DEKOMP - Desentralisert ordning for kompetanseutvikling

DEKOMP-prosjektet skal gjennomføres som et skolebasert kompetanseutviklingstiltak – dvs. et utviklingsarbeid som involverer hele personalet på den enkelte skole. Hovedhensikten er å skape en positiv endring i klasserommet, og vi jobber helt ned på teamnivå.

Noen skoleeiere samarbeider om å sende melding på felles utviklingsområder for å kunne drive utviklingsarbeidet sammen med andre på alle nivåer innen utdanningssektoren i egen kommune.

Skoleeierne samarbeider med egne skoler for å finne hvilke utviklingsbehov skolene har. Når det er enighet om felles utviklingsbehov sendes melding om behov til samarbeidsforumet i Oslo/Viken som behandler og prioriterer søknadene i de etablerte samarbeidsforaene.

Det er skoleeier/skoleleder som er prosjekteier og faglærer(e) fra HiØ er prosessveileder(e) ute på den enkelte skole.

Det er etablert et samarbeidsforum i Oslo/Viken med representanter fra Skoleeiermyndighet og skoleeiere, fra fylkesmannen og representanter fra UH-sektoren som behandler meldingene fra skoleeierne. Det er samarbeidsforumet som prioriterer meldingene som kommer inn, og FM har endelig myndighet hvis det oppstår uenighet om prioriteringen i Samarbeidsforumet.

Høgskolen i Østfold (HiØ) har skoleåret 2019-2020 startet opp DEKOMP-samarbeid med Aremark, Halden, Råde, Våler, Sarpsborg, Fredrikstad, Eidsberg, Rakkestad, Marker, Trøgstad, Askim, Spydeberg, Hobøl og Skiptvedt kommuner i Østfold og Aurskog-Høland, Enebakk, Vestby og Ås kommuner i Akershus.

Det er for skoleåret 2019-2020 til sammen 50 skoler hvor HiØ samarbeider med personalet på den enkelte skole om skolebasert skoleutvikling. I tillegg er det opprettet et samarbeidsforum hvor Østfold Fylkeskommune (11 videregående skoler), seks private videregående skoler og HiØ planlegger hvordan innføre fagfornyelsen i de videregående skolene.

Samarbeidet med den enkelte skoleeier/skole foregår over et skoleår, med muligheter for å sende ny melding om behov for å forlenge samarbeidet.

Fristen for Melding om behov til Oslo/Viken for studieåret 2020-2021, er 8. april 2020.

HiØ har utarbeidet en profil for hvordan vi kan jobbe med dette oppdraget sammen med den enkelte skole;

  • Prosessorientert arbeidsmåte
  • Forstå konteksten i den enkelte skole og på klassetrinn/team innenfor rammene av den enkelte skoleeier
  • Lærere og elever som ressurser
  • Identifisering av begrunnede praksiser som støttes av forskning, teori og sentrale styringsdokumenter
  • Systematisk utprøving

    Referanse: Roald Jensen (2016) Kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling (Oplandske bokforlag)

HiØ har en 50% prosjektlederstilling for desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOMP) i grunnskolen og videregående skole. Oppgaven er å være bindeledd mellom skoleeierne og lærerutdanningen, med mål om å gi best mulig kompetanseutvikling både ute på skolene og i lærerutdanningen.
For mer informasjon kan prosjektleder Sigrun Staal Hafstad kontaktes.

Lenke til Høgskolen på Vestlandet som er nasjonal koordinator for DEKOMP;
UH-nettverk, desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp)

Aktuelle lenker til ressurssider på Utdanningsdirektoratets nettsider
Utdanningsdirektoratet har laget en ståstedsanalyse som skolene kan bruke, denne finner du her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/stastedsanalyse/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ny-modell-for-kompetanseutvikling-i-skole/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/utvikle-praksis-sammen/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehage-og-opplaring/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/overganger/overgang-skole/

Publisert 19. feb. 2019 19:25 - Sist endret 27. sep. 2019 10:47