Rundskriv til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold – gjeldende for opptak i studieåret 2017-2018

Dette rundskrivet gir utfyllende bestemmelser og forklaringer til regler gitt i Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold. Rundskrivet er vedtatt av høgskoledirektøren16.12.2016.

Innhold:

Til § 4 nr. 2 bokstav b: Nærmere bestemmelser for opptak til tresemesterordningen i ingeniørutdanning:

Det tilbys opptak gjennom tresemesterordningen til studieprogrammene bygg, data, elektro, industriell design og maskin.

Søkere som fullfører kvalifiserende utdanning gjeldende semester, må dokumentere halvårsvurdering og/eller eksamensoppmelding i alle manglende fag i kvalifikasjonsgrunnlaget.

Til § 4 nr. 2 bokstav c: Nærmere bestemmelser for opptak til Y-veien i ingeniørutdanning:

Det tilbys opptak gjennom Y-veien til studieprogrammene data, elektro og maskin.
Følgende fag-/svennebrev fra videregående skole, Reform 94 eller Kunnskapsløftet, kvalifiserer for opptak:

Til studieprogrammet data:
- IKT-servicefaget
- Fag-/svennebrev som bygger på VG1 elektrofag

Til studieprogrammet elektro:
- Fag-/svennebrev som bygger på VG1 elektrofag

Til studieprogrammet maskin:
- Fag-/svennebrev innen mekaniske fag fra Reform 94
- Fag-/svennebrev som bygger på VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) fra Kunnskapsløftet

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli individuelt vurdert for opptak.

Søkere som fullfører kvalifiserende utdanning gjeldende semester, må dokumentere halvårsvurdering og/eller eksamensoppmelding i alle manglende fag i kvalifikasjonsgrunnlaget og/eller oppmelding til fag-/svenneprøve.

Læretid i bedrift dekker kravet til praksis. Søkere med fag-/svennebrev uten læretid i bedrift må dokumentere minimum 12 mnd. praksis etter fullført yrkesutdanning.

 

Til §§ 4 og 5: Nærmere bestemmelser om opptakskrav til grunnutdanninger, påbyggingsstudier, videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning ved lokalt opptak til studieåret 2017–2018:

Følgende minstekrav gjelder for opptak til grunnutdanninger, påbyggingsstudier, videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning ved lokalt opptak til studieåret 2017–2018.  Realkompetanse kan alternativt dekke opptakskravet gjennom bestemmelsene i §§ 6 og 7:

 

Opptakskrav (minstekrav for opptak):

Grunnutdanninger:

IKT for lærere

Generell studiekompetanse.

Praktisk høgskolepedagogikk og digital didaktikk

Generell studiekompetanse.

Det er krav om ansettelse ved, eller avtale med Høgskolen i Østfold.

Påbyggingsstudier:

Engelsk, påbyggingsstudium

Bestått årsstudium i engelsk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng.

Fransk, påbyggingsstudium

Bestått årsstudium i fransk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng.

Idrett, påbyggingsstudium

Bestått årsstudium i kroppsøving og idrett, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng.

Norsk, påbyggingsstudium

Bestått årsstudium i norsk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng

Spansk, påbyggingsstudium

Bestått årsstudium i spansk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng.

Statsvitenskap, påbyggingsstudium

Bestått årsstudium i statsvitenskap, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng.

Tysk,
påbyggingsstudium

Bestått årsstudium i tysk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng.

Videreutdanninger:

Akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, videreutdanning

Bachelor i sykepleierutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier,
og minimum to års somatisk arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Kunst og håndverk 1

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.


Kunst og håndverk 2

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg Kunst og håndverk 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Matematikk 1

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Matematikk 2

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg Matematikk 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Naturfag 1

Bestått grunnskole- / allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Naturfag 2

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg Naturfag 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Norsk 1

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Norsk 2

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg Norsk 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Pedagogisk veiledning, videreutdanning

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor i barnehage-/førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum ett års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

eller

2) Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og minimum ett års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

Det er et krav om relevant arbeidstilknytning i minimum 10% stilling i studietiden.

