Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Norsk og engelsk
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieveileder: Karin Helene Anker Rasch

Telefon: +47 696 08 138

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi,
Programkoordinator Mari Hellum / Studieleder Rita Duesund

Studieplan for Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon (2018–2021)

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått utdanning gir rett til tittelen Bachelor i internasjonal kommunikasjon.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har 

 • bred kunnskap om retorikk og multimodal analyse basert på klassisk og moderne teori

 • bred kunnskap om medienes rolle i samfunnet

 • god kunnskap om strategisk kommunikasjon og PR

 • god kunnskap om kommunikasjonsprosesser i organisasjon -og næringsliv

 • god kunnskap i interkulturell kommunikasjon og kulturanalyse

 • god kunnskap om ulike idealer for demokrati, offentlig debatt og forvaltning, samt kunnskap om retorisk medborgerskap

 • god kjennskap til vitenskapsteori, og sammenhengen mellom vitenskapsteori og metodologi

 • bred kunnskap om forskjellige metoder og verktøy som brukes i samfunnsvitenskapelig forskning, og styrkene og svakhetene ved disse

 • god kunnskap om digital markedsføring

 

Ferdigheter

Kandidaten har

 • svært gode ferdigheter i akademisk skriving, historiefortelling og skriving for mediene, både på engelsk og norsk

 • svært gode ferdigheter i presentasjonsteknikk

 • svært gode ferdigheter i bruk av sosiale medier og digital kommunikasjon

 • svært gode ferdigheter i å utføre systematiske søk etter faglig og relevant informasjon og kvalitetssikring av informasjonen

 • svært gode ferdigheter i multimodal analyse, retorisk påvirkning og argumentasjon basert på klassisk og moderne teori

 • gode ferdigheter i å utforme og gjennomføre kvantitative undersøkelser og analysere både kvalitative og kvantitative innsamlede data

 • gode ferdigheter i å arbeide med prosjekter

 • gode ferdigheter i å løse kommunikative oppgaver i en arbeidssituasjon, med særlig vekt på en internasjonal kontekst

 • gode ferdigheter fra praksisarbeid i relevante bedrifter/organisasjoner

 

Generell kompetanse

Kandidaten har

 • retorisk kompetanse

 • kompetanse i medieanalyse av tradisjonelle og nye medier

 • tverrkulturell kompetanse og forståelse for hvordan andre kulturer kan påvirke kommunikasjon

 • innsikt i etiske og kritiske perspektiver på rollen som kommunikatør

 • oversikt over ulike informasjonsressurser innen fagfeltet og kan gjøre kritiske vurderinger av alle typer tekster samt informasjon og informasjonskilder

 • evne til å formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

 • generell kompetanse i å gjennomføre egne samfunnsvitenskapelige undersøkelser og vurdere eksisterende undersøkelser

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiets to faglige hovedområder er kommunikasjon og samfunnsfag. Innenfor kommunikasjon fokuseres det på retorikk, PR, strategisk kommunikasjon, informasjonskompetanse, medier og digital kompetanse i tradisjonelle og nye medier (medievitenskap). Innenfor samfunnsfag fokuseres det på sosiologi, antropologi, psykologi og statsvitenskap rettet inn mot medier/kommunikasjon.

 • Obligatoriske emner utgjør 140 studiepoeng.

 • Valgfrie emner utgjør 40 studiepoeng innenfor studiets hovedområder. 
  I 4. semester avlegges 30 studiepoeng med valgfrie emner ved et av høgskolens partneruniversiteter i et engelskspråklig land. Se pkt. Utveksling for mer informasjon. 
  I 5. semester avlegges øvrige 10 studiepoeng med valgemner ved høgskolen.
  Valgemner kan også søkes innpasset fra andre institusjoner etter forhåndsgodkjenning.

 • Bacheloroppgave med arbeidspraksis eller bedriftsprosjekt utgjør 30 studiepoeng, og er lagt til 6. semester.

Valgfritt emne i 3. studieår
De valgfrie emnene som tilbys ved HiØ (pr. 2018) er fremmedspråk, International marketing, videoproduksjon, politisk teori og filosofi og kulturmøter I og II. 

Fremmedspråket som kan velges er fransk, spansk eller tysk. Undervisningen i fremmedspråket bygger på forkunnskaper tilsvarende nivå 2/nivå 1 (tidligere B-/C-språk) fra videregående skole.
Undervisningen i fremmedspråk er nettbasert.

Det tas forbehold om endringer i valgfagsporteføljen.

Progresjon

 • Det anbefales at emnene tas i oppsatt rekkefølge fordi emnene bygger på hverandre.

 • For å kunne tas opp ved utenlandsk partnerinstitusjon i studiets 4. semester må minst 60 studiepoeng i utdanningen være bestått med tilfredsstillende karakter (se pkt. Utveksling).

 • Studiet avsluttes med en bacheloroppgave (30 studiepoeng). Før studenten kan starte på bacheloroppgaven må obligatoriske emner i 5. semester være bestått (Kunsten å overbevise, Demokrati og kommunikasjon). Se emnebeskrivelse for mer informasjon.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningsspråk:

De enkelte emnene undervises på forskjellige språk: norsk, engelsk, fransk, spansk eller tysk. Se mer informasjon i den enkelte emnebeskrivelse.

