Hva lærer du? (2021–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått studium gir graden Bachelor i regnskap.

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder:

- hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres, hvordan investeringer vurderes

- hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres og analyseres

- hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres

- hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser

- hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling, samt den nordiske arbeidslivsmodellens betydning for arbeids- og næringsliv

- hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekraftsmål

 • har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstår hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data

 • kjenner til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og regnskapsrelaterte områder

 • har kunnskap om fagområdets egenart og historie, samt fagets og regnskapsførerens rolle i samfunnet.

 

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder:

- innhente, sortere og vurdere relevant informasjon

- analysere økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelpe av egnet teori og empiriske metoder

- gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser

 • evner å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig.

 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer.

 • kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger.

 • kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer.

 • kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis.

 • kan innen praktiske og teoretiske problemstillinger i regnskap, skatt – og avgiftsrett og rettslære;

- anvende analysemetoder

- anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid

- anvende annen relevant kunnskap, og

- begrunne sine valg

 • behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og utrykksformer i regnskap.

 • kan i tilknytning til regnskapsoppdrag identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team.

 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

 • kan bidra til å produsere lovbestemt rapportering og å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom rapportering.

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger

 • viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon

 • forstår hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett

 • har grunnlag for å bidra til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn

 • har grunnlag for å operere i et internasjonalt arbeidsmarked

 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder

 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping

 • skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:01:10