Oppbygging og gjennomføring (2021–2022)

Studiets oppbygging og innhold

Årsstudiet i bedriftsøkonomi er identisk med første året i høgskolens bachelorstudier i hhv. økonomi og administrasjon og i regnskap. Dermed bygger studiet også på planen som Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) har fastsatt som felles ramme for høgskolenes utforming av slike bachelorutdanninger og på forskift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon. Med dette sikres et høyt faglig nivå. Samtidig sikres en ensartet struktur slik at studiet kan bygges ut til et fullverdig bachelorstudium eller kan kombineres med andre studieløp - ved HiØ eller andre institusjoner i inn- og utland.

Årstudiet omfatter 60 studiepoeng, fordelt over to semestre. Studiet omfatter i alt seks obligatoriske emner som til sammen gir en grundig innføring i sentrale økonomisk-administrative emner:

  • Finansregnskap med analyse 1

  • Matematikk og statistikk

  • Markedsføring

  • Innføring i bedriftsøkonomisk analyse

  • Organisasjonsteori

  • Makroøkonomi

 Se også modell nedenfor.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Det benyttes varierte undervisnings- og læringsformer, som felles forelesninger, seminarer, gruppearbeid og veiledning. Undervisnings- og læringsformer samt arbeidskrav er nærmere omtalt i den enkelte emnebeskrivelse.

Studiet skal gi en praksisorientert høyere utdanning. Det betyr at fagstoffet har en klar forankring i relevant teori og aktuelle forskningsresultater, samtidig som utstrakt bruk av praktiske eksempler og case gir yrkesrelevant praksis.

Studentene har tilgang til løpende veiledning fra faglærer gjennom hele studiet.

Bruk av bibliotek
Biblioteket organiseres og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnene til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Bruk av IKT
Læringsplattformer brukes i alle emner. Institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.

Arbeidskrav
Det kan være knyttet arbeidskrav til det enkelte emne. Arbeidskrav kan bl.a. være innleveringer o.l. som må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Forberedende kurs i matematikk
I studiet er matematikk og statistikk grunnleggende metodefag. Ved starten av studiet mangler mange studenter de nødvendige forkunnskapene i matematikk. Studieåret starter derfor med undervisning i grunnleggende matematikk, der kunnskaper fra grunnskolen og videregående skole som er relevante for studiet, gjennomgås og friskes opp.

Kalkulator
Studenter som følger studieprogrammene Bedriftsøkonomi årsstudium, Bachelorstudium i økonomi og administrasjon og Bachelorstudium i regnskap og revisjon får bruke kalkulator under eksamen i flere av emnene. Følgende kalkulatorer er godkjente som tillatt hjelpemiddel under eksamen:
- Texas Instrument BA II Plus
- Casio FC-100V

Etikk
I hele studiet står valg mellom alternativer sentralt, valg som krever etisk refleksjon og bevissthet om virksomhetens samfunnsmessige ansvar. Etisk refleksjon er derfor integrert i enkelte emner i årsstudiet.

Eksamen
Studentene vil møte individuell skriftlig eksamen i alle emner i årsstudiet.
Det benyttes bokstavkarakterer (A - F). Se emnebeskrivelsene for detaljer.

Plagiatkontroll/fusk
Alle emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det er ikke knyttet veiledet praksis til dette studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap. Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Deler av pensumet er på engelsk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette programmet bli jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

  • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene, se den enkelte emnebeskrivelse.

Litteratur

Nærmere informasjon om litteratur gis i de enkelte emnebeskrivelser. Litteratur vil bli oppdatert så nært inntil semesterstart som mulig.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 02:58:48