Helserett og saksbehandling

Har du behov av å styrke eller oppdatere grunnprinsippene for saksbehandling i helse- og sosialtjenesten?

Helserett og saksbehandling er et skreddersydd kurs for deg som ønsker tverrfaglig og tverrsektoriell kompetanse og som arbeider innen helsesektoren eller i NAV. Gjennom dette kurset utvikler du kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å treffe rettssikre vedtak i helse- og sosialsektoren. Du får solid faglig bakgrunn innen juridisk metode, forvaltningsrett og generell kunnskap om rettigheter brukere/pasienter har.

Studiested Fredrikstad, ved Glomma


Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne en grunnleggende innføring i helserett og i grunnprinsippene for saksbehandling i helse- og omsorgstjenesten.

Kurset er delvis nettbasert med én dag obligatorisk oppstartsamling på Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad, deretter nettbasert.
Deltakerne skal i hovedsak kommunisere med hverandre og lærestedet via en nettplattform. Det er derfor påkrevet at deltakerne kan benytte egen PC.

Målgruppe: Personer som arbeider med saksbehandling i NAV, helsesektoren, pasient og brukerorganisasjoner, fagforeninger og i helse- og omsorgsadministrasjonen Pasientombud, Fylkesmann, Norsk pasientskadeerstatning, Helseklage eller direktorat/departement. Kurset er også meget relevant for ledere som er ansvarlige for helse- og omsorgtjenester enten i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.

Opptakskrav: Det er ikke opptakskrav til kurset men for å ha best mulig utbytte av kurset anbefales det at deltakerne har bachelorutdanning og relevant arbeidserfaring.

Helserett og saksbehandling har tidligere vært tilbudt som et studium på 30 studiepoeng. Høgskolen tilbyr nå den samme utdanningen - tilsvarende omfang og faglig nivå som tidligere - men uten avsluttende eksamen. Det vil si fullført kurs gir ikke uttelling i form av studiepoeng, men høgskolen utsteder kursbevis til deltakere som fullfører kurset og består alle arbeidskravene (se beskrivelse av arbeidskrav nedenfor).

Kurset oppbygging og innhold
Kurset består av følgende temaer:
•    Juridisk metode og grunnleggende begreper 
•    Rettssystemet 
•    Juridisk metode - rettskilder 
•    Rettssikkerhet og etikk 
•    Helse- og omsorgs personellets plikter og ansvar 
•    Generelt om ansvar 
•    Forsvarlighetsnormen 
•    Dokumentasjon og kvalitetssikring 
•    Taushetsplikt 
•    Informasjon og medvirkning 
•    Reaksjoner ved brudd på loven 
•    Pasientrettigheter 
•    Frivillighet og samtykke 
•    Innsynsrett 
•    Klagerett og klageordninger 
•    Rett til nødvendig helsehjelp 
•    Rett til økonomisk kompensasjon ved skade og komplikasjoner 
•    Forvaltningsrett 
•    Forvaltningsloven - særlig reglene ved enkeltvedtak 
•    Offentlighetsloven 
•    Saksbehandlingsregler og rettigheter etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven 
•    Særlige saksbehandlingsregler i helsetjenesten 
•    Organisering av de kommunale tjenestetilbudene

Organisering av kurset
Kurset er organisert med forskjellige nettbaserte undervisningsformer. Flere av disse er definert som obligatoriske arbeidskrav. 
Kurset starter med én dagsamling på studiested Fredrikstad, og det er obligatorisk fremmøte for alle deltakere (se "Arbeidskrav" nedenfor).
I kurset benyttes i hovedsak selvstudier, samarbeid i grupper (via internett), nettmøter med faglærer, og andre interaktive studieformer. Det er også lagt opp til løsning av et antall oppgaver individuelt og i gruppe, som faglærer gir tilbakemelding på. Kurset bygger på at deltakerne selv har ansvar for sin egen læring og har som forutsetning at deltakerne engasjerer seg, ikke minst i sine arbeidsgrupper.
Kullet oppretter en lukket gruppe i sosiale medier (facebook), hvor man har dialog med hverandre og faglærer. Det er også anledning til å kontakte faglærer og administrasjon gjennom Høgskolens læringsplattform eller på epost.
Et viktig utgangspunkt for etterutdanningen er at deltakerne har både utdanning og erfaring fra tidligere. Et hovedmål for kurset er å legge til rette for og bygge på den kompetansen som deltakerne som helhet representerer. Dette oppnås blant annet ved at det i undervisningen legges opp til at deltakerne selv kan utveksle erfaringer gjennom gruppearbeider på læringsplattformen. Det er en forutsetning at deltakerne bidrar aktivt til å dele sin erfaring med de andre. Deltakerne blir delt inn i grupper med egne grupperom på læringsplattformen. Det er forventet at deltakeren bruker om lag 750 timer i alt på dette kurset.
Kurset er tverrfaglig, og utvikling av samarbeidskompetanse mellom yrkesgruppene er et uttalt mål. Studieformene som benyttes skal bidra til økt kunnskap om hverandres kompetanse og til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner på tvers av yrkesgruppene. Kurset er praktisk innrettet, slik at deltakerne kjenner igjen det juridiske stoffet i sin hverdag. Det legges stor vekt på at deltakerne utvikler ferdigheter som gjør henne/han i stand til selvstendig vurdering av juridiske spørsmål. 
Det gis skriftlig og muntlig tilbakemelding på innleverte arbeidskrav.

Arbeidskrav
1.    Oppmøte på oppstartsamlingen (1 dag).
2.    Innlevering av inntil 6 skriftlige arbeider.
       Minst 4 oppgaver må være godkjent av faglærer.
3.    Deltagelse på minst 3 obligatoriske nettmøter med gruppen.
Arbeidskravene må være godkjente for at deltakeren skal få utstedt kursbevis fra høgskolen.

Pensum
Last opp oversikt over aktuell litteratur. pdf 
Bøker må deltakerne skaffe selv.

Evaluering av kurset
For å kunne tilby en aktuell og relevant etterutdanning med god kvalitet er vi avhengige av deltakernes tilbakemeldinger. 
Etter hvert semester (vår og høst) evaluerer deltakerne kurset på elektronisk skjema fra HiØ VIDERE.

Søknadsfrist: 6. desember 2019
Søk dette kurset nå
Det er 25 plasser som tildeles søkere etter ført-til-mølla-prinsippet, etter søknadsfristens utløp.
Kurset gjennomføres over to semestre, vår og høst 2020.

Kursavgift: NOK 27 900.
Faktura blir tilgjengelig i studentweb etter at kursplass er tildelt, deles i 2 rater.

Oppstart: 23. januar 2020 kl. 11 - 17.
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad.
Forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

 

 

Publisert 19. sep. 2019 11:05 - Sist endret 5. nov. 2019 08:53