Jobb og videre studier (2021–2024)

Bachelorstudium i språk ser mennesket, språk, kultur/samfunn og digital teknologi i sammenheng og åpner for videre studier og karrieremuligheter i offentlig og privat sektor i inn- og utland. Graden gir studenten kompetanse i to filologiske språkfag (engelsk, fransk, spansk eller tysk) kombinert med grunnleggende kunnskap om språkteknologi og vitenskapelige metoder i humaniorafag. Studenten stifter bekjentskap med ulike former for kulturuttrykk og kulturinnhold og opparbeider seg bred kompetanse i å kommunisere på ulike språk i ulike kontekster, i digitale omgivelser og i fysiske møter. Studenten utvikler sine evner til å videreformidle informasjon, analysere tekster og utøve kildekritikk.

Videre utdanning
Fullført bachelorgrad i språk gir mulighet for videre studier i Masterstudium i fremmedspråk i skolen (engelsk, fransk, spansk eller tysk) ved Høgskolen i Østfold eller et masterstudium i henholdsvis engelsk, fransk, spansk, tysk eller engelsk-/fremmedspråksdidaktikk ved andre universiteter og høgskoler, da graden inneholder en fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng i det språket det søkes opptak til.

Bacherlorstudium i språk kvalifiserer sammen med en mastergrad, for eksempel Masterstudium i fremmedspråk i skolen, eller tilsvarende gradsutdanning på minimum 300 studiepoeng og Praktisk-pedagogisk utdanning til arbeid som lektor i skoleverket.

Yrkesmuligheter
Fullført bachelorgrad i språk gir muligheter for en rekke stillinger og oppdrag innen privat og offentlig sektor: i kultur- og litteraturfeltet, språkundervisning, offentlig administrasjon, medie- og forlagsvirksomhet, reiseliv og import- og eksportrettet næringsliv. Disse stillingene eller oppdragene kan omfatte formidling, informasjonsarbeid og tekstvurdering, tolking og oversettelse, for eksempel i reklame-, film- og mediebransjen og i forlags- og oversetterbransjen (tolking og oversettelse som ikke krever autorisasjon).

I internasjonalt arbeid spiller språk-, samfunns- og kulturkunnskap samt gode evner til å tolke og analysere tekster og kommunisere på ulike språk en stadig viktigere rolle.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:01:37