Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om opptak til års- og bachelorstudier finner du på Samordna opptak

Nedenfor finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål om opptak til studier utlyst lokalt ved Høgskolen i Østfold.

Søknad og frister

Når er søknadsfristen?

Du finner informasjon om søknadsfrister under hvert studie i studiekatalogen i boksen Fakta om programmet.

Hvordan søker jeg opptak?

Du søker opptak ved å registrere en søknad i Søknadsweb. All nødvendig dokumentasjon på at du dekker opptakskravet må legges ved din søknad. Du finner nærmere informasjon om hvordan du søker opptak på høgskolens nettsider.

Hvorfor har jeg ikke fått en bekreftelse på at jeg har søkt opptak?

Etter at søknaden er fullført i Søknadsweb skal du motta en kvittering på e-post. Det er viktig at du kontrollerer at det er korrekt e-postadresse som er registrert. Dersom du ikke har mottatt kvitteringen, må du sjekke søppelpostfolderen (spam) i din e-post. Hvis kvitteringen ikke ligger her, kan det tyde på at din søknad ikke har blitt registrert. Prøv å registrere en ny søknad, eller ta kontakt med opptakskontoret.

Kan jeg søke betinget opptak?

Betinget opptak kan gis der særskilte forhold utenfor din kontroll har medvirket til at eksamen som inngår i kravet for opptak ikke er avlagt eller blitt sensurert. Betinget opptak kan kun gis søkere som fullfører kvalifiserende utdanning i opptaksåret, og det er en forutsetning at du kan dokumentere oppmelding til eksamen.

Med særskilte forhold menes her sykdom, ulykker eller dødsfall i nær familie. Dersom det foreligger andre særskilte forhold, kan det gis opptak på visse vilkår. Særskilte forhold må dokumenteres ved attest fra lege, annet helsepersonell, politi eller tilsvarende.
Manglende eksamen må avlegges og bestås i løpet av første studiesemester.

Kan jeg søke på grunnlag av realkompetanse?

Dersom du ikke dekker det ordinære opptakskravet, men har relevant arbeidserfaring for studiet du ønsker opptak til, kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Du finner nærmere informasjon om hvordan du søker opptak på grunnlag av realkompetanse på høgskolens nettsider.

Kan jeg søke på studier etter søknadsfrist?

I utgangspunktet er det ikke mulig å søke eller legge inn nye studieønsker etter at søknadsfristen har utløpt. Dersom vi har ledige studieplasser etter søknadsfristen/hovedopptaket, blir disse utlyst på våre nettsider under restetorg.

Jeg har reservert studieplass fra i fjor. Hvordan søker jeg opptak i år?

Dersom du har fått reservert studieplass, må du registrere en ny søknad innen ordinær søknadsfrist og laste opp vedtaksbrevet elektronisk i Søknadsweb. Du må også svare på tilbud innen gitt frist.

Det er ikke mulig å reservere studieplass ved opptak til betalingsstudier.

Opptakskrav

Hva er opptakskravet til studiet?

Du finner informasjon om opptakskrav under knappen Opptak til hvert enkelt studium i studiekatalogen.

Hvorfor kvalifiserer jeg for opptak på grunnlag av realkompetanse til en utdanningsinstitusjon, men ikke ved en annen?

Hvert enkelt lærested har egne krav til realkompetanse. Du finner informasjon om minstekrav for opptak på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Østfold på våre nettsider her. Velg hvilket type studie du skal søke på og så velger du realkompetanse.
Nærmere bestemmelser finner du også i Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold.

Kan jeg få opptak hvis jeg kun mangler en liten del av opptakskravet?

Nei, du må fylle opptakskravet til studiet du søker opptak til. Betinget opptak gis kun der særskilte forhold utenfor din kontroll har medvirket til at eksamen som inngår i kravet for opptak ikke er avlagt eller blitt sensurert.

Dokumentasjon

Har dere mottatt min dokumentasjon?

Du kan selv logge inn i din digitale søknad på Søknadsweb og sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp. Dokumentene finner du under "Mine dokumenter" i din søknad.

Hvorfor må jeg dokumentere videregående skolegang når jeg har høyere utdanning?

Til studier hvor opptakskravet er generell studiekompetanse, må du dokumentere videregående skolegang. Grunnen til dette er at vi må kontrollere at du dekker opptakskravet, og for at vi skal kunne poengberegne din søknad.

Hva skal jeg laste opp når jeg ikke har fått vitnemål/karakterer enda? 

