Reglement for opptak til ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning og halvårig realfagskurs ved Høgskolen i Østfold.

Fastsatt av høgskoledirektøren ved Høgskolen i Østfold 10.01.2017. Reglementet gjelder fra og med opptak til studieåret 2017-2018.

§ 1. Virkeområde
§ 2. Opptaksgrunnlag
§ 3. Søkere med skolegang fra land utenfor Norden
§ 4. Betinget opptak
§ 5. Rangering av søkere til ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
§ 6. Rangering av søkere til halvårig realfagskurs
§ 7. Søknadsfrister
§ 8. Søknad og dokumentasjon av kompetanse
§ 9. Gjennomføring av opptak
§ 10. Reservasjon av studieplass til neste opptak
§ 11. Klage og begrunnelse
§ 12. Ikrafttredelse
§ 13. Overgangsbestemmelse

§ 1. Virkeområde

Reglementet gjelder for opptak til ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning og halvårig realfagskurs ved Høgskolen i Østfold.

§ 2. Opptaksgrunnlag

1. Krav for opptak til ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning:

Ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning ved Høgskolen i Østfold er kun åpent for søkere uten generell studiekompetanse. Ett av følgende opptakskrav må være oppfylt.

a)      Avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve, eller oppnådd yrkeskompetanse.

b)      Fullført og bestått Vg1 og Vg2 (GK og VK1) fra andre utdanningsprogram enn studiespesialiserende retning (allmennfaglig studieretning) i videregående skole.

c)      Bestått grunnskole og minimum 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år.

2. Krav for opptak til halvårig realfagskurs:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 2-1 og 3-1, og forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold § 6.

§ 3. Søkere med skolegang fra land utenfor Norden

1. Krav for opptak for søkere med skolegang fra land utenfor Norden:

a)      For opptak til ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning må søker dokumentere fullført og bestått utenlandsk skolegang på nivå med Vg2 (VK1) i norsk videregående skole, jf. § 2 nr. 1 bokstav b. Det stilles krav om dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk minimum på nivå med eksamen fra grunnskole i Norge.

b)      For opptak til halvårig realfagskurs gjelder krav om generell studiekompetanse gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

§ 4. Betinget opptak

1. Det kan fattes vedtak om betinget opptak der søker mangler del av minstekravet for opptak etter § 2.

2. Vurdering av betinget opptak kan gis der særskilte forhold utenfor søkers kontroll har medvirket til at eksamen som inngår i kravet for opptak ikke er avlagt eller blitt sensurert. Det er en forutsetning at søker kan dokumentere oppmelding til eksamen.

a)      Med særskilte forhold menes her sykdom, ulykker eller dødsfall i nær familie. Dersom det foreligger andre særskilte forhold, kan det gis opptak på visse vilkår. Særskilte forhold må dokumenteres ved attest fra lege, annet helsepersonell, politi eller tilsvarende.

b)      Betinget opptak kan kun gis søkere som fullfører kvalifiserende utdanning i opptaksåret, og gis under betingelse av at manglende eksamen avlegges og bestås i løpet av første studiesemester.  Studieplass og studierett fått gjennom betinget opptak bortfaller dersom kravet ikke oppfylles innen angitt frist. Fristen er absolutt, og særskilte forhold angitt i punkt a) kan ikke anvendes til å søke om utsettelse av manglende eksamen.

c)      Søkere som er innvilget betinget opptak, kan ikke få reservert studiestart til neste opptak etter bestemmelsene i § 8 i forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold.

§ 5. Rangering av søkere til ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

1. Kvalifiserte søkere etter § 2 rangeres for opptak på grunnlag av karakterpoeng, ved poenglikhet rangeres eldste søker først. Karakterpoeng er gjennomsnittet av alle gjeldende karakterer fra kvalifiserende utdanning multiplisert med 10.

a)      For fellesfag i videregående skole skal bare karakter(er) på høyeste nivå inngå i beregningen.

b)      Søkere som har oppnådd fag-/svennebrev uten mye skolegang rangeres, jf. § 3-5 i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa og § 3-55 fra forskrift til opplæringslova, for opptak på bakgrunn av vurdering på fag-/svenneprøve. Det benyttes følgende karakterverdier ved beregning av karakterpoeng:

Karakterverdi

3

5

Karakter på fag-/svenneprøve

Bestått

Bestått meget godt

a)      Ved beregning av karakterpoeng fra grunnskole benyttes karakterverdier fra følgende omregningstabell:

Karakterverdi

2

3

4

5

6

Karakter

Lg

Ng

G

Mg

Sg

Karakter

1

2

3

4

5

2. Rangering av søkere med skolegang fra land utenfor Norden skjer etter en skjønnsmessig vurdering, hvor karakternivå fra utdanningen og resultater i norsk og engelsk skal legges til grunn.

