Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2020–2021)

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten

 • forstår sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmetoder, vurdering og de enkelte elevenes forutsetninger for læring, utvikling og danning i digitale omgivelser

 • forstår hvordan den digitale utviklingen utvider og forandrer fagets innhold, begrepsapparat, vurderingsformer og arbeidsmetoder – samt påvirker verden og samfunnet

 • forstår hvordan den digitale utviklingen skaper behov for kritisk vurdering, organisering og økt mulighet for tilgang til og deling av faglig kunnskap

 • forstår hvilken påvirkning digital utvikling har på barn og unges oppvekstmiljø, utvikling og identitet

 • forstår hvordan utvikling av lesing, regning, skriving og muntlige ferdigheter i fag og på tvers av fag endrer seg i digitale omgivelser

 • forstår grunnleggende prinsipper i algoritmisk tankegang og betydning dette har for digitalisering av samfunnet

 • har et bredt repertoar av arbeidsmetoder i digitale omgivelser

 • har innsikt i hvordan samhandling i digitale omgivelser utvider kommunikasjonsrommet, samt utfordrer og forandrer tradisjonelle relasjoner læreren inngår i

 • forstår hvordan digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser kan bidra til å motivere og støtte elevenes læringsprosess

 • forstår at digitale omgivelser stiller krav til organisering, tydelighet og valg av arbeidsmetoder

 • har innsikt i tekniske muligheter for digital samhandling og utvikling av elevers delingskultur

 • kjenner til relevant forskning om og metoder for integrering av digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser i undervisning

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende digital teknologi, læremidler og læringsressurser for å oppnå fagenes kompetansemål og sikre faglig progresjon

 • kan anvende digitale læremidler og læringsressurser til å støtte utviklingen av alle fem grunnleggende ferdigheter i fag og på tvers av fag

 • kan anvende og undervise i regler om opphavsrett, personvern, datasikkerhet, kildekritikk og riktig bruk av kilder

 • kan undervise i og selv utvise god dømmekraft i digitale omgivelser

 • kan avdekke digital mobbing, krenkelser og uønskede hendelser samt jobbe forebyggende i klasserommet

 • kan finne, velge og integrere digitale læremidler og læringsressurser basert på pedagogiske, fagdidaktiske og faglige kriterier

 • kan anvende sin fagkunnskap og kunnskap om læreprosesser for å designe og utvikle egne digitale læremidler og læringsforløp

 • kan kombinere ulike didaktiske metoder med digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser for å skape varierte og tilpassede læringsaktiviteter

 • kan motivere til lærelyst gjennom tydeliggjøring av læringsmål og ved å benytte varierte tilbakemeldings- og vurderingsformer for læring i digitale omgivelser

 • kan vurdere muligheter som digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser gir for tilpasset opplæring og spesialundervisning

 • kan benytte ulike digitale arenaer til å støtte samhandling og utvikle gode relasjoner til elever, kollegaer, ledelse og andre relevante aktører

 • kan reflektere over betydningen digitale arbeidsmetoder, vurderingsformer, læremidler, læringsressurser og uttrykksformer har for egen profesjonsutøvelse

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan anvende og videreutvikle egne digitale ferdigheter

 • kan tilrettelegge for utvikling av elevers digitale ferdigheter som redskap for læring

 • kan tilrettelegge for elevenes læring i fag og på tvers av fag ut fra samspill mellom faglig innhold, kompetansemål, digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser

 • kan utvikle og administrere egen digitale identitet og være bevisst på egen atferd på digitale arenaer

 • kan veilede elever i utvikling av deres digitale identitet og skaper rammene for ansvarlig samhandling i digitale omgivelser

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning i digitale omgivelser

 • kan bidra til at elevene deltar i innovasjonsprosesser og nytenking gjennom bruk av digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser

 • kan tilpasse rollen som lærer til ulike aktiviteter og variere mellom rollen som veileder, retningsgiver, deltaker og formidler i digitale omgivelser

 • kan kritisk drøfte digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser i et faglig fellesskap med henblikk på utvikling av fag, undervisning og skolekultur

 • kan utvikle elevers ferdigheter i kommunikasjon og samhandling

 • kan fremme den enkelte elevs læringslyst, motivasjon og tro på egne muligheter for å lære, skape, samhandle og dele i digitale omgivelser

 • kan overføre eksisterende kompetanser til nye digitale omgivelser, teknologier og situasjoner

 • kan delta på digitale arenaer og bruker profesjonelle nettverk for egen læring og utvikling, og for kunnskapsdeling mellom kollegaer

 • kan selvstendig videreutvikle egen profesjonsfaglige digitale kompetanse og bidra til elevenes, skolens, kollegaenes og lærerprofesjonens utvikling i samsvar med digitale endringer i samfunnet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:14:11