Overflytting

Studenter fra andre utdanningsinstitusjoner som er omfattet av lov om universitet og høyskoler kan søke om overflytting til Høgskolen i Østfold. For å kunne bytte fra en annen utdanningsinstitusjon til Høgskolen i Østfold må det sendes eget søknadsskjema.

  • Frist for søknad om overflytting er 1. mars.

Søknadsskjema

NB - Vi gjør oppmerksom på at det på bachelorstudiene ved avdeling for helse og velferd høsten 2021 kun er ledige studieplasser til 3. år på Bachelor i bioingeniørfag. Ved de andre bachelorstudiene på helse og velferd er det ikke ledige studieplasser.  

 

Du må ha fullført 1. studieår i det aktuelle studiet. Det er ikke adgang til overflytting midt i et studieår.

Dersom du har spørsmål om overflytting, ta kontakt med avdelingen som har ansvar for utdanningen.

Overflytting blir regulert i Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold, §§ 23 og 24:

§ 23. Overflytting til Høgskolen i Østfold, fra og med 2. studieår i grunnutdanninger

  1. Det kan søkes om overflytting fra et grunnstudium ved et annet lærested til et tilsvarende studium ved Høgskolen i Østfold utenom det samordna opptaket. Det er en forutsetning at det er ledig plass på det studiet og årstrinnet det søkes overflytting til.
  2. Det kan søkes om overflytting fra og med 2. studieår i utdanningen.
  3. Søknadsperiode for overflytting kunngjøres på høgskolens nettsider. Det gjennomføres løpende opptak av kvalifiserte søkere.
  4. Søker må være registrert som aktiv student eller ha gyldig permisjon ved annet lærested på søknadstidspunktet.
  5. Det må være tilstrekkelig faglig samsvar i studiemodellene ved lærerstedet det søkes overflytting fra og det studiet ved Høgskolen i Østfold som det søkes overflytting til.
  6. Søker må dokumentere tilfredsstillende faglig studieprogresjon og nødvendige faglige forutsetninger for å begynne på det årstrinnet det søkes om overflytting til.
  7. Det kreves normalt en konkurransepoengsum som er minimum lik poenggrensen for opptak til studiet ved forrige opptak.Dekan kan fatte vedtak om å fravike dette kravet hvis det foreligger særlig tungtveiende og dokumenterte grunner for søknad om overflytting, og søker har oppnådd gode resultater, normalt minimum gjennomsnittskarakteren C, hittil i studiet det søkes overflytting fra.

§ 24. Overflytting internt ved Høgskolen i Østfold

Det kan foretas overflytting internt ved Høgskolen i Østfold mellom studier med samme opptakskrav og tilstrekkelig faglig samsvar i studiemodellene. Intern overflytting kan foretas etter ordinært opptak er avsluttet, og det er ledig plass ved studiet det søkes overflytting til.

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 8. feb. 2021 09:07