Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Høgskolen i Østfold

Kontakt

Studieveileder: Karin Helene Anker Rasch

Telefon: +47 696 08 138

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Studieplan for Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon (2007–2010)

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet omfatter 180 studiepoeng, hvorav 100 studiepoeng er obligatoriske emner, 30 studiepoeng er valgfrie emner innenfor studiets hovedområder, tatt ved et av partneruniversitetene i et engelskspråklig land, 20 studiepoeng er valgfritt bispråk, og 30 studiepoeng utgjøres av valgfri profilering med bacheloroppgave i tredje studieår (bacheloroppgaven utgjør 15 studiepoeng).
Studiets to faglige hovedområder er kommunikasjon og samfunnsfag. Kommunikasjonsemner utgjør et minimum av 120 studiepoeng, hvorav minimum 75 poeng er engelskspråklige emner. Samfunnsfaglige emner utgjør et minimum av 30 studiepoeng og undervises dels på norsk, dels på engelsk.
Som bispråk velges enten spansk, tysk eller fransk.

Det tilbys følgende profileringer i tredje studieår:

  • Informasjon og samfunnskontakt i praksis
  • Norge i europeisk perspektiv
  • Tekstdesign.

I tillegg er det mulig å velge profilering i prosjektledelse som gis av fagmiljøet i økonomi og administrasjon.
For alle profileringene tas det forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at profileringene kan settes i gang.

Progresjon
Det legges opp til god progresjon gjennom hele studieløpet, særlig mellom virksomhets-kommunikasjonsemnene I, II, III og IV og med en avsluttende, større bacheloroppgave.

Studier i utlandet og beskrivelse av hvor i studiet dette inngår
I studiet inngår et obligatorisk utenlandsopphold  i 4. semester ved et partneruniversitet i et engelskspråklig land. I spesielle tilfeller, og etter søknad, kan det gis dispensasjon fra dette kravet. Utenlandsoppholdet må i så fall erstattes med emner av tilsvarende omfang. Emnene må forhåndsgodkjennes.

Organisering og læringsformer

I 3. studieår velges et bispråk: tysk, fransk eller spansk. I disse språkene arrangeres forkurs for studenter uten forkunnskaper, men disse studentene må også påregne betydelig egeninnsats.

Undervisningsspråk
I de enkelte emnene vil det være variasjon i undervisningsspråket. Det kan bl.a. foregå på engelsk, fransk, spansk og tysk. Se mer informasjon i den enkelte emnebeskrivelse.

Likestillingsaspekt
Både ved utvalg av pensumlitteratur, bruk av cases og eksempler søker man å iverata likestillingsaspektet på beste måte. I kommunikasjonsemner, særlig i interkulturell kommunikasjon, blir det lagt spesiell vekt på å formidle et perspektiv som bygger på forståelse av etnisk og kulturelt mangfold.


 

Tilbakemelding underveis

Bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon benytter både underveisvurdering og sluttevaluering.
Vurderingsformer sikrer at studentene får tilbakemelding om faglig framgang og blir fulgt kontinuerlig opp i løpet av studiet.

Vurdering

Det benyttes ulike vurderingsformer i studiet; skriftlig eksamen, mappevurdering og hjemmeeksamen. I emnebeskrivelsene er det presisert hvilke arbeidskrav som må være oppfylt for at kandidaten kan gå opp til eksamen, og hvilken eksamensform det enkelte emne benytter.

Det brukes en karakterskala med 5 trinn fra A til F. Unntaksvis brukes bestått/ikke bestått; dette oppgis i emnebeskrivelsene for de emner dette gjelder.

I emner der vurderingen består av flere elementer og det settes en samlet helhetlig karakter, må kandidaten ved ikke bestått eksamen ta alle deler på nytt.

Det vises også til HiØs forskrifter og reglementer for eksamen.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Eva L. Björk, 26.06.2007

Studiemodell

Høst 2007

Vår 2008

Internasjonal kommunikasjon. Obligatoriske emner. Opptak H07

Obligatoriske emner. Hovedspråk engelsk

Høst 2008

Høst 2009

Valgemner Internasjonal kommunikasjon. 20 stp i 5 semester

Det skal velges 20 studiepoeng valgemner i 5. semester

Profileringsvalg 3. studieår. 10 stp høstsemester, 30 stp vårsemester

Det skal velges ett emne i høstsemesteret og tilhørende bacheloroppgave i vårsemesteret

Vår 2010

Profileringsvalg 3. studieår. 10 stp høstsemester, 30 stp vårsemester

Det skal velges ett emne i høstsemesteret og tilhørende bacheloroppgave i vårsemesteret

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 03:14:46