Fullfører du videregående skolegang samme semester som du søker opptak, må du laste opp kompetansebevis og halvårsvurdering med foreløpige resultater.
Dersom du tar fagene som privatist, må du dokumentere oppmelding til eksamen.
Skal du avlegge fag-/svenneprøve inneværende semester, må du laste opp datert og underskrevet bekreftelse på oppmelding til fag-/svenneprøve i tillegg til kompetansebevis.

Fullfører du høyere utdanning ved en annen institusjon enn HiØ samme semester som du søker opptak, må du dokumentere oppmelding til eksamen i tillegg til karakterutskrift for alle gjennomførte og beståtte emner.

Ved midlertidig tilbud om opptak, må dokumentasjon på fullført utdanning lastes opp senest 1. juli for studier med oppstart i høstsemesteret, og senest 1. januar for studier med oppstart i vårsemesteret. Se mer informasjon under våre dokumentasjonskrav.

Ha slags dokumentasjon skal jeg laste opp?

All nødvendig dokumentasjon som viser at du dekker opptakskravet må legges ved din søknad. Det er viktig at du setter deg inn i våre dokumentasjonskrav før du sender din dokumentasjon. Eksempler på dokumentasjon kan være vitnemål, karakterutskrift, arbeidsattest og lignende. 

Hvordan laster jeg opp dokumentasjon?

All nødvendig dokumentasjon som skal ligge til grunn for din søknad skal lastes opp elektronisk i din søknad på Søknadsweb innen gitt frist. Vi anbefaler at dokumentasjonen lastes opp i PDF-format. Det er viktig at alle dokumentene du laster opp er fullstendige og lesbare. Dokumenter som sendes til oss på e-post eller via ordinær post blir ikke behandlet eller returnert.

Kan jeg laste opp mine dokumenter og få veiledning for opptak?

I perioden 1. september til 31. desember kan du sende inn din dokumentasjon til opptakskontoret på e-post eller per post for å få en vurdering av dine kvalifikasjoner. Veiledningssaker har en normal saksbehandlingstid på tre uker. Her finner du kontaktinformasjon til opptakskontoret.

Må jeg dokumentere høyere utdanning tatt ved andre institusjoner enn HIØ?

Ja, du må dokumentere all høyere utdanning tatt ved andre institusjoner enn HiØ. Les mer her

Må jeg dokumentere utdanning tatt ved HIØ?

Du behøver ikke å dokumentere fullførte studier ved Høgskolen i Østfold etter 2005.
Fullførte studier ved Høgskolen i Østfold før 2005, må dokumenteres med vitnemål eller karakterutskrift.

Må jeg laste opp politiattest?

Det kreves politiattest i forbindelse med opptak til bestemte utdanninger. Du kan lese mer om krav til politiattest her. 

Må jeg laste opp dokumentasjon på nytt selv om jeg har søkt tidligere?

Dokumenter du har lastet opp i Søknadsweb ved tidligere opptak, finner du under «Mine dokumenter» i Søknadsweb. Dokumenter sendt inn per post eller e-post blir makulert når opptaket er avsluttet.

Du er selv ansvarlig for å dokumentere alt som skal ligge til grunn for din søknad, og som viser at du fyller opptakskravet. Det er viktig at du setter deg inn i våre dokumentasjonskrav før du laster opp dokumentene.

Poengberegning

Hva var fjorårets poenggrense?

Du finner en oversikt over søkertall og poenggrenser på høgskolens nettsider.

Hvordan beregnes et vektet karaktergjennomsnitt?

Du beregner et vektet karaktergjennomsnitt på følgende måte:

  1. Multipliser alle tellende karakterverdier med emnets studiepoeng.
  2. Legg sammen alle resultatene til en sum
  3. Del på totalt antall studiepoeng. Resultatet er det vektede karaktergjennomsnittet.

Du finner en omregningstabell for karakterverdier for påbyggingsstudier og videreutdanninger og masterstudier på høgskolens nettsider.   

Jeg mener jeg har fått for lav poengsum. Hva gjør jeg?

Du kan be om begrunnelse for vedtaket. Frist for dette er tre uker etter at du har mottatt svar på din søknad. Dersom det har blitt gjort en saksbehandlingsfeil og poengsummen din skulle vært en annen, vil dette bli rettet opp. Du vil da få et nytt ventelistenummer, eller eventuelt tilbud om studieplass.

Tilbud og svarregler

Hva skjer hvis jeg ikke svarer på tilbud innen fristen?

