Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk og engelsk
Studiested:
Nettbasert studium

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Alf Rolin Programansvarlig Magnus Nohr

Studieplan for Profesjonsfaglig digital kompetanse 11.-13. trinn (30 studiepoeng) (2020–2021)

Informasjon om studiet

Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) er bygget opp av to emner á 15 studiepoeng, og bygger på "Rammeverk for profesjonsfaglig digital kompetanse". Ett emne gir en generell innføring i profesjonsfaglig digital kompetanse, mens det andre emnet er fagrettet enten mot engelsk eller norsk.

Studiet er rettet mot faglærere i videregående opplæring.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten

 • forstår sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmetoder, vurdering og de enkelte elevenes forutsetninger for læring, utvikling og danning i digitale omgivelser

 • forstår hvordan den digitale utviklingen utvider og forandrer fagets innhold, begrepsapparat, vurderingsformer og arbeidsmetoder – samt påvirker verden og samfunnet

 • forstår hvordan den digitale utviklingen skaper behov for kritisk vurdering, organisering og økt mulighet for tilgang til og deling av faglig kunnskap

 • forstår hvilken påvirkning digital utvikling har på barn og unges oppvekstmiljø, utvikling og identitet

 • forstår hvordan utvikling av lesing, regning, skriving og muntlige ferdigheter i fag og på tvers av fag endrer seg i digitale omgivelser

 • forstår grunnleggende prinsipper i algoritmisk tankegang og betydning dette har for digitalisering av samfunnet

 • har et bredt repertoar av arbeidsmetoder i digitale omgivelser

 • har innsikt i hvordan samhandling i digitale omgivelser utvider kommunikasjonsrommet, samt utfordrer og forandrer tradisjonelle relasjoner læreren inngår i

 • forstår hvordan digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser kan bidra til å motivere og støtte elevenes læringsprosess

 • forstår at digitale omgivelser stiller krav til organisering, tydelighet og valg av arbeidsmetoder

 • har innsikt i tekniske muligheter for digital samhandling og utvikling av elevers delingskultur

 • kjenner til relevant forskning om og metoder for integrering av digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser i undervisning

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende digital teknologi, læremidler og læringsressurser for å oppnå fagenes kompetansemål og sikre faglig progresjon

 • kan anvende digitale læremidler og læringsressurser til å støtte utviklingen av alle fem grunnleggende ferdigheter i fag og på tvers av fag

 • kan anvende og undervise i regler om opphavsrett, personvern, datasikkerhet, kildekritikk og riktig bruk av kilder

 • kan undervise i og selv utvise god dømmekraft i digitale omgivelser

 • kan avdekke digital mobbing, krenkelser og uønskede hendelser samt jobbe forebyggende i klasserommet

 • kan finne, velge og integrere digitale læremidler og læringsressurser basert på pedagogiske, fagdidaktiske og faglige kriterier

 • kan anvende sin fagkunnskap og kunnskap om læreprosesser for å designe og utvikle egne digitale læremidler og læringsforløp

 • kan kombinere ulike didaktiske metoder med digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser for å skape varierte og tilpassede læringsaktiviteter

 • kan motivere til lærelyst gjennom tydeliggjøring av læringsmål og ved å benytte varierte tilbakemeldings- og vurderingsformer for læring i digitale omgivelser

 • kan vurdere muligheter som digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser gir for tilpasset opplæring og spesialundervisning

 • kan benytte ulike digitale arenaer til å støtte samhandling og utvikle gode relasjoner til elever, kollegaer, ledelse og andre relevante aktører

 • kan reflektere over betydningen digitale arbeidsmetoder, vurderingsformer, læremidler, læringsressurser og uttrykksformer har for egen profesjonsutøvelse

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan anvende og videreutvikle egne digitale ferdigheter

 • kan tilrettelegge for utvikling av elevers digitale ferdigheter som redskap for læring

 • kan tilrettelegge for elevenes læring i fag og på tvers av fag ut fra samspill mellom faglig innhold, kompetansemål, digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser

 • kan utvikle og administrere egen digitale identitet og være bevisst på egen atferd på digitale arenaer

 • kan veilede elever i utvikling av deres digitale identitet og skaper rammene for ansvarlig samhandling i digitale omgivelser

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning i digitale omgivelser

 • kan bidra til at elevene deltar i innovasjonsprosesser og nytenking gjennom bruk av digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser

 • kan tilpasse rollen som lærer til ulike aktiviteter og variere mellom rollen som veileder, retningsgiver, deltaker og formidler i digitale omgivelser

 • kan kritisk drøfte digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser i et faglig fellesskap med henblikk på utvikling av fag, undervisning og skolekultur

 • kan utvikle elevers ferdigheter i kommunikasjon og samhandling

 • kan fremme den enkelte elevs læringslyst, motivasjon og tro på egne muligheter for å lære, skape, samhandle og dele i digitale omgivelser

 • kan overføre eksisterende kompetanser til nye digitale omgivelser, teknologier og situasjoner

 • kan delta på digitale arenaer og bruker profesjonelle nettverk for egen læring og utvikling, og for kunnskapsdeling mellom kollegaer

 • kan selvstendig videreutvikle egen profesjonsfaglige digitale kompetanse og bidra til elevenes, skolens, kollegaenes og lærerprofesjonens utvikling i samsvar med digitale endringer i samfunnet

Opptak

Bestått lærerutdanning rettet mot skole iht. kap. 14 i forskrift til opplæringslova.

Det er krav om ansettelse ved en videregående skole i studietiden.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Ingen.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av et fellesemne på 15 studiepoeng som går i høstsemesteret, og et valgfritt emne på 15 studiepoeng som går i vårsemesteret. Her velger man ut fra hvilket fagområde man underviser i i videregående opplæring; enten norsk eller engelsk.

Fellesemnet gir en generell innføring i profesjonsfaglig digital kompetanse, mens det valgfrie emnet er fagrettet mot hhv norskfaget og engelskfaget i videregående opplæring.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Arbeidsformene som anvendes i studiet er relevante for arbeidsoppgaver studentene står overfor i egen hverdag i videregående opplæring.

Arbeidsformer som vil bli brukt er digitale undervisningssekvenser, screencast, praktisk arbeid med IKT-utstyr, øving og oppgavearbeid samt arbeid med obligatoriske oppgaver i hvert av emnene. Undervisningen i studiet bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap. Studiet er rent nettbasert der studentene arbeider individuelt.

Arbeidskrav og vurderingsformer
Det er ingen arbeidskrav knyttet til emnene. Vurderingsform for emnene er mappevurdering. Det benyttes både karakterregel Bestått/Ikke bestått og A-F ved vurdering i emnene.

Praksis

Ingen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutiner for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold. Se forøvrig den enkelte emnebeskrivelse.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, 30. januar 2019

Studieplanen er revidert

Studieleder Alf Rolin, 2. desember 2019

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for studenter som starter studieåret 2020/2021.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 05:21:53