Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2020–2021)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av et fellesemne på 15 studiepoeng som går i høstsemesteret, og et valgfritt emne på 15 studiepoeng som går i vårsemesteret. Her velger man ut fra hvilket fagområde man underviser i i videregående opplæring; enten norsk eller engelsk.

Fellesemnet gir en generell innføring i profesjonsfaglig digital kompetanse, mens det valgfrie emnet er fagrettet mot hhv norskfaget og engelskfaget i videregående opplæring.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Ingen.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Arbeidsformene som anvendes i studiet er relevante for arbeidsoppgaver studentene står overfor i egen hverdag i videregående opplæring.

Arbeidsformer som vil bli brukt er digitale undervisningssekvenser, screencast, praktisk arbeid med IKT-utstyr, øving og oppgavearbeid samt arbeid med obligatoriske oppgaver i hvert av emnene. Undervisningen i studiet bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap. Studiet er rent nettbasert der studentene arbeider individuelt.

Arbeidskrav og vurderingsformer
Det er ingen arbeidskrav knyttet til emnene. Vurderingsform for emnene er mappevurdering. Det benyttes både karakterregel Bestått/Ikke bestått og A-F ved vurdering i emnene.

Praksis

Ingen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutiner for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold. Se forøvrig den enkelte emnebeskrivelse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:16:19