Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2018–2021)

Studiets oppbygging og innhold

Studieprogrammet er bygd opp rundt en fordypningsenhet, dvs. årsstudium og påbyggingsstudium (90 studiepoeng), et årsstudium (60 studiepoeng) og valgfrie emner (30 studiepoeng).

Fordypningsenheten utgjør 90 studiepoeng og gir studentene den nødvendige dybde for senere evt. å fortsette med en mastergrad. Årsstudiet (breddefaget) utgjør 60 studiepoeng. De resterende 30 studiepoeng er knyttet til utenlandsopphold og/eller valgfag. Studentene oppfordres til å velge et utenlandsopphold (ett semester, 30 studiepoeng), men de kan også velge fra høgskolens emneportefølje.

Studentene kan velge mellom ni fagkombinasjoner:

 • Statsvitenskap og engelsk

 • Statsvitenskap og tysk

 • Statsvitenskap og fransk

 • Statsvitenskap og spansk

 • Engelsk og tysk

 • Engelsk og fransk

 • Engelsk og spansk

 • Tysk og fransk

 • Tysk og spansk

Studiene i fremmedspråkene spansk, fransk og tysk er nettbaserte studier. Se den enkelte studieplan for mer informasjon.

Studenter med 90 studiepoeng i statsvitenskap som tar sikte på en mastergrad i samfunnsvitenskap anbefales å velge blant følgende emner i 4. eller 6. semester:

 • SFB13009 Kulturmøter I (10 studiepoeng)

 • SFB50414 Interkulturell kommunikasjon (10 studiepoeng)

Studenter med 90 studiepoeng i engelsk, fransk, spansk eller tysk som ønsker å fortsette med høgskolens Masterstudium i Fremmedspråk i skolen anbefales følgende valgemner i 4. eller 6. semester:

 • SFB24011 Kulturmøter II (15 studiepoeng)

 • SFB50414 Interkulturell kommunikasjon (10 studiepoeng)


Studiemodell

Årsstudier, påbyggingsstudier og valgemner som kan inngå i studieprogrammet:

 Årsstudier

 Påbyggingsstudier

 Valgemner

 Engelsk
 60 studiepoeng

 Tysk
 60 studiepoeng

 Fransk
 60 studiepoeng

 Spansk
 60 studiepoeng

 Statsvitenskap
 60 studiepoeng

 Engelsk påbygging, 30 stp
 høstsemester

 Tysk påbygging, 30 - 70 stp
 høstsemester og/eller vårsemester

 Fransk påbygging, 30 stp
 høstsemester og vårsemester

 Spansk påbygging, 30 stp
 høstsemester

 Statsvitenskap påbygging, 30 stp     
 høstsemester

 SFB13009 Kulturmøter I, 10 stp, 
 vårsemester (evt. høstsemester)

 SFB24011 Kulturmøter II, 15 stp, 
 vårsemester (evt. høstsemester)

 SFB50414 Interkulturell 
 kommunikasjon, 10 stp,
 vårsemester

 Utvekslingsopphold (30 stp)

Se oppdaterte studieplaner for hvert studieår på www.hiof.no/studieplaner  (Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag).

Det er tre ulike alternativer for oppbygging av studieløpet. Studenten velger selv oppbyggingen av studiet i forkant av hvert studieår. Valgene gjøres i Studentweb. Alternativene er som følger:

 

1. studieår

2. studieår

3. studieår

 Alternativ 1

                                           

 Årsstudium 1

 

 60 studiepoeng

 Årsstudium 2

 

 60 studiepoeng

 Påbygging til 
 årsstudium 1 eller 2
 + valgemner eller 
 utveksling
 60 studiepoeng

 Alternativ 2

                 

 

 Årsstudium 1

 

 60 studiepoeng

 Påbygging til 
 årsstudium 1
+ valgemner eller 
 utveksling
 60 studiepoeng

 Årsstudium 2

 

 60 studiepoeng

 Alternativ 3

 Årsstudium 1

 60 studiepoeng

 Årsstudium 2

 60 studiepoeng

 Påbygging til 1 og 2*

 60 studiepoeng

*To påbyggingsstudier kan kun kombineres dersom minst ett er nettbasert (fransk, tysk eller spansk).

