Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studieplan for Bachelorstudium i regnskap og revisjon (2013–2016)

Informasjon om studiet

Bachelorstudiet i regnskap og revisjon bygger på rammeplan, fastsatt av Kunnskapsdepartementet ved forskrift av 27. juni 2012, og nasjonale retningslinjer, fastsatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) den 21. mai 2012.

 

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått studium gir graden "Bachelor i regnskap og revisjon".

Studiets læringsutbytte

Etter oppnådd 3-årig bachelorgrad i regnskap og revisjon, har kandidaten følgende samlede læringsutbytte, i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse.
 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og revisjon.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag.
 • Kandidaten har kunnskap om fagets egenart og historie, samt fagets, revisors og regnskapsførers rolle i samfunnet. Kandidaten har kjennskap til ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig sektor.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

 • Innen praktiske og teoretiske problemstillinger i finansiell revisjon, regnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære, kan kandidaten
  • anvende analysemetoder
  • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
  • anvende annen relevant kunnskap, og
  • begrunne sine valg
 • Kandidaten behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap og revisjon.
 • Kandidaten kan på revisjons- og regnskapsoppdrag identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter arbeidsoppgaver både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom revisjonsberetning og annen rapportering.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv.
 • Kandidaten kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • Kandidaten kjenner til hvordan faget bedriftsøkonomi kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap.

Opptak

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, i henhold til høgskolens opptaksforskrift.

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk fra videregående skole (S1+S2 eller tilsvarende).

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Felles undervisning med bachelorstudiet i økonomi og administrasjon i de to første årene
De to første studieårene i det treårige bachelorstudiet i regnskap og revisjon er i store trekk identiske med høyskolens bachelorstudium i økonomi og administrasjon (jfr. egen studieplan). Det betyr at studenter kan søke overgang fra bachelorstudiet i regnskap og revisjon til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, og velge en av profileringene i dette studiet i det tredje året.

Felles obligatoriske emner med bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Bedriftsøkonomisk analyse

 • Innføring i bedriftsøkonomisk analyse            10 studiepoeng, 1. år
 • Finansregnskap                                           10 studiepoeng, 1. år
 • Budsjettering og driftsregnskap                     10 studiepoeng, 1. år

Administrasjonsfag

 • Markedsføring og foretaksstrategi                  10 studiepoeng, 1. år
 • Organisasjonsteori                                        10 studiepoeng, 1. år
 • Etikk                                                             5 studiepoeng, 2. år

Samfunnsøkonomi

 • Makroøkonomi                                              10 studiepoeng, 2. år
 • Mikroøkoonomi                                             10 studiepoeng, 2. år

Metode

 • Metodekurs 1: Grunnleggende matematikk
  og statistikk                                                  10 studiepoeng, 1. år
 • Metodekurs 2: Samfunnsvitenskapelig
  metode og anvendt statistikk                          10 studiepoeng, 2. år

 Fordypningsemner, videregående regnskapfaglige emner  og verdsettelse

 • Videregåeende regskap med teori
  og regnskapsorganisering                                15 studiepoeng, 2. år
 • Finansiering og investering                              10 studiepoeng, 2. år 
 • Offentlig regnskap og budsjettering                   5 studiepoeng, 3. år

Fordypningsemner med avsluttende revisoreksamen

 • Revisjon                                                        15 studiepoeng, 3. år
 • Årsregnskap med god regnskapsskikk               15 studiepoeng, 3. år
 • Skatte- og avgiftsrett                                      15 studiepoeng, 3. år 
 • Rettslære                                                      10 studiepoeng, 3. år

Organisering og læringsformer

Studieprogrammet benytter varierte organiserings- og læringsformer, som prosjektarbeid i mindre grupper, felles forelesninger, og individuell oppfølging av studentene gjennom seminarundervisning, individuell veiledning og nye vurderings- og evalueringsformer. Undervisnings- og arbeidsformer samt arbeidskrav og vurderingsformer er nærmere omtalt i de enkelte emnebeskrivelsene.

Studiet skal gi en praksisorientert høyere utdanning. Det betyr at fagstoffet har en klar forankring i relevant teori og aktuelle forskningsresultater, samtidig som utstrakt bruk av praktiske eksempler og cases gir yrkesrelevant praksis.

Studentene har tilgang til løpende veiledning fra faglærer gjennom hele semesteret.

Forberedende kurs i matematikk
I regnskap- og revisjonsstudiet er matematikk og statistikk grunnleggende metodefag. Ved starten av studiet mangler mange studenter de nødvendige forkunnskapene i matematikk. Det første studieåret starter derfor med undervisning i grunnleggenede matematikk, der kunnskaper fra grunnskolen og videregående skole som er relevante for studiet, gjennomgås og friskes opp. Kurset avsluttes med en test.

Etikk
I regnskap- og revisjonsstudiet står valg mellom alternativer sentralt, valg som krever etisk refleksjon og bevissthet om virksomhetens samfunnsmessige ansvar. I tilknytning til ett av emnene i det første semesteret, får studentene en innføring i etikk og hvordan etiske problemstillinger skal behandles i de obligatoriske emnene i studiet. I fjerde semester samles trådene fra de obligatoriske emnene i et eget emne i etikk på 5 studiepoeng.