RLE 1

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

RLE 2

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg RLE 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Vold i nære relasjoner, videreutdanning

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Praktisk-pedagogisk utdanning:

Praktisk-pedagogisk utdanning

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng med kompetanse i ett allmennfag som er relevant for undervisning i skolen på minimum 80 studiepoeng.

eller

2) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng med kompetanse i to allmennfag som er relevante for undervisning i skolen i et omfang av minimum 60 studiepoeng hver.

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Fag-/svennebrev eller annen treårig yrkesutdanning på videregående nivå,
og generell studiekompetanse,
og minimum 2 års yrkesteoretisk utdanning på høyere nivå eller godkjent fagskole,
og minimum 4 års relevant arbeidserfaring.

eller

2) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng i en profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning,
og minimum to års relevant arbeidserfaring.

Masterstudier:

Applied Computer Science

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg minimum 80 studiepoeng i informatikk,
og inkludert eller i tillegg minimum 20 studiepoeng innen programmeringsfag.

Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen.

Avansert sykepleie ved kronisk sykdom

Bachelor i sykepleie, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen.

Barnehage-pedagogikk og småbarnsvitenskap
(0-3 år)

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor i barnehage-/førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

eller

2) Bachelor i barnevern, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum 30 studiepoeng innenfor fagområdet barnehagepedagogikk.

eller

3) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg minimum 80 studiepoeng i pedagogiske emner,
og inkludert eller i tillegg minimum 30 studiepoeng innenfor fagområdet barnehagepedagogikk.

Pedagogiske emner omfatter fag som pedagogikk, spesialpedagogikk, barnehagepedagogikk, pedagogisk arbeid i småskolen og tilsvarende fag etter vurdering.

Fremmedspråk i skolen

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg en fordypning på minimum 80 studiepoeng i språket det søkes opptak til.

eller

2) Bestått de første tre årene av grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg 60 studiepoeng i språket det søkes opptak til.

Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra fordypningen i språket det søkes opptak til.

Norsk i skolen

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg en fordypning på minimum 80 studiepoeng i norsk/nordisk språk og litteratur, norskdidaktikk eller norsk som andrespråk.

eller

2) Bestått de første tre årene av grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg 60 studiepoeng i norsk/nordisk språk og litteratur, norskdidaktikk eller norsk som andrespråk.

Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra fordypningen i norsk/nordisk språk og litteratur, norskdidaktikk eller norsk som andrespråk.

Organisasjon og ledelse

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum tre års arbeidserfaring etter fullført utdanning.

Arbeidserfaringen må ha relevans i forhold til avlagt utdanning, eller fagfeltet organisasjon og ledelse for å dekke opptakskravet.

Psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig yrkespraksis

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng innenfor helse- og sosialfag,
og minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

eller

2) Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

eller

3) Annen bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum fire års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

Samordning av helse- og velferdstjenester

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng innenfor helse- og sosialfag,
og minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

eller

2) Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

eller

3) Annen bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum fire års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

Spesialpedagogikk

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg minimum 80 studiepoeng innenfor pedagogiske/spesialpedagogiske emner.

eller

2) Bestått de første tre årene av grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

eller

3) Bachelor i barnehage-/førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

eller

4) Bachelor i barnevern, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen.

 

Til § 5 nr. 1 bokstav a: Nærmere bestemmelser for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning:

I studieåret 2017–2018 tilbyr vi følgende portefølje av fag- og yrkesdidaktiske emner:

a) Fagdidaktikk

Drama/teater
Engelsk
Fremmedspråk: fransk, tysk og spansk
Kroppsøving/idrett
Kunst og håndverk/formgiving
Matematikk
Musikk
Naturfag
Norsk
Religion, livssyn og etikk
Samfunnsfag
Spesialpedagogikk (ifølge forskrift til opplæringsloven kapittel 14, må du ha et skolefag på minimum 60 studiepoeng i tillegg til spesialpedagogikkutdanningen, for å kvalifisere til lærer

b) Yrkesdidaktikk

Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon

 

Til § 5 nr. 1 bokstav c: Nærmere bestemmelser for opptak til masterstudier:

Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) er unntatt krav om minimum gjennomsnittskarakteren C.