Studentaktivitet:

Studiet er interaktivt med stor studentaktivitet og bruk av grupper, oppgaver, muntlige presentasjoner, prosjekter og arbeidspraksis. Fordi det stilles krav til at kommunikatører har god kjennskap til samfunnet rundt seg - politikk, næringsliv med mer - forventes det at studentene følger godt med i mediebildet.

Nettbasert undervisning og veiledning:

Valgemnene i språk tilbys som fleksibel læring (nettbasert). Emner som er veiledet, dvs. uten timeplanlagt undervisning, kan også tilbys som fleksible emner, dvs. veiledning via nett e.l. Høgskolen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.

Akademisk skriving og bibliotek:

Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det blir også undervist i referanseteknikk. Omfang og forventet læringsutbytte av biblioteketsundervisning finnes under den aktuelle emnebeskrivelsen for Tekst og retorikk.

Studentene får systematisk opplæring og trening i akademisk skriving. Denne opplæringen er en del av emnene Tekst og retorikk og Professional Communication I i første semester, Professional Communication II i andre semester og Corporate Communication i tredje semester, foruten i emnet Kunsten å overbevise i 5. semester.

Likestillings- og mangfoldsperspektiv:

Både ved utvalg av pensumlitteratur og ved bruk av case og eksempler søker vi å iverata likestillingsaspektet på beste måte. I alle emnene blir det lagt vekt på å formidle et perspektiv som bygger på forståelse av etnisk og kulturelt mangfold.

Arbeidskrav og vurderingsformer

I emnebeskrivelsene er det presisert hvilke arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen, og hvilken vurderingsform som benyttes i de enkelte emnene.

Det gis tilbakemelding på arbeidskrav. Dette sikrer at studentene får tilbakemelding om faglig fremgang og blir fulgt kontinuerlig opp i løpet av studiet. Arbeidskrav vurderes til godkjent / ikke godkjent.

Det benyttes ulike vurderingsformer i studiet: skriftlig eksamen, muntlig eksamen, prosjektrapport og mappevurdering. Eksamensbesvarelser vurderes etter karakterskala med fem trinn fra A til F, der A er beste karakter og F betyr ikke bestått. Ved obligatorisk utenlandsopphold gis karakter fra den aktuelle partnerinstitusjonen.

Bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre eksamensbesvarelser og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold

Praksis

I vårsemesteret tredje studieår (6. semester) gjennomfører studentene praksis eller bedriftsprosjekt i en bedrift eller organisasjon.

Praksis har en varighet på ca. 3 mndr. tilsvarende 100 % stilling. Se emnebeskrivelsen Bacheloroppgave med arbeidspraksis eller bedriftsprosjekt for mer informasjon.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet er forskningsbasert og nært knyttet til relevante organisasjoner/bedrifter i privat og offentlig sektor gjennom arbeidspraksis, og bidrar til å gi studentene oppdatert og bred kunnskap.

Studentene får innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de får kildekompetanse, blir øvd i kritisk tenkning og skal selv skrive et større faglig arbeid (bacheloroppgave) i nær tilknytning til arbeidslivet.

Internasjonalisering

I studiet inngår et obligatorisk utenlandsopphold ved et partneruniversitet i et engelskspråklig land, se mer informasjon under Utveksling.

Internasjonale studenter
Alle emner som undervises på engelsk/fremmedspråk er åpne for internasjonale studenter. Normalt vil ca. 50 % av studentgruppen være internasjonale studenter.
Store deler av pensumlitteraturen er på engelsk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.
 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
 • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Studieopphold i utlandet

I studiet inngår et obligatorisk utenlandsopphold i 4. semester ved en partnerinstitusjon i et engelskspråklig land. Det er mulig å forlenge utvekslingen til å inkludere 3. semester, dvs. hele andre studieår, dersom studenten oppnår 30 studiepoeng etter første semester.

I 3. semester inngår det obligatoriske emnet vitenskapsteori og metode. Dersom partnerinstitusjonen ikke tilbyr dette emnet, må det tas som valgemne i 5. semester.

I spesielle tilfeller, og etter søknad, kan det gis dispensasjon fra kravet om utenlandsopphold. Dette gjelder også om de faglige resultatene ikke er tilstrekkelige for opptak ved partnerinstitusjonen. Utenlandsoppholdet må i så fall erstattes med emner av tilsvarende omfang. Emnene må forhåndsgodkjennes.

Jobb og videre studier

Studiet kvalifiserer studenten til arbeid som kommunikasjonsmedarbeider i private og offentlige virksomheter.

Studiet kvalifiserer for videre studier på mastergradsnivå ved andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet. Tilbud om masterstudium innenfor kommunikasjon ved norske læresteder publiseres på www.utdanning.no

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag: Dekan Trond Hammervold, 30.04.2018

Studieplanen er revidert

Studieleder Rita Duesund, 14.02.2019.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2018-2021

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 03:00:19