Hva lærer du? (2020–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

 • Gjennomført og bestått studium gir rett til graden Bachelor i Paramedisin, og tittelen paramedisiner.

 • Avsluttet og bestått utdanning gir grunnlag for å søke autorisasjon som ambulansearbeider i Norge i henhold til lov om helsepersonell av 2. juli 1999 § 48. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Studiets læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene vil bli justert i tråd med forskrift for nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning (Kunnskapsdepartementet, vedtas primo 2020).

Læringsutbyttebeskrivelsene er organisert under paramedisinutdanningens seks kompetanseområder:

 • Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett

 • Helse, sykdom og skade

 • Operativt ambulansearbeid og beredskap

 • Kommunikasjon, samhandling og beslutningstaking

 • Kunnskapsbasert praksis, innovasjon og teknologi

 • Kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet

Læringsutbyttebeskrivelser som er merket * er hentet fra forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger.

PARAMEDISINSK PROFESJON, ETIKK OG HELSERETT:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om lover, forskrifter og regelverk relevant for yrkesutøvelsen

 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 • har kunnskap om etiske perspektiver og teorier som er relevant for yrkesutøvelsen

 • *har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet

 • *har kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk. Kandidaten skal også kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk

Ferdigheter

Kandidaten

 • *kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk, faglige retningslinjer og veiledere i sin tjenesteutøvelse

Generell kompetanse

Kandidaten

 • *kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske og juridiske utfordringer i sin tjenesteutøvelse

HELSE, SYKDOM OG SKADE:

Kunnskap 

Kandidaten

 • har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, anatomi, fysiologi og biokjemi

 • har bred kunnskap om de vanligste akuttmedisinske problemstillinger, herunder sykdommer, symptomer, tegn og sykdomsforløp

 • har bred kunnskap om skader og ulykker, herunder årsaker, skademekanikk, fysiologisk respons, tegn og symptomer på skader

 • har bred kunnskap om aldringsprosessens betydning for respons på sykdom og skade og behandling av disse

 • har bred kunnskap om psykiske lidelser, psykisk helse og avhengighetsproblematikk

 • har bred kunnskap om farmakologi relatert til paramedisinerens funksjons- og ansvarsområde

 • *har kunnskap om barn og unges normale utvikling, særegne behov og respons på sykdom og skade og behandling av disse

 • har kunnskap om de vanligste medfødte og ervervede funksjonsnedsettelser

 • *har kunnskap om sosiale og helsemessige utfordringer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus og sosioøkonomiske problemer og kan identifisere og følge opp mennesker med slike utfordringer. Videre skal kandidaten kunne sette inn nødvendige tiltak og/eller behandling, eller henvise videre ved behov

 • har kunnskap om mikrobiologi, smittestoffer, smitterisiko og infeksjonsforebyggende tiltak

 • har kunnskap om folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid

 • har kunnskap om spesielle kulturelle forhold i ulike befolkningsgrupper som er egnet til å påvirke yrkesutøvelsen

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap til å systematisk undersøke og behandle akutt syke og skadde pasienter og gi anbefaling om riktig omsorgsnivå for videre behandling

 • kan anvende kunnskap for å oppdage tegn og symptomer på alvorlige psykiske helseproblemer

 • kan beherske relevant diagnostisk og medisinsk-teknisk utstyr inkludert telemedisin

 • *kan anvende kunnskap om barn og unges behov for behandling og/eller tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter

 • kan anvende faglig kunnskap om hygieniske prinsipper og smitte for å gi forsvarlig helsehjelp

 • kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering

 • kan beherske dokumentasjon og journalføring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • *kjenner til sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre for å bidra til planlegging, organisering og utøvelse av helhetlige helsetjenester

OPERATIVT AMBULANSEARBEID OG BEREDSKAP:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om å ivareta egen og andres sikkerhet under utførelse av oppdrag

 • har bred kunnskap om bruk av relevante operative kommunikasjonsformer

 • har kunnskap om helsetjenestens organisering og ledelse på skadested, samt kunnskap om samarbeidende aktørers organisering og ledelse på skadested

 • har kunnskap om oppdrag med spesielle operative utfordringer

 • har kunnskap om oppbygging og organisering av redningstjenesten i Norge

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende samvirkeprinsippet under løsning av oppdrag med andre helseressurser, nødetater, øvrige deler av redningstjenesten og relevante forsterkningsressurser

 • kan anvende prinsipper for ledelse av helsetjenestens innsats i tidlig fase av skadestedsarbeidet

 • kan beherske gjeldende retningslinjer og hjelpemidler for kommunikasjon

 • kan anvende kunnskap om operative utfordringer og bruk av relevant utstyr

 • kan beherske utrykningskjøring i henhold til utrykningsforskriften

 • kan identifisere, vurdere, og iverksette tiltak for å ivareta egen, pasientens og andres sikkerhet

Generell kompetanse 

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere beredskap, kjenner til sentrale elementer for beredskapsarbeid i helsetjenesten og kan bidra i forebyggende beredskapsarbeid

KOMMUNIKASJON, SAMHANDLING OG BESLUTNINGSTAKING: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om kommunikasjon og samhandling i team, herunder relevante perspektiver, teorier og modeller

 • har kunnskap om grunnleggende modeller for beslutningstaking og hvordan disse kan brukes i medisinsk og operativt arbeid

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon på en trygg, effektiv og relasjonsfremmende måte i møte med pasienter, pårørende og andre

 • kan anvende ulike modeller for beslutningstaking, kommunikasjon og samhandling

 • kan reflektere over egen og andres faglige utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • *kan planlegge og gjennomføre samhandling med brukere, pasienter, pårørende og samarbeidende personell ved bruk av relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse. Videre kan kandidaten veilede brukere, pasienter, pårørende og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser

 • *kan planlegge, gjennomføre og initiere samhandling både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS, INNOVASJON OG TEKNOLOGI: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om prinsippene for kunnskapsbasert praksis

 • har kunnskap om digitale løsninger for kartleggings- og vurderingsstøtte i helsetjenesten, herunder telemedisinske løsninger

 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten

 • *kan anvende ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Kandidaten skal også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i eget kunnskaps- og læringsbehov, og kan tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter

 • *kjenner til digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå

 • *kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

KVALITET, LEDELSE OG PASIENTSIKKERHET:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om situasjonsbestemt- og funksjonsrettet ledelse

 • har kunnskap om kvalitetsforbedring i helsetjenesten

 • har kunnskap om hvordan ferdighetstrening og simulering, sikkerhetskultur og livslang læring kan brukes i pasientsikkerhetsarbeid

Ferdigheter

Kandidaten

 • *kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk

 • kan vurdere sikkerheten i pasientens helhetlige forløp, spesielt med fokus på overganger i pasientansvar mellom ulike behandlingsnivå

 • kan beherske situasjonsbestemt ledelse

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre sikker og trygg pasientbehandling gjennom kontinuerlig monitorering, dokumentasjon og kvalitetsforbedring

 • kan planlegge, gjennomføre og følge opp systematisk kvalitetsarbeid, utvikling av prosedyrer og oppfølging etter evalueringer

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:19:31