Forsikring for studenter

Høgskolen i Østfold (HiØ) søker først og fremst å forebygge skader. Skulle ulykken likevel være ute, gir vi her en oversikt over hvordan du er forsikret som student på HiØ dersom du blir skadet i studietiden.

Studenter har ikke egen forsikringsordning gjennom HiØ fordi statlige utdanningsinstitusjoner ikke har lov til å tegne forsikringer på studentenes vegne. Staten er såkalt selvassurandør.

Dersom studenter ønsker å ha samme forsikringsdekning som arbeidstakere ved universitetet, må de tegne en egen reise- og personskadeforsikring. I noen tilfeller kan studenter fremdeles være dekket av foreldrenes forsikringer.

1. Forsikring etter folketrygdloven

Studenter ved HiØ har i utgangspunktet yrkesskadedekning etter folketrygdloven, jf. § 13-10. Dette innebærer at studenter har de samme rettigheter som arbeidstakere i forhold til yrkesskadedekning, dersom lovens vilkår er oppfylt.

Yrkesskade defineres som personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke, jf. folketrygdloven § 13-3. Skaden må være forårsaket av en plutselig, uventet og uforutsett hendelse.

For at en skade skal kunne dekkes, må skaden ha oppstått mens studenten var:

  • i en undervisningssituasjon
  • på undervisningsstedet
  • i undervisningstiden

Undervisningsstedet er det stedet der undervisningen faktisk blir utført. Arbeid på lesesal likestilles med undervisning.

Dekningen etter folketrygdloven omfatter også ekskursjoner, feltarbeid mv. utenfor universitetets område, forutsatt at virksomheten foregår i regi av universitetet. Dekningen omfatter også skader som oppstår ved ulykke som inntreffer når studenten reiser mellom undervisningssted og praksissted i forbindelse med praksisavvikling.

NAV avgjør om en skade godkjennes i forhold til folketrygdloven. Studenten må selv søke NAV om ytelser. Les mer om yrkesskadeforsikring og søknadsprosess.

Dersom man har bodd i utlandet i en lengre periode vil man slutte å være medlem av Folketrygden. Les mer om medlemskap i folketrygden.

2. Studenter i praksis

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder i utgangspunktet ikke for studenter. Dersom studenter er i praksis kan det likevel på visse vilkår utbetales ytelser etter yrkesskadeforsikringsloven i tillegg til ytelsene etter folketrygdloven.

Når studenter er i praksis vil de kunne regnes som arbeidstakere etter yrkesskadeforsikringsloven § 2 dersom de "gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgiverens tjeneste". Dette forutsetter at tre vilkår er oppfylt:

  • studenten må ha utført et arbeid
  • for en arbeidsgiver
  • i arbeidstiden

Det stilles ikke krav om at studenter som er i praksis må ha utført et arbeid av samme kvalitet som en fast arbeidstaker på samme arbeidssted. Dersom vilkårene er oppfylt kan dette føre til at studenter får en større forsikringsutbetaling enn de ville ha fått etter folketrygdloven.

3. Studenter som studerer eller er på feltarbeid i utlandet

Studenter som studerer eller som reiser på feltarbeid i utlandet skal ha reiseforsikring. Studentene bør derfor undersøke om de har forsikring som vil dekke eventuell skade, tap og hjemreise ved sykdom under utenlandsoppholdet.

Det er studentenes ansvar å sørge for at de har reiseforsikring før de reiser ut. Les mer om forsikring.  HiØ anbefaler ikke spesielle typer forsikring, men viser til at ANSA har egne tilbud for studenter som skal studere i utlandet.

Les mer på HiØs sider om hvordan du bør forberede deg til et opphold i utlandet.

4. Forsikring for utenlandske studenter

Utenlandske studenter omfattes ikke automatisk av Folketrygdens ytelser, siden man må oppholde seg en viss tid i Norge før man blir medlem av Folketrygden. Utenlandske studenter må henvende seg til det lokale NAV-kontoret for mer informasjon.

Les mer om regelverket for utenlandske studenter i Norge.

5. Erstatning etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper

HiØ vil kunne være erstatningsansvarlig for skader som har oppstått på grunn av uaktsomhet fra universitetets ansatte og skader oppstått på grunn av feil ved bygninger eller teknisk utstyr. I slike tilfeller er HiØ ansvarlig for skader på vanlig erstatningsrettslig grunnlag.

Dersom studenter mener at de har et økonomisk krav overfor HiØ, må dette legges fram slik at HiØ kan ta stilling til det. Kravet stilles til leder ved den avdeling som man er student på.

HiØ søker først og fremst å forebygge skader ved å gå igjennom relevante sikkerhetsrutiner med studentene og å holde bygningsmassen i orden. For eksempel må alle studenter som skal arbeide på laboratorier lese HMS-håndboken og skrive under på at dette har blitt gjort.

 

Kontakt ved skade

Kontakt avdelingen eller akademiet der skaden skjedde så snart som mulig for å få skaden registrert.

Ressurser

Publisert 11. juni 2019 10:31 - Sist endret 11. juni 2019 10:31