3. Søkere med Rudolf Steiner skole uten karakterer rangeres skjønnsmessig på grunnlag av de faglige vurderingene gitt i enkeltfag.

4. Søkere som får midlertidig tilbud om opptak fordi de fullfører kvalifiserende utdanning etter opptak, jf. § 9 nr. 2, rangeres etter de sist kjente terminkarakterer. For å beholde studieplassen må kompetansebevis/vitnemål sendes inn innen angitt frist.

§ 6. Rangering av søkere til halvårig realfagskurs

1. Kvalifiserte søkere rangeres for opptak på grunnlag av kapittel 7 i forskrift om opptak til høyere utdanning.

2. Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en individuell skjønnsmessig vurdering, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning § 7-12.

3. Søkere som får midlertidig tilbud om opptak fordi de fullfører kvalifiserende utdanning etter opptak jf. § 9 nr. 2 rangeres etter de sist kjente terminkarakterer. For å beholde studieplassen må kompetansebevis/vitnemål sendes inn innen angitt frist.

§ 7. Søknadsfrister

1. Søknadsfrist for ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning 1. mars.
2. Søknadsfrist for realfagskurs er 1. oktober.

§ 8. Søknad og dokumentasjon av kompetanse

1. Opptak søkes gjennom elektronisk søknad. Alle opplysninger som er nødvendige og relevante for behandling av søknaden, skal dokumenteres senest innen angitte frister. Søker er selv ansvarlig for å laste opp all nødvendig dokumentasjon som skal ligge til grunn for søknaden. Nærmere retningslinjer for dokumentasjon fremgår av informasjon tilgjengelig på høgskolens nettsider.

2. På forespørsel er søker pliktig til å vise originaldokumenter til oppgitt tid og sted. Unnlatelse kan medføre vedtak om opphør av studieplass etter nærmere bestemmelser i forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold § 3 nr. 7.

§ 9. Gjennomføring av opptak

1. Opptaket gjennomføres normalt i form av et hovedopptak og eventuelle påfølgende supplerings-/etterfyllingsopptak til studier med venteliste etter hovedopptaket.

2. Der hovedopptak gjennomføres før 1. juli eller 1. januar, kan tilbud om opptak til søkere som er i ferd med å fullføre kvalifiserende utdanning samme semester bli gitt som et midlertidig tilbud. Tilbudet forutsetter ettersending av gyldig dokumentasjon på fullført og bestått utdanning. Unnlater søker å sende inn nødvendig ettersending innen angitte frister, vil midlertidig tilbud om studieplass trekkes, jf. § 7.    

3. Ledige studieplasser ved studier uten ventelister etter hovedopptaket, kan utlyses via høgskolens nettsider, jf. forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold § 9 nr. 3.

§ 10. Reservasjon av studieplass til neste opptak

1. En studieplass kan søkes reservert til neste ordinære opptak til studiet. Søkere som er gitt betinget opptak etter § 4 kan ikke søke om reservasjon av studieplass til neste opptak. Frist for å søke reservasjon er tre uker etter at tilbud om studieplass er gitt. Det kan gjøres unntak for forhold som har oppstått etter fristen. Reservasjon av studieplass kan kun søkes i løpet av det første semesteret etter opptak, etter dette må det eventuelt søkes om permisjon fra studiene i henhold til forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold § 6.

2. Reservasjon av studieplass kan innvilges dersom det etter søknadsfristen oppstår tungtveiende forhold utenfor søkers kontroll som gjør at søkeren ikke kan benytte studieplassen. Godkjente grunner kan være sykdom, graviditet med termin etter hovedopptaket, uforutsett omsorgsansvar, innkalling til førstegangstjeneste, eller lignende.

3. Innvilget reservasjon av studieplass medfører at søker får reservert plass på samme studium til neste ordinære opptak. For å beholde studieplassen, må det søkes opptak innen søknadsfrist ved neste ordinære opptak.

§ 11. Klage og begrunnelse

Klagefrist på vedtak om opptak er 3 uker fra søker har mottatt svar, jf. forvaltningslovens § 29. Klage på vedtak skal fremmes skriftlig, og stiles til klagenemnda. Klage på opptak behandles av en klagenemnd, jf. nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 8. Søker må få en utfyllende begrunnelse av vedtak før klage fremmes, jf. forvaltningsloven § 24.

§ 12. Ikrafttredelse

Dette reglementet trer i kraft fra og med 10.01.2017. Tidligere gjeldende reglement for opptak til ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning, og halvårig realfagskurs ved Høgskolen i Østfold oppheves fra samme dato.     

§ 13. Overgangsbestemmelse

For opptak til studier hvor det åpnes for ordinær søking før dette reglementet er vedtatt, vil bestemmelsene i opphevet reglement gjelde.

 

Publisert 30. apr. 2015 11:35 - Sist endret 14. mai 2018 14:44