Studieprogrammet skal inneholde minst ett påbyggingsstudium på 30 studiepoeng.

Bachelorstudiet innebærer kombinasjonsmuligheter som statsvitenskapelige emner koplet med språk og kultur (kultur er et inkluderende begrep som omfatter bl.a. idéhistorie, politisk filosofi, litteratur, kunst og realia) eller en ren språklig-kulturell profilering.

Fagkombinasjonen statsvitenskap og engelsk hhv. tysk, fransk eller spansk kombinerer statsvitenskapelige problemstillinger med et språk- og kulturfag og gir verdifull tverrfaglig kompetanse. Alle fem fag vektlegger både kunnskaper og ferdigheter: statsvitenskap formidler teori og metode samtidig som faget stimulerer til refleksjon og generell analytisk kompetanse; engelsk, tysk, fransk og spansk er i stor grad praktiske språkstudier, som i tillegg åpner for global forståelse gjennom kunnskap om de engelsktalende, tysktalende, fransktalende og spansktalende lands kultur og samfunnsforhold.

Fagkombinasjonen engelsk og tysk, fransk eller spansk kombinerer to sentrale språk- og kulturfag. Engelsk åpner for global forståelse gjennom kunnskap om de engelsktalende lands kultur og samfunnssystemer og institusjoner samt generell samfunnsutvikling; tysk, fransk og spansk åpner for økt forståelse for samfunn og kultur i de tyskspråklige, franskspråklige og spansktalende land. Interkulturell kommunikasjon står sentralt i alle fire språk.

Dersom det ikke melder seg et tilstrekkelig antall studenter, vil høgskolen være nødt til å redusere tilbudet innen påbyggingsenheter. Vedtaket gjøres av høgskolestyret i forkant av hvert studieår.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Studiet byr på varierte arbeidsformer, som f.eks. forelesninger, gruppeundervisning og oppgave-seminarer, noe som ivaretar god kontakt mellom student og lærer samt mellom student og student. Dette inspirerer til egen læring.
Språkfagenes ferdighetskomponenter, både muntlig og skriftlig, ivaretas spesielt; det samme gjelder skrivetrening innenfor statsvitenskapelige emner. I språkfagene foregår nesten all undervisning på engelsk, tysk, fransk og spansk (jfr. emnebeskrivelsene). 
Studiene i fremmedspråkene fransk, tysk og spansk er nettbaserte studier.Studenter som velger påbygging/fordypning i engelsk (30 studiepoeng) kan følge undervisningen på studiested Halden eller på nett.

Arbeidskrav og vurderingsformer

I de fleste emner inngår obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Gjennom retting og tilbakelevering av arbeidskrav gis det samtidig tilbakemelding til studentenes læring. Slike arbeidskrav kan være innleveringsoppgaver som må leveres innen gitte frister, tester, mappeinnlegg m.v.
Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Studiet har varierte vurderingsformer: skriftlig og muntlig eksamen, mappe, semesteroppgave.
I språkfagene er eksamensformene valgt for å nå læringsutbyttenes krav om god skriftlig og muntlig kommunikativ kompetanse. Det brukes en karakterskala med fem trinn fra A til F. Unntaksvis brukes bestått/ikke bestått; dette oppgis i emnebeskrivelsene for de emner dette gjelder.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.
Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Minst ett språkfag (engelsk, tysk, fransk eller spansk) inngår i det treårige løpet. Dette betyr en internasjonalt orientert profil, hvor både språk- og kulturkunnskaper har en naturlig plass.
Pensum er, avhengig av valgt språk, på engelsk, tysk, fransk eller spansk.
Fagstaben tilknyttet studiet er svært internasjonal og det benyttes også utenlandske gjesteforelesere. 

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.
 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
 • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Studiemodell

Høst 2018

Valg 1. klasse BSSK kull 2018

Vår 2019

Høst 2019

Valg 2. klasse BSSK kull 2018

Vår 2020

Høst 2020

Valg 3. klasse BSSK kull 2018

Vår 2021

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 02:59:15