Hva lærer du? (2021–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått studium gir graden Bachelor i økonomi og administrasjon.

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten:

• har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet,herunder:

-hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres, hvordan investeringer vurderes.

-hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres og analyseres.

-hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres.

-hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser.

-hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling, samt den nordiske arbeidslivsmodellens betydning for arbeids- og næringsliv.

-hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekrafts mål.

• har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstår hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data.

kjenner til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid.

FERDIGHETER

Kandidaten:

• kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder:

-innhente, sortere og vurdere relevant informasjon

-analysere økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelpe av egnet teori og empiriske metoder.

-gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser.

• evner å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig.

• kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer.

• kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger.

• kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer.

• kan integrere ansvarlighet og bærekrafts hensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis.


GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

• er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger.

• viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon.

• forstår hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett.

• har grunnlag for å bidra til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn.

• har grunnlag for å operere i et internasjonalt arbeidsmarked.

• kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder.

• har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping.

• skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 03:00:42