Til § 5 nr. 1 bokstav d: Nærmere bestemmelser om godskriving av arbeidserfaring:

Arbeidserfaring kan godskrives frem til 1. september for opptak til studier som starter i høstsemesteret og 1. januar for studier som starter i vårsemesteret, dersom søkeren er i en dokumentert fast eller midlertidig stilling gjeldende semester.

Til § 6 nr. 2: Nærmere om reglene for opptak på grunnlag av realkompetanse til grunnutdanninger:

1) Deltidsstillinger omregnes til heltid, og det gis ikke uttelling for mer enn 100 % praksis i samme periode.

2) Arbeidserfaring må være relevant til den utdanningen det søkes opptak til der annet ikke er spesifisert i opptakskravet. Ulønnet eller ideelt arbeid kan telle som likeverdig med lønnet arbeid. Arbeidserfaring dokumentert med gamle forhåndsattester regnes kun frem til datoen for når attesten er skrevet ut. Ved dokumentasjon av arbeidserfaring for inneværende semester, regnes praksis kun frem til datoen for når attesten er skrevet ut, og søkeren må ettersende ny og oppdatert attest innen ettersendingsfristen for å få maksimal uttelling.

3) Maksimum 2 år av kravet kan dekkes med annen praksis enn arbeidserfaring: Hjemmeomsorg for egne barn teller med inntil 1 år. Gjennomført førstegangstjeneste teller med inntil 1 år. Bestått videregående skolegang eller annen utdanning som bygger på kunnskaper fra fullført grunnskole, kan telle inntil 2 år av minimumskravet.

Til § 7 nr. 2: Nærmere om reglene for opptak på grunnlag av realkompetanse til påbyggingsstudier, videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning:

1) Deltidsstillinger omregnes til heltid, og det gis ikke uttelling for mer enn 100 % praksis i samme periode.

2) Arbeidserfaring må være relevant til den utdanningen det søkes opptak til der annet ikke er spesifisert i opptakskravet, og må normalt være fra tiden etter fullført høyere utdanning. Ulønnet eller ideelt arbeid kan telle som likeverdig med lønnet arbeid. Arbeidserfaring dokumentert med gamle forhåndsattester regnes kun frem til datoen for når attesten er skrevet ut. Arbeidserfaring kan godskrives frem til 1. september for opptak til studier som starter i høstsemesteret og 1. januar for studier som starter i vårsemesteret, dersom søkeren er i en dokumentert fast eller midlertidig stilling gjeldende semester.

3) Maksimum 2 år av kravet kan dekkes med annen praksis enn arbeidserfaring: Hjemmeomsorg for egne barn teller med inntil 1 år. Gjennomført førstegangstjeneste teller med inntil 1 år. Relevant og bestått annen utdanning som bygger på kunnskaper fra fullført videregående skole, kan telle inntil 2 år av minimumskravet.

Til § 8 nr. 3: Betinget opptak:

For søkere som innvilges betinget opptak etter § 8 nr. 3 gjelder følgende bestemmelser for beregning av konkurransepoeng:

Karakterpoeng: beregnes på grunnlag av midlertidig karakterutskrift per siste semester før opptak.

Utdanningspoeng: gis for oppnådd og dokumentert antall studiepoeng ved hovedopptaket.

Praksispoeng: Det gis normalt ikke praksispoeng ved betinget opptak.

Til § 9 nr. 3: Nærmere om bestemmelser om opptak til ledige studieplasser:

Søknadstidspunktet regnes fra det tidspunktet nødvendig dokumentasjon på opptaksgrunnlaget er opptakskontoret i hende. Opptaket er avsluttet når studiet er fylt opp, det ikke lenger er faglig forsvarlig å ta opp nye studenter, eller når opptaksperioden er over.

Til § 10 nr. 3 og § 10 nr. 4: Nærmere bestemmelser om opptaksregulering ved opptak gjennom tresemesterordning og Y-veien:

1) Normalt skal opptak gjennom spesialordninger for ingeniørutdanning være begrenset til maksimalt 50 % av totalt antall utlyste studieplasser på det enkelte studium. Denne bestemmelsen kan fravikes hvis antall kvalifiserte førsteprioritetssøkere i det samordna opptaket er under 50 % av totalt antall utlyste studieplasser.

