Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi,
Programkoordinator Mehtap A. Eklund

Studieplan for Bachelorstudium i regnskap og revisjon (2018–2021)

Informasjon om studiet

Bachelorstudiet i regnskap og revisjon bygger på følgende forskrifter og retningslinjer:

 • Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon av 27. juni 2012
 • Forskrift om endring i forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon av 16. juli 2013 
 • Nasjonale retningslinjer, fastsatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) den 21. mai 2012.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått studium gir graden Bachelor i regnskap og revisjon.

Studiets læringsutbytte

Etter oppnådd 3-årig bachelorgrad i regnskap og revisjon, har kandidaten følgende samlede læringsutbytte, i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse.
 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og revisjon.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag.
 • Kandidaten har kunnskap om fagets egenart og historie, samt fagets, revisors og regnskapsførers rolle i samfunnet. Kandidaten har kjennskap til ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig sektor.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

 • Innen praktiske og teoretiske problemstillinger i finansiell revisjon, regnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære, kan kandidaten
  • anvende analysemetoder
  • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
  • anvende annen relevant kunnskap, og
  • begrunne sine valg
 • Kandidaten behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap og revisjon.
 • Kandidaten kan på revisjons- og regnskapsoppdrag identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom revisjonsberetning og annen rapportering.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv.
 • Kandidaten kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • Kandidaten kjenner til hvordan faget bedriftsøkonomi kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap.

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Alle studiets emner er obligatoriske, se studiemodell nedenfor.

Forkunnskapskrav
Metodekurs I: Grunnleggende matematikk og statistikk og Innføring i bedriftsøkonomisk analyse i første året må være bestått for å avlegge eksamener på noen av de videregående emnene i programmet. Mer detaljert informasjon finner du i den enkelte emnebeskrivelse.

Felles undervisning med bachelorstudiet i økonomi og administrasjon i de to første studieårene
De to første studieårene i det treårige bachelorstudiet i regnskap og revisjon er i store trekk identiske med høgskolens Bachelorstudium i økonomi og administrasjon (se egen studieplan). Det betyr at studenter kan søke overgang fra Bachelorstudiet i regnskap og revisjon til Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, og velge en av profileringene i dette studiet i det tredje året.

Felles obligatoriske emner med bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
Bedriftsøkonomisk analyse

 • Innføring i bedriftsøkonomisk analyse, 10 studiepoeng, 1. år
 • Finansregnskap, 10 studiepoeng, 1. år
 • Budsjettering og driftsregnskap, 10 studiepoeng, 1. år
 • Finansiering og investering, 10 studiepoeng, 2. år

Administrasjonsfag

 • Markedsføring og foretaksstrategi, 10 studiepoeng, 1. år
 • Organisasjonsteori, 10 studiepoeng, 1. år
 • Etikk og samfunnsansvar, 5 studiepoeng, 2. år

Samfunnsøkonomi

 • Makroøkonomi, 10 studiepoeng, 2. år
 • Mikroøkoonomi med anvendelser, 10 studiepoeng, 2. år

Metode

 • Metodekurs I: Grunnleggende matematikk
  og statistikk, 10 studiepoeng, 1. år
 • Metodekurs II: Samfunnsvitenskapelig
  metode og anvendt statistikk, 10 studiepoeng, 2. år

Fordypningsemner, videregående regnskapfaglige emner og verdsettelse

 • Videregående finansregnskap med teori, 10 studiepoeng, 2. år 
 • Offentlig regnskap og budsjettering, 5 studiepoeng, 2. år
 • Regnskapsorganisering og regnskapsmessig verdsettelse, 10 studiepoeng, 2. år

Fordypningsemner med avsluttende revisoreksamen

 • Revisjon, 15 studiepoeng, 3. år
 • Årsregnskap, 15 studiepoeng, 3. år
 • Skatte- og avgiftsrett, 15 studiepoeng, 3. år 
 • Rettslære, 10 studiepoeng, 3. år

Alle emner fra det første studieåret må være fullført og bestått for at studenten kan starte på profileringen i tredje studieår.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer:
Studieprogrammet benytter varierte organiserings- og læringsformer, som felles forelesninger og gruppearbeid i mindre grupper. Undervisnings- og arbeidsformer samt arbeidskrav og vurderingsformer er nærmere omtalt i de enkelte emnebeskrivelsene.

Studiet skal gi en praksisorientert høyere utdanning. Det betyr at fagstoffet har en klar forankring i relevant teori og aktuelle forskningsresultater, samtidig som utstrakt bruk av praktiske eksempler og case gir yrkesrelevant praksis.

Studentene har tilgang til løpende veiledning fra faglærer gjennom hele semesteret.

Institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.

Forberedende kurs i matematikk
I studiet er matematikk og statistikk grunnleggende metodefag. Ved starten av studiet mangler mange studenter de nødvendige forkunnskapene i matematikk. Det første studieåret starter derfor med undervisning i grunnleggende matematikk, der kunnskaper fra grunnskolen og videregående skole som er relevante for studiet, gjennomgås og friskes opp.