Bruk av biblioteket
Høgskolens bibliotek organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnene til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Gjennom gruppearbeid, oppgaver og innleveringer blir studentene stimulert til aktivt å søke etter fagstoff og empiriske data i både bibliotek og på Internett. I første semester gis en grunnleggende innføring i bruk av IKT. Bruk av dataverktøy, økonomisk programvare og Internett er en integrert del av undervisningen.

Opplæring i akademisk skriving
I tillegg til biblioteksundervisningen får studentene opplæring i akademisk skriving. Opplæringen gis i et videregående revisjonsemne i tilknytning til en innleveringsoppgave som studentene skal skrive.

Studentenes arbeidsinnsats
I et heltidsstudium er det forventet at studenten tar emner på til sammen 60 studiepoeng i løpet av et år, og det kreves en arbeidsinnsats som i et normalt årsverk, i gjennomsnitt om lag 1680 timer per år. Det innebærer at et emne på 10 studiepoeng i gjennomsnitt krever en arbeidsinnsats på 280 timer, et emne på 15 studiepoeng 420 timer, og et emne på 20 studiepoeng 560 timer.

Arbeidskrav
I mange emner inngår obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Slike arbeidskrav kan være innleveringsoppgaver som må leveres innen gitte frister, tester, mappeinnlegg. m.v.

For nærmere informasjon, se den enkelte emnebeskrivelse.

Praksis

Det er ikke knyttet veiledet praksis til dette studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet skal gi en praksisorientert høyere utdanning. Det betyr at fagstoffet har en klar forankring i teori og aktuelle forskningsresultater, samtidig som utstrakt bruk av praktiske eksempler og case gir yrkesrelevant praksis. Det legges vekt på at fagpersonalets forskning og utviklingsarbeid skal være undervisningsrelevant og benyttes i undervisningen. Gjennom arbeidskravene trenes studenente  i å anvende relevant teori i konkrete arbeidsoppgaver og utviklingsprosjekt.

Internasjonalisering

Internasjonalisering - Studier ved partnerinstitusjoner i utlandet

Studentene i regnskap og revisjon gis et tilbud om opphold ved en av høgskolens partnerinstitusjoner i utlandet  i det fjerde semesteret i studiet. Et studieopphold i utlandet skal  erstatte tilsvarende semester ved Høgskolen i Østfold og dermed inngå i den norske bachelorgraden. Studieprogrammet i utlandet skal være godkjent av avdelingen på forhånd.

høgskolens websider for internasjonalisering vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene.
Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:
HiØs utvalg for utdanningskvalitet gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2).
Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelser for detaljer.

Tilbakemelding underveis

Alle studentene får tilbud om utdanningssamtale, og det er avsatt ressurser til veiledning av studentene i alle emner.

Vurdering

Vurderingsformer varierer fra emne til emne og omfatter blant annet øvingsoppgaver, obligatoriske innleveringsoppgaver, gruppearbeid med prosjektoppgaver, presentasjoner, individuell skriftlig slutteksamen og mappeevaluering. Studentene skal få tilbakemelding om faglig framgang og skal bli fulgt kontinuerlig opp i løpet av studiet.

 

Det benyttes det nasjonale karaktersystemet med en karakterskala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Unntaksvis brukes vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått. Dette vil i så fall fremgå av emnebeskrivelsen.

Kredittilsynet fastsetter særskilte karakterkrav for å gi godkjenning som registrert revisor. For revisorutdanningen (bachelorstudiet) innebærer dette, foruten at studiet som helhet må være bestått, krav om at karakteren C eller bedre skal være oppnådd i revisoreksamen innenfor følgende emner: Årsregnskap og god regnskapsskikk (SFBR1303, 15 stp), Revisjon (SFBR12013, 20 stp), Skatterett (SFBR11013, 20 stp) og Rettslære (SFBR10013, 15 stp).

Det vises også til HiØs forskrifter og reglement for eksamen.

Plagiatkontroll/fusk:
Bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Nærmere informasjon om pensum og litteratur gis i de enkelte emnebeskrivelser. Mange lærebøker utkommer i reviderte utgaver først ved semesterstart. Vi prøver derfor å oppdatere litteraturen så tett opp mot forelesningsstart som mulig. Oppdatert litteratur foreligger kun i godkjente emnebeskrivelser.

Jobb og videre studier

Generelle yrkesmuligheter
Bachelorstudiet i regnskap og revisjon gjør studentene istand til å ivareta ulike oppgaver som regnskaps- og revisjonsmedarbeidere i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor. Bachelorstudiet kvalifiserer til stillinger som regnskapsmedarbeidere og regnskapsførere i både vanlige bedrifter, regnskapsførerselskaper og revisjonsselskaper.

Regnskap
Etter fullført studium og to års godkjent praksis, kan kandidatene søke Finanstilsynet om å få bruke tittelen "autorisert regnskapsfører".

Revisjon
Etter fullført studium med minst karakteren C i de fire emnene til revisoreksamen, minst tre års godkjent praksis, og karakteren bestått i praksisprøven,  kan kandidaten søke Finanstilsynet om å få bruke tittelen "registrert revisor".

Videre utdanning
Studiet kvalifiserer for videre studier, bl. a. mastergradsstudiet i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold og mastergradsstudier ved andre høgskoler og universiteter i Norge og utlandet.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Kst. dekan Sverre Vesterhus 16. mai 2013

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2013 - 2016
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 03:36:41