2) For søkere som fullfører kvalifiserende utdanning gjeldende semester, beregnes karakterpoeng ut i fra oppnådde resultater etter siste fullførte termin.

Til § 11, jf. § 12, § 13 og § 20: Nærmere bestemmelser om beregning av konkurransepoeng ved midlertidig opptak:

Søkere som ikke har oppnådd sluttdokumentasjon for kompetanse ved tidspunktet for gjennomføring av hovedopptaket, kan tildeles opptak gjennom midlertidig tilbud etter § 20 andre ledd. Følgende bestemmelser gjelder for beregning av konkurransepoeng:

Karakterpoeng: beregnes på grunnlag av midlertidig karakterutskrift per siste semester før opptak.

Utdanningspoeng: gis for oppnådd og dokumentert antall studiepoeng ved hovedopptaket.

Praksispoeng: Det gis normalt ikke praksispoeng ved midlertidig tilbud.

Til § 14, jf. § 11: Nærmere bestemmelser om rangering av søkere til praktisk-pedagogisk utdanning:

Ved rangering av søkere til praktisk-pedagogisk utdanning, godskrives kvalifiserende utdanning som fullføres gjeldende semester fullt ut ved vurdering av midlertidig tilbud, jf. § 20 andre ledd. Forutsetningen for å gi denne godskrivingen er at søker ettersender sluttdokumentasjon for fullført og bestått studium innen angitt frist, jf. § 18.

Det forutsettes tilstrekkelig antall søkere for igangsetting av et fag- eller yrkesdidaktisk emne.

Til § 16 tredje ledd: Nærmere bestemmelser om kvoter for opptak:

Kvotering ved opptak til videreutdanninger i Akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (AAIO).

Søkere tilsatt ved Sykehuset Østfold får gjennom kvote fortrinnsrett til 50 % av studieplassene.

Innenfor kvoten gjelder ordinær innbyrdes rangering etter § 12 andre ledd.

Til § 17 andre ledd: Søknadsfrister:

1) Ordinær søknadsfrist for lokalt opptak til Høgskolen i Østfold er 1. mars for opptak som gjennomføres på våren/sommeren, og 1. oktober for opptak som gjennomføres på høsten/vinteren.

2) Søknadsfristen til studier som er særskilt utlyst for internasjonale søkere er 1. februar.

3) Søknadsfrist for opptak til studier som ikke er bevilgningsfinansierte og betalings- og oppdragsstudier med deltakerfinansiering, opplyses på høgskolens nettsider.

4) Søknadsfrist for overflytting til Høgskolen i Østfold er 1. mars.

5) Søknadsfrister for studier i regi av PULS (Pedagogisk utviklings- og læringssenter) opplyses på høgskolens nettsider.

Til § 19: Politiattest:

Følgende bevilgningsfinansierte studier ved Høgskolen i Østfold har krav om politiattest, jf. nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6:

Akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning
Bachelorstudium i barnevern
Bachelorstudium i bioingeniørfag
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Bachelorstudium i sykepleie
Bachelorstudium i vernepleie
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom
Masterstudium i psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig yrkespraksis
Masterstudium i spesialpedagogikk
Praktisk-pedagogisk utdanning
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13

Det kan i tillegg kreves politiattest til andre studier underveis i studiet dersom studenten kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, samt til studier som ikke er bevilgningsfinansierte og betalings- og oppdragsstudier med deltakerfinansiering jf. lov om universiteter og høgskoler § 4-9 første ledd.

Til § 22 tredje ledd: Opptak til enkeltemner:

For studieåret 2017–2018 er følgende studium unntatt fra bestemmelsene i forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold § 22 tredje ledd:

IKT for lærere

Til § 25 Ikrafttredelse:

Dette rundskriv trer i kraft fra og med 16.12.2016. Tidligere gjeldende rundskriv til forskrift for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold oppheves fra samme dato.

Publisert 30. apr. 2015 11:35 - Sist endret 14. mai 2018 14:44