Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studieplan for Bachelorstudium i regnskap og revisjon (2012–2015)

Informasjon om studiet

Bachelorstudiet i regnskap og revisjon bygger på rammeplanen som Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) har fastsatt som felles ramme for bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon.

Bachelorstudiet i regnskap og revisjon bygger også på rammeplanen for treårig revisorutdanning, godkjent av Undervisnings- og forskningsdepartementet 1.12.2005 og fastsatt av NRØA. Rammeplanen skal sikre et tilstrekkelig høyt faglig nivå og en nasjonal likeverdig revisjonsfaglig utdanning som tilfredsstiller de faglige kravene for å oppnå bevilgning som registrert revisor. Dette skal også gjøre det lettere å fortsette studier, bl. a. mastergradsstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utlandet.

Ny rammeplan med virkning fra 2013 vil medføre endringer i studieplanen.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått studium gir gradene "Bachelor i revisjonsfag" og "Bachelor i regnskapsfag".

Studiets læringsutbytte

Etter oppnådd 3-årig bachelorgrad i regnskap og revisjon, har kandidaten følgende samlede læringsutbytte, i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse.
 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og revisjon.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag.
 • Kandidaten har kunnskap om fagets egenart og historie, samt fagets, revisors og regnskapsførers rolle i samfunnet. Kandidaten har kjennskap til ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig sektor.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

 • Innen praktiske og teoretiske problemstillinger i finansiell revisjon, regnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære, kan kandidaten
  • anvende analysemetoder
  • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
  • anvende annen relevant kunnskap, og
  • begrunne sine valg
 • Kandidaten behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap og revisjon.
 • Kandidaten kan på revisjons- og regnskapsoppdrag identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter arbeidsoppgaver både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom revisjonsberetning og annen rapportering.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv.
 • Kandidaten kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • Kandidaten kjenner til hvordan faget bedriftsøkonomi kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap.

Opptak

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, i henhold til høgskolens opptaksforskrift.

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk fra videregående skole (S1+S2 eller tilsvarende).

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Forberedende kurs i matematikk
Matematikk og statistikk er obligatoriske emner i økonomistudiets metodeundervisning ved alle høgskoler. Fordi studentenes forkunnskaper i matematikk fra videregående skole varierer, tilbys i første semester et forberedende kurs i matematikk. Dette forkurset er obligatorisk for alle som i en inngangstest ikke oppnår et tilstrekkelig antall poeng. Øvrige studenter oppmuntres til frivillig å delta i kurset. I dette forberedende kurset gjennomgås og friskes opp grunnleggende kunnskaper i matematikk fra videregående skole. Emnet avsluttes med en utgangstest.

Felles undervisning med bachelor i økonomi og administrasjon i de to første årene
De to første studieårene i det treårige bachelorstudiet i regnskap og revisjon er i store trekk identiske med høyskolens bachelorstudium i økonomi og administrasjon (jfr. egen studieplan). Det betyr at studenter som ønsker å skifte fra profilering i regnskap og revisjon til annen profilering i tredje studieåret, kan søke om overgang til bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Tilsvarende kan bachelorstudenter i økonomi og administrasjon søke om overgang til bachelorstudium i regnskap og revisjon.
De to første årene omfatter studiet følgende obligatoriske emner både for bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i regnskap og revisjon:

Fagområde EmneStudiepoeng
Bedriftsøkonomisk analyse

Innføring i bedriftsøkonomisk analyse
Finansregnskap
Budsjettering og driftsregnskap
Finansiering og investering

10
10
10
10

AdministrasjonsfagOrganisasjonsteori
Markedsføring og foretaksstrategi

10
10

Samfunnsøkonomi

Makroøkonomi
Mikroøkonomi

10
10

MetodeMetodekurs 1: Grunnleggende matematikk og statistikk
Metodekurs 2: Samfunnsvitenskapelig metode og
anvendt statistikk

10
10

Sum obligatoriske emner

100

 

