Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieveileder: Karin Helene Anker Rasch

Telefon: +47 696 08 138

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Studieplan for Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon (2009–2012)

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått utdanning gir rett til tittelen Bachelor i internasjonal kommunikasjon.

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søkere som velger fransk, spansk eller tysk som bispråk bør ha forkunnskaper tilsvarende nivå 2/nivå 1 (tidligere B-/C-språk) fra videregående skole.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet omfatter 180 studiepoeng, hvorav 90 studiepoeng er obligatoriske emner, 50 studiepoeng er valgfrie emner innenfor studiets hovedområder, hvorav 30 studiepoeng tas ved et av partneruniversitetene i et engelskspråklig land, og 40 studiepoeng utgjøres av profilering med bacheloroppgave i tredje studieår (bacheloroppgaven utgjør 30 studiepoeng).
De valgfrie emnene er bispråk (fransk, spansk eller tysk) eller emner som internasjonal markedsføring, organisasjonsteori eller politisk teori.
Studiets to faglige hovedområder er kommunikasjon og samfunnsfag. Kommunikasjonsemnene utgjør et minimum av 110 studiepoeng.

Det tilbys følgende profileringer i tredje studieår:

  • Informasjon og samfunnskontakt med arbeidspraksis
  • Norge i europeisk perspektiv

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at en profilering kan settes i gang.

Progresjon
Det legges opp til god progresjon gjennom hele studieløpet, som avsluttes med en større bacheloroppgave (30 studiepoeng).

Organisering og læringsformer

I 3. studieår kan studentene velge et bispråk: fransk, spansk eller tysk. Undervisningen i bispråket bygger på forkunnskaper tilsvarende nivå 2/nivå 1 tidligere B-/C-språk) fra videregående skole. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at bispråksundervisningen settes i gang. Studenter som ikke ønsker å ta et bispråk velger emner innenfor økonomi og statsvitenskap, f.eks. Organisasjonsteori, International Marketing eller Politisk teori.

Undervisningsspråk
De enkelte emnene undervises på forskjellige språk: norsk, engelsk, fransk, spansk og tysk. Se mer informasjon i den enkelte emnebeskrivelse.

Bruk av bibliotek
Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnene til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk. Ved skriving av bacheloroppgaven gir biblioteket individuell oppfølging.

Likestillingsaspekt
Både ved utvalg av pensumlitteratur og ved bruk av case og eksempler søker vi å iverata likestillingsaspektet på beste måte. I alle emnene blir det lagt vekt på å formidle et perspektiv som bygger på forståelse av etnisk og kulturelt mangfold.

Praksis

Studenter som velger profileringen Informasjon og samfunnskontakt i tredje studieår har i vårsemesteret (6. semester) praksis i en bedrift eller organisasjon.

Internasjonalisering

Studier i utlandet og beskrivelse av hvor i studiet dette inngår
I studiet inngår et obligatorisk utenlandsopphold  i 4. semester ved et partneruniversitet i et engelskspråklig land. Utenlandsoppholdet forutsetter at studenten har fullført minimum 60 studiepoeng.

I spesielle tilfeller, og etter søknad, kan det gis dispensasjon fra kravet om utenlandsopphold. Utenlandsoppholdet må i så fall erstattes med emner av tilsvarende omfang. Emnene må forhåndsgodkjennes.

Tilbakemelding underveis

Bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon benytter både tilbakemelding på arbeidskrav og sluttevaluering.
Vurderingsformene sikrer at studentene får tilbakemelding om faglig fremgang og blir fulgt kontinuerlig opp i løpet av studiet.

Vurdering

Det benyttes ulike vurderingsformer i studiet; skriftlig eksamen, muntlig eksamen og mappevurdering. I emnebeskrivelsene er det presisert hvilke arbeidskrav som må være oppfylt før kandidaten kan fremstille seg til eksamen, og hvilken eksamensform det enkelte emne benytter.

Det brukes en karakterskala med fem trinn fra A til F, der A er beste beståtte karakter, E er dårligst beståtte karakter, og F betyr ikke bestått.

I emner der vurderingen består av flere elementer og det settes en samlet helhetlig karakter, må kandidaten ved ikke-bestått eksamen ta alle deler på nytt.

Det vises også til HiØs forskrifter og reglementer for eksamen.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

konstituert dekan Theo Schewe, 11.06.2009.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2009 - 2012.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. nov. 2021 03:06:39