Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOMP)

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOMP) grunnskole 2018-2020 er en nasjonal kompetanseordning for grunnskolesektoren som erstatter/viderefører tidligere kompetansetiltak og modellen består av tre ulike ordninger:

  • En desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOMP), som skal bidra til at alle kommuner gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling, gjennom at statlige midler kanaliseres til kommunene. Innenfor overordnede nasjonale mål definerer og prioriterer kommunene selv hva de trenger, i samarbeid med universiteter og høyskoler. Fra høsten 2019 skal fylkeskommunene omfattes av ordningen. Statlige midler til videreutdanning er ikke omfattet av ordningen.
  • En oppfølgingsordning, der kommuner og fylkeskommuner som over tid har svake resultater på sentrale områder i opplæringen, får tilbud om støtte og veiledning.
  • En innovasjonsordning, som skal gi mer forskningsbasert kunnskap om skolen. Staten setter krav til evaluering og kvalitet, mens lokale skolemyndigheter og forskningsmiljøer i samarbeid utvikler tiltakene som de vil prøve ut.

Prosjektet skal gjennomføres som et skolebasert kompetanseutviklingstiltak – dvs. utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte skole.

Skoleeiere samarbeider om å sende melding på ønskede utviklingsområder.

Det er skoleeier som er prosjektleder og faglærer fra universitet- og høgskolesektoren er prosjektveiledere. Skoleeierne skal i samarbeid med egne skoler finne hvilke utviklingsbehov skolene har og deretter sende melding om behov til Oslo/Viken som behandler og prioriterer søknadene i de etablerte samarbeidsforaene.

Det er etablert samarbeidsfora i Oslo/Viken med representanter fra Skoleeiermyndighet og skoleeiere, fylkesmanns representanter og representanter fra UH-sektoren.

Høgskolen i Østfold (HiØ) har skoleåret 2018-2019 startet opp DEKOMP-samarbeid med Aremark, Halden, Råde, Sarpsborg, Fredrikstad, Eidsberg, Rakkestad, Marker, Trøgstad, Askim, Spydeberg, Hobøl og Skiptvedt kommuner i Østfold og Aurskog-Høland, Enebakk, Vestby og Ås kommuner i Akershus. Det er for skoleåret 2018-2019 til sammen 30 skoler hvor HiØ samarbeider med personalet på den enkelte skole om skolebasert skoleutvikling.

Fristen for Melding om behov til Oslo/Viken for studieåret 2019-2020, er 8.april 2019.

Samarbeidet foregår over et skoleår, med muligheter for å sende ny melding om behov for å forlenge samarbeidet.

HiØ har opprettet en 50% prosjektlederstilling for desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOMP) i grunnskolen. For mer informasjon kan prosjektleder, Carsten Henriksen, kontaktes.


Aktuelle lenker til ressurssider på Utdanningsdirektoratets nettsider

Utdanningsdirektoratet har laget en ståstedsanalyse som skolene kan bruke, denne finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/stastedsanalyse/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ny-modell-for-kompetanseutvikling-i-skole/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/utvikle-praksis-sammen/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehage-og-opplaring/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/overganger/overgang-skole/


Fagfornyelsen:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/sec1?q=fag

 

Publisert 19. feb. 2019 19:25 - Sist endret 20. feb. 2019 13:38