Profileringer
Studiet har to profileringer:
1. Revisjon
2. Regnskap

1. Profileringsretning i revisjon
Et bachelorstudium omfatter normalt 180 studiepoeng, fordelt over seks semestre, hvorav obligatoriske revisjonsemner omfatter 90 studiepoeng. I høyskolens bachelorstudium i revisjon omfatter de grunnleggende obligatoriske demner 100 studiepoeng på grunn av samkjøringen med bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Dermed blir hele studieløpet i revisjon ved HiØ på i alt 190 studiepoeng. De obligatoriske emnene tas i løpet av studiets to første år (1. til 4. semester) mens hoveddelen av de såkalte revisjonsemnene tas i tredje studieår (5. og 6. semester). Studiet har følgende revisjonsemner, fordelt på andre og tredje år:

Fagområde Emne Studiepoeng 
Finansregnskap med avslutning, regnskapsteori,
regnskapsorganisasjon og systemer
Videregående regnskap med teori og
regnskapsorganisasjon

15

Regnskap og budsjettering i
offentlig sektor
Offentlig regnskap og budsjettering

5

RettslæreRettslære

15

SkatterettSkatterett (del 1)
Skatterett (del 2)

10
10

RevisjonsfagRevisjon

20

Årsregnskap og god regnskapsskikkÅrsregnskap og god regnskapsskikk

15

Sum revisjonsemner

90


2. Profileringsretning i regnskapsfag
Profilering i regnskapsfag omfatter 180 studiepoeng. De grunnleggende obligatoriske emnene omfatter 100 studiepoeng, jevnfør tabellen ovenfor.  Profileringretningen har de samme profileringsemnene som revisjon, med unntak av emnet revisjon. Profileringsemnene er tilsammen på  70 studiepoeng. Studentene velger i tillegg ett videreføringsemne på 10 studiepoeng.
Profileringsretningen har disse profileringsemnene, fordelt på andre og tredje studieår:

Fagområde Emne Studiepoeng 
Finansregnskap med avslutning, regnskapsteori,
regnskapsorganisasjon og systemer
Videregående regnskap med teori og
regnskapsorganisasjon

15

Regnskap og budsjettering i
offentlig sektor
Offentlig regnskap og budsjettering

5

RettslæreRettslære

15

SkatterettSkatterett (del 1)
Skatterett (del 2)

10
10

Årsregnskap og god regnskapsskikkÅrsregnskap og god regnskapsskikk

15

Sum revisjons- og regnskapsemner70

Organisering og læringsformer

Studieprogrammet utformes slik at det tar opp sentrale elementer fra Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Dette inkluderer styrket individuell oppfølging av studentene gjennom mer seminarundervisning, individuell veiledning og nye vurderings- og evalueringsformer. Undervisnings- og arbeidsformer samt arbeidskrav og vurderingsformer er nærmere omtalt i de enkelte emnebeskrivelsene.

Som forklart ovenfor er studiet organisert i en rekke emner: obligatoriske emner og revisjonsemner. Som regel omfatter et emne 10 studiepoeng slik at normert semesterstudium omfatter tre selvstendige emner. Enkelte emner omfatter imidlertid både 15 og 20 studiepoeng og kan gå over to semestre.

Bruk av bibliotek

 • Høgskolens bibliotek organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnene til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.
 • Gjennom gruppearbeid, oppgaver og innleveringer blir studentene stimulert til aktivt å søke etter fagstoff og empiriske data i både bibliotek og på Internett. I første semester gis en grunnleggende innføring i bruk av IKT. Bruk av dataverktøy, økonomisk programvare og Internett er en integrert del av undervisningen.

Studentene har tilgang til løpende veiledning fra faglærer gjennom hele semesteret.

 

Opplæring i akademisk skriving
I tillegg til biblioteksundervisningen får studentene opplæring i akademisk skriving. Opplæringen gis i et videregående revisjonsemne i tilknytning til en innleveringsoppgave som studentene skal skrive.

Arbeidskrav
I mange emner inngår obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Slike arbeidskrav kan være innleveringsoppgaver som må leveres innen gitte frister, tester, mappeinnlegg. m.v.

For nærmere informasjon, se den enkelte emnebeskrivelse.

Praksis

Det er ikke knyttet veiledet praksis til dette studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet skal gi en praksisorientert høyere utdanning. Det betyr at fagstoffet har en klar forankring i teori og aktuelle forskningsresultater, samtidig som utstrakt bruk av praktiske eksempler og case gir yrkesrelevant praksis. Det legges vekt på at fagpersonalets forskning og utviklingsarbeid skal være undervisningsrelevant og benyttes i undervisningen. Gjennom arbeidskravene trenes studenente  i å anvende trelevant teori i konkrete arbeidsoppgaver og utviklngsprosjekt.

