Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Halden

Studieplan for Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon (2013–2016)

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått utdanning gir rett til tittelen Bachelor i internasjonal kommunikasjon.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskaper om og innsikt i
- kommunikasjonsteori og analysemetoder
- kommunikasjonsprosesser i organisasjons- og næringsliv
- fagspråklig kommunikasjon, strategisk kommunikasjon og PR
- interkulturell kommunikasjon
- internasjonale medier
- informasjonskilder og databaser og kvalitetssikring av informasjon
- betydningen av sosiale medier

Ferdigheter
Kandidaten har
- gode kommunikative ferdigheter i hovedspråkene engelsk og norsk
- ferdigheter i å løse kommunikative oppgaver i en arbeidssituasjon, med særlig vekt  på en internasjonal kontekst
- ferdigheter i å arbeide med prosjekter
- trening i digital kommunikasjon
- trening i praktiske arbeidsoppgaver i bedrifter/organisasjoner
- grunnleggende ferdigheter i tysk, fransk eller spansk hvis disse språkene velges som valgemne - trening i å utføre systematiske søk etter faglig og relevant informasjon og anvende ulike kriterier for kvalitetssikring av informasjon
- trening i akademisk skriving
- trening i retorisk påvirkning og argumentasjon

Generell kompetanse
Kandidaten har
- tverrkulturell kompetanse og forståelse for andre kulturer
- retorisk kompetanse
- utviklet etiske og kritiske perspektiver på rollen som kommunikatør
- oversikt over ulike informasjonsressurser innen sitt fagfelt og kan gjøre kritiske vurderinger av informasjon og informasjonskilder
- kompetanse i skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk i både akademisk og PR-sammenheng

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Om fransk, spansk eller tysk velges som valgemne, bør studenten ha forkunnskaper tilsvarende nivå II/nivå I (tidligere B-/C-språk) fra videregående skole.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

  • 100 studiepoeng er obligatoriske emner. 
  • 50 studiepoeng er valgfrie emner innenfor studiets hovedområder, hvorav 30 studiepoeng tas ved et av partneruniversitetene i et engelskspråklig land.
  • 30 studiepoeng utgjøres av profilering med bacheloroppgave i siste semester.

De valgfrie emnene som tilbys ved HiØ, er fremmedspråk, internasjonal markedsføring, organisasjonsteori, samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, kulturmøter og digital kommunikasjon 2.

Studiets to faglige hovedområder er kommunikasjon og samfunnsfag. Kommunikasjonsemnene utgjør minimum 110 studiepoeng.

Det tilbys følgende profileringer i siste semester:

  • Bacheloroppgave med praksisopphold, informasjon og samfunnskontakt
  • Bacheloroppgave Norge i europeisk perspektiv


Progresjon
Det legges opp til god progresjon gjennom hele studieløpet som avsluttes med en større bacheloroppgave (30 studiepoeng).

Organisering og læringsformer

I 3. studieår kan studentene velge et bispråk: fransk, spansk eller tysk. Undervisningen i bispråket bygger på forkunnskaper tilsvarende nivå 2/nivå 1 (tidligere B-/C-språk) fra videregående skole. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at bispråksundervisningen settes i gang. Studenter som ikke ønsker å ta et bispråk, velger emner innenfor økonomi og statsvitenskap, f.eks. Organisasjonsteori, International Marketing eller Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. De kan også velge et veiledet emne: Kulturmøter.

Undervisningsspråk
De enkelte emnene undervises på forskjellige språk: norsk, engelsk, fransk, spansk eller tysk. Se mer informasjon i den enkelte emnebeskrivelse.

Læringsformer
Studiet er interaktivt med stor studentaktivitet og bruk av grupper, oppgaver, muntlige presentasjoner, prosjekter og arbeidspraksis.

Krav om samfunnsforståelse
Fordi det stilles krav til at kommunikatører har god kjennskap til samfunnet rundt seg - politikk, næringsliv med mer - forventes det at studentene følger godt med i mediebildet.

Bruk av bibliotek
Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Omfang og forventet læringsutbytte av biblioteketsundervisning finner man under de aktuelle emnebeskrivelsene, knyttet til emnets kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Akademisk skriving
Studentene får systematisk opplæring og trening i akademisk skriving. Denne opplæringen er en del av emnene Tekst og medier og Virksomhetskommunikasjon I i første semester og Virksomhetskommunikasjon II i andre semester.

Likestillingsaspekt
Både ved utvalg av pensumlitteratur og ved bruk av case og eksempler søker vi å iverata likestillingsaspektet på beste måte. I alle emnene blir det lagt vekt på å formidle et perspektiv som bygger på forståelse av etnisk og kulturelt mangfold.

Praksis

Studenter som velger profileringen Bacheloroppgave med praksisopphold, Informasjon og samfunnskontakt, har i vårsemesteret tredje studieår (6. semester) praksis i en bedrift eller organisasjon.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.
Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

I studiet inngår et obligatorisk utenlandsopphold i 4. semester ved et partneruniversitet i et engelskspråklig land. Utenlandsoppholdet forutsetter at studenten har fullført minimum 60 studiepoeng og at de faglige resultatene er tilfredsstillende i forhold til kravene fra partnerinstitusjonene. De fleste krever et karaktergjennomsnitt på C, og E godtas normalt ikke.

I spesielle tilfeller, og etter søknad, kan det gis dispensasjon fra kravet om utenlandsopphold. Dette gjelder også om de faglige resultatene ikke er tilstrekkelige for opptak ved utenlandsk partnerinstitusjon. Utenlandsoppholdet må i så fall erstattes med emner av tilsvarende omfang. Emnene må forhåndsgodkjennes.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av
studentenes tilbakemeldinger og at studentene deltar i evaluering av studiene.
Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2).
Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelser for detaljer.

Tilbakemelding underveis

Bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon benytter både tilbakemelding på arbeidskrav og sluttevaluering.
Vurderingsformene sikrer at studentene får tilbakemelding om faglig fremgang og blir fulgt kontinuerlig opp i løpet av studiet.

Vurdering

Det benyttes ulike vurderingsformer i studiet: skriftlig eksamen, muntlig eksamen, prosjektrapport og mappevurdering. I emnebeskrivelsene er det presisert hvilke arbeidskrav som må være oppfylt før kandidaten kan fremstille seg til eksamen, og hvilken eksamensform det enkelte emne benytter.

Det brukes en karakterskala med fem trinn fra A til F, der A er beste beståtte karakter, E er dårligst beståtte karakter, og F betyr ikke bestått.

Det vises også til HiØs forskrifter og reglementer for eksamen.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Jobb og videre studier

Studiet er beregnet på studenter som er interessert i å arbeide med kommunikasjon på norsk og engelsk i internasjonalt orienterte bedrifter og organisasjoner. Ved avsluttet studium er studentene kvalifisert for arbeid som kommunikasjonsmedarbeider, særskilt med internasjonale og tverrkulturelle kommunikasjonsoppgaver i næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

konstituert dekan Theo Schewe, 11.06.2009

Studieplanen er revidert

studieleder Sverre Vesterhus, 08.04.2013

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2013-2016

Studieprogramansvarlig

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 03:13:13