lærere.

Arbeidsomfang

Ca. 840 timer.

Eksamen

Individuell skriftlig masteravhandling med muntlig eksaminasjon
Omfang ca. 50 sider eksklusiv referanseliste og vedlegg. Linjeavstand 1,5.

Avhandlingen vil bli vurdert av en eksamenskommisjon bestående av veileder(e) og en ekstern sensor. Masteravhandlingen må være vurdert til bestått før kandidaten kan fremstille seg til muntlig eksaminasjon.

Det blir holdt en muntlig eksaminasjon (ca. 45 minutter) der studenten skal presentere og reflektere over sin oppgave.

Muntlig eksamen kan justere skriftlig karakter opp eller ned ett trinn på karakterskala A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen er regulert i forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.
Ved ikke bestått resultat kan kandidaten levere omarbeidet avhandling én gang.
Ved ønske om forbedring av karakter må kandidaten levere ny avhandling med ny problemstilling. Ved levering av ny avhandling har ikke kandidaten krav på ny veiledning.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres gjennom underveisevaluering og en sluttevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalget følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Selvvalgt pensum som godkjennes av veileder.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 12:25:23