Poengberegning praktisk-pedagogisk utdanning

Kvalifiserte søkere til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) rangeres etter konkurransespoeng. Under finner du en oversikt over hvordan utdanningspoengene beregnes.

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag

Karakterpoeng: Karakterpoeng gis på grunnlag av vektet karaktergjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen.

+ Utdanningspoeng: Det gis 1 utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover kvalifiserende utdanning, maksimalt 4 poeng.

+ Tilleggspoeng: Det kan gis inntil 6 tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger.

= Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Ved poenglikhet mellom flere søkere, rangeres søkerne etter loddtrekning.

Slik regner du vektet karaktersnitt

Studiepoeng x karakterverdi = sum

Bruk denne formelen for hver karakter som skal regnes inn i snittet; karakterverdien finner du i tabellen under.

Til slutt summerer du alle summene for seg og alle studiepoenge for seg. Så deler du totalsummen på totale studiepoeng. Da får du en gjennomsnittlig karakterverdi.

Det benyttes følgende omregningstabell:

Karakterverdi

 50

 40

 30

 20

 10

Karakter

 A

 B

 C

 D

  E

Tallkarakterer fra eldre utdanninger

 1.0-2.2

 2.3-2.5

 2.6-2.7

 2.8-3.0

 3.1-4.0

Bokstavkarakter eldre skala

 S / Sg

 Mtf / Mg

 Tf / G

 Ng

 Lg

Vurderingen «bestått / godkjent» regnes ikke inn i utregningen av karakterpoeng. Søkere med «bestått / godkjent» i mer enn to tredeler av studiepoengene kan ikke poengberegnes, og vil bli skjønnsmessig vurdert.
Vurderingen «fritak / godkjent» på bakgrunn av annen høyere utdanning, uten tilhørende dokumentasjon, regnes ikke inn i utregningen.

Merk: Framgangsmåte og tabellverdier for utregning av vektet snitt gjelder kun norsk utdanning. Søkere med utenlandsk utdanning og realkompetanse kan ikke poengberegnes og vil bli skjønnsmessig vurdert.

For å dekke krav om minimum gjennomsnittskarakteren C i ECTS- systemet, må søkeren ha et vektet gjennomsnitt på minimum 30 karakterpoeng. Utenlandsk utdanning, eller annen utdanning hvor det ikke foreligger omregningstabeller, blir skjønnsmessig vurdert.

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13

Søkere med bestått fag-/svennebrev eller yrkesutdanning gis:

- 50 konkurransespoeng for den utdanningen som samlet kvalifiserer for opptak.

 

Søkere med høyere utdanning gis:


Utdanningspoeng: det gis 30 utdanningspoeng for bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.
+ Tilleggspoeng: Det gir 5 tilleggspoeng per 30 studiepoeng utover minstekravet for opptak, maksimalt 20 poeng.
= Konkurransespoeng: Sum av utdanningspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

 

Ved poenglikhet mellom flere søkere, rangeres søkerne etter loddtrekning.

 

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 31. jan. 2020 16:25