Hva lærer du? (2021–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og bestått studium gir rett til graden Bachelor i barnevern, og tittelen barnevernspedagog.

Studiets læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene er utviklet i tråd med rammeplan og nasjonal retningslinje for utdanningen, og er kategorisert i fire kompetanseområder:

 1. Barnevernsfaglig kompetanse

 2. Oppvekst og familieliv

 3. Yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste

 4. Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis.

BARNEVERNSFAGLIG KOMPETANSE - Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars- og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen

 • har bred kunnskap om gjeldende norsk og internasjonal rett som er relevant for barnevernsfeltet, og relevant juridisk metode, deriblant kunnskap om FNs barnekonvensjon art. 3, 12 og 30

 • har kunnskap om samiske barns rett til oppvekstforhold der deres etniske, språklige og kulturelle tilknytning vektlegges

 • har bred og flerfaglig kunnskap om sentrale barnevernsfaglige temaer, problemstillinger og prosesser

 • har bred kunnskap om omsorgssvikt, overgrep og vold; mulige årsaksforhold, uttrykk og konsekvenser

 • kan oppdatere sin organisasjonsteoretiske kunnskap

 • kan oppdatere sin kunnskap om barnevern som fagområde

 • har kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk og annet barnevernsfaglig arbeid.

BARNEVERNSFAGLIG KOMPETANSE - Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis i møte med barn, unge og familier i egne tjenester, og henvise videre ved behov

 • kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å arbeide systematisk og målrettet med barn, unge og familier

 • kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i miljøterapeutisk arbeid

 • kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse

 • kan anvende relevant lovverk, regelverk og veiledere.

BARNEVERNSFAGLIG KOMPETANSE - Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, analysere, vurdere og evaluere barnevernsfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte.

OPPVEKST OG FAMILIELIV - Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og utvikling, med særlig forståelse for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner

 • har bred kunnskap om familie- og nettverksarbeid

 • har bred kunnskap om samspill og utviklingsstøttene omsorg

 • har bred kunnskap om rus, psykisk helse, mulige problemskapende sammenhenger, uttrykk og konsekvenser

 • har kunnskap om urfolk, etniske minoriteter og flyktningers livssituasjoner og rettigheter. Kandidaten skal også kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk

 • har kjennskap til ulike former for familieliv og familiepolitiske føringer

 • kan oppdatere sin kunnskap om sammenhenger mellom helse, utdanning, arbeid, sosioøkonomiske faktorer, levekår, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering

 • kan oppdatere sin kunnskap om helse- og sosialpolitikk

 • kan oppdatere sin kunnskap om barns digitale hverdagsliv.

OPPVEKST OG FAMILIELIV - Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og skjønn til å veilede barn, unge, deres foreldre og foresatte i lærings-, mestrings- og endringsprosesser

 • kan anvende forsknings-, praksis- og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og unges omsorgssituasjon og atferd og tilrettelegge hensiktsmessige tiltak

 • kan anvende relevante tiltak som bidrar til at unge vanskeligstilte inkluderes i arbeid

 • kan beherske forebyggende og helsefremmende arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg.

OPPVEKST OG FAMILIELIV - Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og formidle tiltak og tjenesteutforming med utgangspunkt i barnets beste.

YRKESROLLE, ETIKK OG SAMARBEID TIL BARNETS BESTE - Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid

 • har bred kunnskap om vurdering og forståelse av barns beste og barn og familiers rettigheter, deriblant samiske barns rett til eget språk og kultur

 • har bred kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid i et samfunn preget av mangfold

 • har kunnskap om velferdsstatens strukturer og profesjoner

 • har kunnskap om inkludering, ikke-diskriminering og likestilling, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet

 • har kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i barnevernsfeltet

 • har kunnskap om egen profesjon og barnevernfeltets historie

 • har kunnskap om og kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk.

YRKESROLLE, ETIKK OG SAMARBEID TIL BARNETS BESTE - Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn og familier

 • kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å initiere og lede tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid

 • kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som del av grunnlaget for å sikre barn og unges deltakelse og medvirkning

 • kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte, og kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep

 • kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en måte som fremmer inklusjon, deltakelse og medvirkning

 • kan vurdere og ivareta barns beste og barn og familiers rettigheter

 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder, teorier og faglig skjønn til det beste for barn og familier

 • kan anvende faglig kunnskap om kulturelt mangfold og vise flerkulturell forståelse og kultursensitivitet i tjenesteutøvelsen

 • kan anvende erfaringer og faglig kunnskap til å støtte og veilede medarbeidere, samt reflektere kritisk over egen og tjenestens praksis og justere praksis under veiledning.

YRKESROLLE, ETIKK OG SAMARBEID TIL BARNETS BESTE - Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid

 • har innsikt i og kan håndtere etiske problemstillinger innen fagområdet og egen tjenesteutøvelse

 • har innsikt i og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og bidra til å sikre likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold

 • kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse

 • kan dokumentere og formidle faglige vurderinger, muntlig og skriftlig.

INNOVASJON, KRITISK TENKNING OG KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS - Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om vitenskapsteori og hvordan kunnskap utvikles og forstås

 • har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode og dets muligheter og begrensinger

 • har kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid

 • har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser

 • har digital kompetanse, deriblant kunnskap om digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå.

INNOVASJON, KRITISK TENKNING OG KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS - Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon

 • kan anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte

 • kan anvende digitale verktøy og relevant teknologi.

INNOVASJON, KRITISK TENKNING OG KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS - Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre, begrunne, evaluere og dokumentere barnevernfaglig arbeid selvstendig og sammen med andre

 • kan utrede og analysere barnevernfaglig arbeid selvstendig og sammen med andre.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juni 2022 03:03:20