Manglende svar på tilbud blir betraktet som nei-svar, og studieplassen går videre til neste kvalifiserte søker. Dersom vi har annonsert ledige studieplasser på studiet du ønsker opptak til, kan du søke opptak til studiet på nytt.

Hvordan svarer jeg på tilbud om studie- eller ventelisteplass?

Du svarer på tilbud om studie- og/eller ventelisteplass i din søknad på Søknadsweb. Du må svare innen gitt frist for beholde studie- og/eller ventelisteplass.

Jeg er bortreist under opptaket. Hvordan kan jeg oppdatere meg om status på min søknad?

All kommunikasjon i forbindelse med opptaket foregår på e-post, og du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert. Det er viktig at du kontrollerer at det er korrekt e-postadresse som er registrert, og vi anbefaler at du også sjekker søppelpostfolderen (spam) i din e-post.

Jeg vil trekke min søknad. Får det noen konsekvenser for meg senere?

Nei, det får ingen konsekvenser for senere opptak. Trekk av søknad kan gjøres i Søknadsweb eller skriftlig på e-post til opptak@hiof.no.

Kan jeg reservere studieplassen min til neste år?

Reservert studieplass kan kun innvilges der særlige hensyn ligger til grunn for søknaden. Det kan være fødsel, militærtjeneste eller andre, alvorlige og uforutsette hendelser som gjør det umulig å ta imot studieplassen.

Du må sende en skriftlig søknad til høgskolen om å få reservere studieplassen din til neste år. Det er en forutsetning at du har takket ja til tilbudet før du søker. Frist for å søke om reservasjon om studieplass er normalt tre uker fra du mottar tilbudet om studieplass. All nødvendig dokumentasjon må legges ved søknaden din.

Når og hvordan får jeg svar på søknaden min?

Opptakskontoret har dessverre ikke kapasitet til å informere om status på søknad over telefon eller per e-post.

Du kan sjekke status på din digitale søknad på Søknadsweb under hele opptaksperioden.
Du vil i tillegg motta svar på søknaden din på e-post. Sjekk at du har registrert riktig e-postadresse i Søknadsweb.  

Jeg har fått betinget tilbud om opptak. Hva betyr det?

Betinget tilbud om opptak gis til søkere som er i ferd med å fullføre kvalifiserende utdanning samme semester som opptaket gjennomføres. Tilbudet forutsetter ettersending av gyldig dokumentasjon på fullført og bestått utdanning innen gitt frist.

Venteliste og ledige studieplasser

Hvor lenge kan jeg stå på venteliste?

Det gjennomføres ventelisteopptak frem til studiet er fylt opp, så lenge det anses som faglig forsvarlig, eller frem til opptaksperioden er over. Vi ber deg holde deg daglig oppdatert på Søknadsweb og e-post for eventuelle tilbud om studieplass. Jo nærmere vi kommer studiestart, desto kortere blir svarfristene.

Hvordan søker jeg ledige studieplasser?

Studier med ledige plasser etter hovedopptaket blir utlyst på restetorget. Der vil det også bli lagt ut informasjon om hvordan du søker. Det er viktig at all nødvendig dokumentasjon på at du fyller opptakskravet legges ved din søknad. Mangelfull dokumentasjon blir ikke etterlyst ved opptak til ledige studieplasser.

Om noen ikke møter ved første studiedag, kan jeg møte opp og få plassen?

Nei, det kan du ikke. Opptakskontoret er pliktig til å følge ventelistene, og dersom det blir ledige studieplasser vil disse bli utlyst gjennom restetorget

Jeg er realkompetansesøker og har fått tildelt ventelisteplass. Hvilket nummer på ventelisten har jeg?

Søkere med realkompetanse poengberegnes ikke, og det blir gitt en individuell og skjønnsmessig vurdering av dine kvalifikasjoner. Realkompetansesøkere blir derfor ikke tildelt ventelistenummer.

Kan jeg stå på venteliste til ledige studieplasser etter hovedopptaket?

Nei, ledige studieplasser etter hovedopptaket tildeles de første kvalifiserte som søker på utlyste studieplasser. Du må holde deg oppdatert på oversikten over ledige studieplasser utlyst på restetorget

Når får jeg svar hvis jeg har søkte ledige studieplasser etter hovedopptaket?

Søknadene blir behandlet fortløpende, og du får svar på søknaden på e-post så snart den er ferdig behandlet.

Publisert 5. mars 2020 18:43 - Sist endret 5. mars 2020 18:49