Internasjonalisering

Internasjonalisering - Studier ved partnerinstitusjoner i utlandet

Kvalitetsreformen i høyere utdanning har økt internasjonalisering som et av sine mål. Alle våre studenter gis et tilbud om ett eller to semesters opphold ved en av høgskolens partnerinstitusjoner i utlandet. Et studieopphold i utlandet skal kunne erstatte tilsvarende semester ved HiØ og dermed inngå i den norske graden dersom studieprogrammet i utlandet er godkjent av avdelingen på forhånd, og dersom studenten dokumenterer at alle nødvendige eksamener i utlandet er bestått.

 

Emnene i studiet bachelor i regnskap og revisjon er i stor grad rettet mot norske forhold. Studentene kan dog integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av studiet, dette må imidlertid avklares med studieleder.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene.
Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:
HiØs utvalg for utdanningskvalitet gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2).
Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelser for detaljer.

Tilbakemelding underveis

Alle studentene får tilbud om utdanningssamtale, og det er avsatt ressurser til veiledning av studentene i alle emner.

Vurdering

Vurderingsformer varierer fra emne til emne og omfatter blant annet øvingsoppgaver, obligatoriske innleveringsoppgaver, gruppearbeid med prosjektoppgaver, presentasjoner, individuell skriftlig slutteksamen og mappeevaluering. Studentene skal få tilbakemelding om faglig framgang og skal bli fulgt kontinuerlig opp i løpet av studiet.

 

Det benyttes det nasjonale karaktersystemet med en karakterskala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Unntaksvis brukes vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått. Dette vil i så fall fremgå av emnebeskrivelsen.

Kredittilsynet fastsetter særskilte karakterkrav for å gi godkjenning som registrert revisor. For revisorutdanningen (bachelorstudiet) innebærer dette, foruten at studiet som helhet må være bestått, krav om at karakteren C eller bedre skal være oppnådd i revisoreksamen innenfor følgende emner: Årsregnskap og god regnskapsskikk (SFBR1303, 15 stp), Revisjon (SFBR1203, 20 stp), Skatterett (SFBR1103, 20 stp) og Rettslære (SFBR1003, 15 stp).

Det vises også til HiØs forskrifter og reglementer for eksamen.

Litteratur

Nærmere informasjon om pensum og litteratur gis i de enkelte emnebeskrivelser. Mange lærebøker utkommer imidlertid i reviderte utgaver først ved semesterstart. Derfor oppgis den aktuelle pensumlitteraturen av faglærer ved forelesningsstart.

Jobb og videre studier

Bachelorstudiet i regnskap og revisjon gjør studentene istand til å ivareta ulike oppgaver som regnskaps- og revisjonsmedarbeidere i virksomheter i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

Studentene kvalifiserer etter fullført studium til stillinger som regnskapsmedarbeidere og regnskapsførere i både vanlige bedrifter, regnskapsførerselskaper og revisjonsselskaper.

Revisjon
Etter fullført studium og tre års godkjent praksis kan de som har valgt profilering i revisjon søke Finanstilsynet om å bli registrert revisor. Det settes spesielle karakterkrav for revisjonsfagene.

Regnskap
Behovet for kompetente regnskapsførere i norske bedrifter og offentlig sektor vokser stadig. Samtidig stilles det økende krav for å få statlig autorisasjon som regnskapsfører og for å kunne lede regnskapsselskaper. Fullført bacherlor med profilering i regnskap oppfyller kravene som regnskapsførerloven og Finanstilsynet stiller. Etter fullført studium og to års godkjent praksis kan de som har valgt profilering i regnskap søke Finanstilsynet om å bli autorisert regnskapsfører.

Studiet kvalifiserer for videre studier, bl. a. mastergradsstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utlandet.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Stein Haugom Olsen våren 2011

Studieplanen er revidert

Studieleder Kjeld Qvortrup, 14. juni 2012. Navn på studieprogram er endret i tråd med ny rammeplan for bachelorstudiet i regnskap og revisjon, 28.11.2012.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2012 - 2015

Studiemodell

Høst 2012

Vår 2013

Høst 2013

Vår 2014

Høst 2014

Profileringsvalg: Regnskap eller revisjon

Vår 2015

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 03:39:03