Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieveileder: Karin Helene Anker Rasch

Telefon: +47 696 08 138

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Studieplan for Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon (2010–2013)

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått utdanning gir rett til tittelen Bachelor i internasjonal kommunikasjon.

Studiets læringsutbytte

Bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon vil ha gitt studentene innsikt i
- kommunikasjonsteori og analysemetoder
- kommunikasjonsprosesser i organisasjons- og næringsliv
- fagspråklig kommunikasjon
- tverrkulturelle problemstillinger
- internasjonale forhold

Etter å ha fullført bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon vil studentene ha:
- gode kommunikative ferdigheter i hovedspråkene engelsk og norsk
- ferdigheter i å løse kommunikative oppgaver i en arbeidssituasjon, med særlig vekt på en internasjonal kontekst
- ferdigheter i å arbeide med prosjekter
- trening i digital kommunikasjon
-trening i praktiske arbeidsoppgaver i bedrifter/organisasjoner

Studentene vil ha utviklet tverrkulturell innsikt og forståelse for andre kulturer.
Studenter som velger et bispråk vil ha tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i tysk, fransk eller spansk.

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søkere som velger fransk, spansk eller tysk som bispråk bør ha forkunnskaper tilsvarende nivå 2/nivå 1 (tidligere B-/C-språk) fra videregående skole.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

  • 100 studiepoeng er obligatoriske emner. 
  • 50 studiepoeng er valgfrie emner innenfor studiets hovedområder, hvorav 30 studiepoeng tas ved et av partneruniversitetene i et engelskspråklig land.
  • 30 studiepoeng utgjøres av profilering med bacheloroppgave i siste semester.

De valgfrie emnene er bispråk (fransk, spansk eller tysk) eller emner som internasjonal markedsføring, organisasjonsteori eller samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

Studiets to faglige hovedområder er kommunikasjon og samfunnsfag. Kommunikasjonsemnene utgjør minimum 110 studiepoeng.

Det tilbys følgende profileringer i siste semester:

  • Informasjon og samfunnskontakt med arbeidspraksis
  • Norge i europeisk perspektiv med prosjekt

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at en profilering kan settes i gang.

Progresjon
Det legges opp til god progresjon gjennom hele studieløpet, som avsluttes med en større bacheloroppgave (30 studiepoeng).

Organisering og læringsformer

I 3. studieår kan studentene velge et bispråk: fransk, spansk eller tysk. Undervisningen i bispråket bygger på forkunnskaper tilsvarende nivå 2/nivå 1 (tidligere B-/C-språk) fra videregående skole. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at bispråksundervisningen settes i gang. Studenter som ikke ønsker å ta et bispråk, velger emner innenfor økonomi og statsvitenskap, f.eks. Organisasjonsteori, International Marketing eller Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. De kan også velge et veiledet emne: Kulturmøter.

Undervisningsspråk
De enkelte emnene undervises på forskjellige språk: norsk, engelsk, fransk, spansk eller tysk. Se mer informasjon i den enkelte emnebeskrivelse.

Læringsformer
Studiet er interaktivt med stor studentaktivitet og bruk av grupper, oppgaver, muntlige presentasjoner, prosjekter og arbeidspraksis.

Bruk av bibliotek
Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnene til å søke, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk. Ved skriving av bacheloroppgaven gir biblioteket individuell oppfølging.

Akademisk skriving
Studentene får systematisk opplæring og trening i akademisk skriving. Denne opplæringen er en del av emnene Tekst og medier og Virksomhetskommunikasjon I i første semester og Virksomhetskommunikasjon II i andre semester.

Likestillingsaspekt
Både ved utvalg av pensumlitteratur og ved bruk av case og eksempler søker vi å iverata likestillingsaspektet på beste måte. I alle emnene blir det lagt vekt på å formidle et perspektiv som bygger på forståelse av etnisk og kulturelt mangfold.

Praksis

Studenter som velger profileringen Informasjon og samfunnskontakt med praksisopphold, har i vårsemesteret tredje studieår (6. semester) praksis i en bedrift eller organisasjon.

Internasjonalisering

I studiet inngår et obligatorisk utenlandsopphold  i 4. semester ved et partneruniversitet i et engelskspråklig land. Utenlandsoppholdet forutsetter at studenten har fullført minimum 60 studiepoeng.

I spesielle tilfeller, og etter søknad, kan det gis dispensasjon fra kravet om utenlandsopphold. Utenlandsoppholdet må i så fall erstattes med emner av tilsvarende omfang. Emnene må forhåndsgodkjennes.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av
studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene.
Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2).
Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelser for detaljer.

Tilbakemelding underveis

Bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon benytter både tilbakemelding på arbeidskrav og sluttevaluering.
Vurderingsformene sikrer at studentene får tilbakemelding om faglig fremgang og blir fulgt kontinuerlig opp i løpet av studiet.

Vurdering

Det benyttes ulike vurderingsformer i studiet: skriftlig eksamen, muntlig eksamen og mappevurdering. I emnebeskrivelsene er det presisert hvilke arbeidskrav som må være oppfylt før kandidaten kan fremstille seg til eksamen, og hvilken eksamensform det enkelte emne benytter.

Det brukes en karakterskala med fem trinn fra A til F, der A er beste beståtte karakter, E er dårligst beståtte karakter, og F betyr ikke bestått.

Det vises også til HiØs forskrifter og reglementer for eksamen.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

konstituert dekan Theo Schewe, 11.06.2009

Studieplanen er revidert

studieleder Sverre Vesterhus, 06.04.10

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2010 - 2013
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 03:14:48