Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (REKOMP)

Regional kompetanse barnehage 2019-2021 er en nasjonal kompetanse satsing for barnehagesektoren som erstatter tidligere kompetanse tiltak og som har som mål å:

  • Utjevne kvalitetsforskjeller sikre at alle barn får gode barnehager i tråd med gjeldende styringsdokumenter
  • Styrke barnehagen som lærende organisasjon
  • Styrke kontakte og samarbeid mellom universitet og høgskolesektoren.
  • Støtte barnehagene med forskningsbasert teori og universitet og høgskolesektorene med praksiskunnskap, utvikle kompetanse sammen lærende fellesskap

Prosjektet skal gjennomføres som et barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak – dvs. utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage.

Det er barnehagens eier som er prosjekt leder og faglærer fra universitet og høgskolesektoren er prosjektveiledere. Barnehageeierne skal gjennomføre kartlegginger i egne barnehager og melde om det er ønske om deltakelse i Rekomp som igjen behandler og prioriterer søknadene i de etablerte samarbeidsforaene.

Høgskolen i Østfold deltar i et trepart samarbeid med Oslo Met og Universitet i Sør- Øst Norge. Høgskolen i Østfold vil bli fulgt av ekstern følgeforskning i prosjektet.

Det er etablert samarbeidsfora i Oslo og Viken med representanter fra Barnehagemyndighet og barnehage eiere, fylkesmanns representanter og representanter fra universitet og høgskolesektoren.

Kontaktperson ved HiØ for regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (REKOMP) er Marianne Hatlem.


Aktuelle lenker til ressurssider på nett
Presentasjon under dialogmøte 17.juni 2019 (pdf)

Utdanningsdirektoratet har laget en ståstedsanalyse som barnehagene kan bruke: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kompetanseutvikling-i-barnehage-og-regional-ordning/
 

Informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/barnehage-og-opplaring/barnehage/
https://www.regjeringen.no/contentassets/437c8d37eb3d48719efcb9d22b99408c/kompetansestrategi-for-barnehage-2018---2022.pdf

https://www.barnehage.no/artikler/her-er-statsradens-plan-for-a-styrke-kompetansen-til-deg-som-jobber-i-barnehage/429090

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Kompetanse for fremtidens barnehage

Publisert 20. feb. 2019 13:50 - Sist endret 18. juni 2019 10:41