Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieveileder: Karin Helene Anker Rasch

Telefon: +47 696 08 138

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Studieplan for Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon (2014–2017)

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått utdanning gir rett til tittelen Bachelor i internasjonal kommunikasjon.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskaper om og innsikt i
- kommunikasjonsteori og analysemetoder
- kommunikasjonsprosesser i organisasjons- og næringsliv
- fagspråklig kommunikasjon, strategisk kommunikasjon og PR
- interkulturell kommunikasjon
- internasjonale medier
- informasjonskilder og databaser og kvalitetssikring av informasjon
- betydningen av sosiale medier

Ferdigheter
Kandidaten har
- gode kommunikative ferdigheter i hovedspråkene engelsk og norsk
- ferdigheter i å løse kommunikative oppgaver i en arbeidssituasjon, med særlig vekt  på en internasjonal kontekst
- ferdigheter i å arbeide med prosjekter
- trening i digital kommunikasjon
- trening i praktiske arbeidsoppgaver i bedrifter/organisasjoner
- grunnleggende ferdigheter i tysk, fransk eller spansk hvis disse språkene velges som valgemne
- trening i å utføre systematiske søk etter faglig og relevant informasjon og anvende ulike kriterier for kvalitetssikring av informasjon
- trening i akademisk skriving
- trening i retorisk påvirkning og argumentasjon

Generell kompetanse
Kandidaten har
- tverrkulturell kompetanse og forståelse for andre kulturer
- retorisk kompetanse
- utviklet etiske og kritiske perspektiver på rollen som kommunikatør
- oversikt over ulike informasjonsressurser innen sitt fagfelt og kan gjøre kritiske vurderinger av informasjon og informasjonskilder
- kompetanse i skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk i både akademisk og PR-sammenheng

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiets to faglige hovedområder er kommunikasjon og samfunnsfag.

  • 140 studiepoeng er obligatoriske emner, inkludert bacheloroppgave. 
  • 40 studiepoeng er valgfrie emner innenfor studiets hovedområder, hvorav 30 studiepoeng tas ved et av partneruniversitetene i et engelskspråklig land i 4. semester og 10 studiepoeng avlegges ved høgskolen i 5. semester.
  • 30 studiepoeng utgjøres av bacheloroppgave med arbeidspraksis eller bedriftprosjekt i 6. semester.

De valgfrie emnene som tilbys ved HiØ, er fremmedspråk, internasjonal markedsføring, samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, politisk teori, grunnlagsproblemer og demokratiteori, kulturmøter og digital kommunikasjon 2.

Progresjon
Det legges opp til god progresjon gjennom hele studieløpet som avsluttes med en større bacheloroppgave (30 studiepoeng).

Organisering og læringsformer

I 3. studieår kan studentene velge et bispråk: fransk, spansk eller tysk. Undervisningen i bispråket bygger på forkunnskaper tilsvarende nivå 2/nivå 1 (tidligere B-/C-språk) fra videregående skole. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at bispråksundervisningen settes i gang. Studenter som ikke ønsker å ta et bispråk, velger emner innenfor økonomi og statsvitenskap, f.eks. International Marketing eller Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. De kan også velge et veiledet emne: Kulturmøter.

Undervisningsspråk
De enkelte emnene undervises på forskjellige språk: norsk, engelsk, fransk, spansk eller tysk. Se mer informasjon i den enkelte emnebeskrivelse.

Læringsformer
Studiet er interaktivt med stor studentaktivitet og bruk av grupper, oppgaver, muntlige presentasjoner, prosjekter og arbeidspraksis. Valgemnene i språk tilbys som fleksibel læring (nettbasert).

Krav om samfunnsforståelse
Fordi det stilles krav til at kommunikatører har god kjennskap til samfunnet rundt seg - politikk, næringsliv med mer - forventes det at studentene følger godt med i mediebildet.

Bruk av bibliotek
Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Omfang og forventet læringsutbytte av biblioteketsundervisning finner man under de aktuelle emnebeskrivelsene, knyttet til emnets kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Akademisk skriving
Studentene får systematisk opplæring og trening i akademisk skriving. Denne opplæringen er en del av emnene Tekst og medier og Professional Communication I i første semester og Professional Communication II i andre semester.

Likestillingsaspekt
Både ved utvalg av pensumlitteratur og ved bruk av case og eksempler søker vi å iverata likestillingsaspektet på beste måte. I alle emnene blir det lagt vekt på å formidle et perspektiv som bygger på forståelse av etnisk og kulturelt mangfold.

Praksis

I vårsemesteret tredje studieår (6. semester) gjennomfører studentene praksis eller bedriftsprosjekt i en bedrift eller organisasjon.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet er forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gir oppdatert og bred kunnskap.
Studentene får innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de får kildekompetanse, og blir øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

I studiet inngår et obligatorisk utenlandsopphold i 4. semester ved et partneruniversitet i et engelskspråklig land. Utenlandsoppholdet forutsetter at studenten har fullført minimum 60 studiepoeng og at de faglige resultatene er tilfredsstillende i forhold til kravene fra partnerinstitusjonene. De fleste krever et karaktergjennomsnitt på C, og E godtas normalt ikke.

I spesielle tilfeller, og etter søknad, kan det gis dispensasjon fra kravet om utenlandsopphold. Dette gjelder også om de faglige resultatene ikke er tilstrekkelige for opptak ved utenlandsk partnerinstitusjon. Utenlandsoppholdet må i så fall erstattes med emner av tilsvarende omfang. Emnene må forhåndsgodkjennes.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av
studentenes tilbakemeldinger og at studentene deltar i evaluering av studiene.
Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2).
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag har etablert faste evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Tilbakemelding underveis

I bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon gis det kontinuerlig tilbakemelding på arbeidskrav.
Dette sikrer at studentene får tilbakemelding om faglig fremgang og blir fulgt kontinuerlig opp i løpet av studiet.

Vurdering

Det benyttes ulike vurderingsformer i studiet: skriftlig eksamen, muntlig eksamen, prosjektrapport og mappevurdering. I emnebeskrivelsene er det presisert hvilke arbeidskrav som må være oppfylt før kandidaten kan fremstille seg til eksamen, og hvilken eksamensform det enkelte emne benytter.

Det brukes en karakterskala med fem trinn fra A til F, der A er beste karakter og F betyr ikke bestått.

Det vises også til HiØs forskrifter og reglementer for eksamen.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Jobb og videre studier

Studiet er beregnet på studenter som er interessert i å arbeide med kommunikasjon og PR på norsk og engelsk i internasjonalt orienterte bedrifter og organisasjoner. Ved avsluttet studium er studentene kvalifisert for arbeid som kommunikasjonsmedarbeider, særskilt med internasjonale og tverrkulturelle kommunikasjonsoppgaver i næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Konstituert dekan Theo Schewe, 11.06.2009

Studieplanen er revidert

Studieleder Sverre Vesterhus, 11.03.2014

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2014-2017
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 03:14:51