Hva lærer du? (2021–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått utdanning gir rett til tittelen Bachelor i internasjonal kommunikasjon.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har 

 • bred kunnskap om retorikk og multimodal analyse basert på klassisk og moderne teori

 • bred kunnskap om medienes rolle i samfunnet

 • god kunnskap om visuell- og strategisk kommunikasjon

 • god kunnskap om kommunikasjonsprosesser i organisasjon -og næringsliv

 • god kunnskap i interkulturell kommunikasjon og kulturanalyse

 • god kunnskap om ulike idealer for demokrati, offentlig debatt og forvaltning, samt kunnskap om retorisk medborgerskap

 • god kjennskap til vitenskapsteori, og sammenhengen mellom vitenskapsteori og metodologi

 • bred kunnskap om forskjellige metoder og verktøy som brukes i samfunnsvitenskapelig forskning, og styrkene og svakheten ved disse

 • god kunnskap om produksjon av podkast og innholdsproduksjon til ulike sosiale medier

 • god kunnskap om produksjon av video

 • god kunnskap om digital markedsføring

 

Ferdigheter

Kandidaten har

 • svært gode ferdigheter i akademisk skriving, historiefortelling og skriving for mediene, både på engelsk og norsk

 • svært gode ferdigheter i presentasjons- og forhandlingsteknikk

 • svært gode ferdigheter i bruk av sosiale medier og digital kommunikasjon

 • svært gode ferdigheter i å utføre systematiske søk etter faglig og relevant informasjon og kvalitetssikring av informasjonen

 • svært gode ferdigheter i multimodal analyse, retorisk påvirkning og argumentasjon basert på klassisk og moderne teori

 • gode ferdigheter i å utforme og gjennomføre kvantitative og kvalitative undersøkelser og analysere både kvalitative og kvantitative innsamlede data

 • gode ferdigheter i å arbeide med prosjekter

 • gode ferdigheter i å løse kommunikative oppgaver i en arbeidssituasjon, med særlig vekt på en internasjonal kontekst

 • gode ferdigheter fra praksisarbeid i relevante bedrifter/organisasjoner

 

Generell kompetanse

Kandidaten har

 • retorisk kompetanse

 • kompetanse i medieanalyse av tradisjonelle og nye medier

 • tverrkulturell kompetanse og forståelse for hvordan andre kulturer kan påvirke kommunikasjon

 • innsikt i etiske og kritiske perspektiver på rollen som kommunikatør

 • oversikt over ulike informasjonsressurser innen fagfeltet og kan gjøre kritiske vurderinger av alle typer tekster samt informasjon og informasjonskilder

 • evne til å formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

 • generell kompetanse i å gjennomføre egne samfunnsvitenskapelige undersøkelser og vurdere eksisterende undersøkelser

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 03:00:11