Poengberegning masterstudier

Søkere til masterstudier rangeres etter konkurransepoeng. Under finner du en oversikt over hvordan konkurransepoengene beregnes.

Masterstudier uten krav om arbeidserfaring for opptak

Karakterpoeng: Karakterpoeng gis på grunnlag av vektet karaktergjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen.

+ Utdanningspoeng: Det gis 1 utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover kvalifiserende utdanning, maksimalt 4 poeng.

+ Tilleggspoeng: Det kan gis inntil 6 tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger.

= Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Ved poenglikhet mellom flere søkere, rangeres søkerne etter loddtrekning.

 

Masterstudier med krav om arbeidserfaring for opptak

Karakterpoeng: Karakterpoeng gis på grunnlag av vektet karaktergjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen.

+ Utdanningspoeng: Det gis 1 utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover kvalifiserende utdanning, maksimalt 4 poeng.

+ Praksispoeng: Det gis 1 praksispoeng per år med relevant arbeidserfaring utover minstekravet for opptak, maksimalt 10 poeng.

+Tilleggspoeng: Det kan gis inntil 6 tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger.

= Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Ved poenglikhet mellom flere søkere, rangeres søkerne etter loddtrekning.

 

Slik regner du vektet karaktersnitt

Studiepoeng x karakterverdi = sum

Bruk denne formelen for hver karakter som skal regnes inn i snittet; karakterverdien finner du i tabellen under.

Til slutt summerer du alle summene for seg og alle studiepoenge for seg. Så deler du totalsummen på totale studiepoeng. Da får du en gjennomsnittlig karakterverdi.

Det benyttes følgende omregningstabell:

Karakterverdi

 50

 40

 30

 20

 10

Karakter

 A

 B

 C

 D

  E

Tallkarakterer fra eldre utdanninger

 1.0-2.2

 2.3-2.5

 2.6-2.7

 2.8-3.0

 3.1-4.0

Bokstavkarakter eldre skala

 S / Sg

 Mtf / Mg

 Tf / G

 Ng

 Lg

 

Vurderingen «bestått / godkjent» regnes ikke inn i utregningen av karakterpoeng. Søkere med «bestått / godkjent» i mer enn to tredeler av studiepoengene kan ikke poengberegnes, og vil bli skjønnsmessig - vurdert.
Vurderingen «fritak / godkjent» på bakgrunn av annen høyere utdanning, uten tilhørende dokumentasjon, regnes ikke inn i utregningen.

Merk: Framgangsmåte og tabellverdier for utregning av vektet snitt gjelder kun norsk utdanning. Søkere med utenlandsk utdanning og realkompetanse kan ikke poengberegnes og vil bli skjønnsmessig vurdert.

For å dekke krav om minimum gjennomsnittskarakteren C i ECTS- systemet, må søkeren ha et vektet gjennomsnitt på minimum 25 karakterpoeng. Utenlandsk utdanning, eller annen utdanning hvor det ikke foreligger omregningstabeller, blir skjønnsmessig vurdert.


Beregning av gjennomsnittskarakteren C skjer på grunnlag av ett av følgende alternativer:
- Hele bachelorgraden eller tilsvarende
- Relevant fordypning eller tilsvarende
- Hele bachelorgraden eller tilsvarende, og relevant videreutdanning på minimum 30 studiepoeng

Du finner nærmere informasjon om poengberegning i Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold.

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 31. jan. 2020 16:31