Kalkulator
Studenter som følger studieprogrammene Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, Bachelorstudium i regnskap og revisjon og Bedriftsøkonomi årsstudium får bruke kalkulator under eksamen i flere av emnene. Følgende kalkulatorer er godkjente som tillatt hjelpemiddel under eksamen:

 • Texas Instrument BA II Plus

 • Casio FC-100V

Etikk
I studiet står valg mellom alternativer sentralt, valg som krever etisk refleksjon og bevissthet om virksomhetens samfunnsmessige ansvar. Det gis undervisning i etikk og samfunnsansvar (corporate social responsibility). Her gis kunnskap om grunnleggende etiske prinsipper og trening i å anvende disse prinsippene på praktiske problemstillinger. Studentene skal også få en forståelse av hva det vil innebære for en virksomhet å ta samfunnsansvar. Etikk og samfunnsansvar inngår som et eget emne i studiets fjerde semester, og temaet behandles også i enkelte andre emner.

Bruk av biblioteket
Høgskolens bibliotek organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Gjennom gruppearbeid, oppgaver og innleveringer blir studentene stimulert til aktivt å søke etter fagstoff og empiriske data i både bibliotek og på Internett. Bruk av dataverktøy som økonomisk og statistisk programvare er en integrert del av undervisningen.

Opplæring i akademisk skriving
Studentene får opplæring i akademisk skriving. Opplæringen gis i et videregående revisjonsemne i tilknytning til en innleveringsoppgave som studentene skal skrive.

Studentenes arbeidsinnsats
I et heltidsstudium er det forventet at studentene tar emner på til sammen 60 studiepoeng i løpet av ett år. Det kreves en arbeidsinnsats som i et normalt årsverk, i gjennomsnitt om lag 1680 timer per år.

Arbeidskrav
I mange emner inngår obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Slike arbeidskrav kan være innleveringsoppgaver som må leveres innen gitte frister, tester, mappeinnlegg. m.v.
For nærmere informasjon, se den enkelte emnebeskrivelse.

Eksamen
Eksamensformer varierer fra emne til emne og omfatter blant annet obligatoriske innleveringsoppgaver, gruppearbeid med prosjektoppgaver, individuell skriftlig slutteksamen og hjemmeeksamen. Studentene skal få tilbakemelding om faglig framgang og skal bli fulgt kontinuerlig opp i løpet av studiet.

Det benyttes graderte karakterer; A-F. Unntaksvis brukes vurderingsuttrykket Bestått/Ikke bestått. Dette fremgår av den enkelte emnebeskrivelse.

Det vises forøvrig til høgskolens forskrifter og reglement for eksamen.

Plagiatkontroll/fusk:
Bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det er ikke knyttet veiledet praksis til dette studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet skal gi en praksisorientert høyere utdanning. Det betyr at fagstoffet har en klar forankring i teori og aktuelle forskningsresultater, samtidig som utstrakt bruk av praktiske eksempler og case gir yrkesrelevant praksis. Det legges vekt på at fagpersonalets forskning og utviklingsarbeid skal være undervisningsrelevant og benyttes i undervisningen. Gjennom arbeidskravene trenes studentene i å anvende relevant teori i konkrete arbeidsoppgaver og utviklingsprosjekt.

Internasjonalisering

Deler av pensumet er på engelsk. Noen forelesninger er på engelsk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene.

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.
 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelser for detaljer.
 • Alle lærere skal gjennomføre løpende evaluering av egen undervisning (EVA4). Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten.

Litteratur

Nærmere informasjon om pensum og litteratur gis i de enkelte emnebeskrivelser. Mange lærebøker utkommer i reviderte utgaver først ved semesterstart. Vi prøver derfor å oppdatere litteraturen så tett opp mot forelesningsstart som mulig. Oppdatert litteratur foreligger kun i godkjente emnebeskrivelser.

Studieopphold i utlandet

Det er ikke tilrettelagt for utveksling i studieprogrammet.

Jobb og videre studier

Generelle yrkesmuligheter
Studiet følger en nasjonal rammeplan og et fullført studium gir et solid faglig grunnlag - både for arbeid som regnskapsfører, revisjonsmedarbeider i privat og offentlig sektor, og for å ta en masterutdanning i regnskap og revisjon for å bli statsautorisert revisor. Studiet kvalifiserer dessuten til å kunne jobbe som oppdragsansvarlig for revisjon av årsregnskap i kommunale virksomheter.

Etter fullført studium og to års godkjent praksis, kan kandidatene søke Finanstilsynet om å få bruke tittelen "autorisert regnskapsfører".

Videre utdanning
Studiet kvalifiserer for videre studier på mastergradsnivå ved andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet. Læresteder som tilbyr masterstudium i regnskap og revisjon publiseres på nettportalen www.utdanning.no

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Trond Hammervoll, 28. mars 2018

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2018 - 2021.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2021 03:03:08