Jobb og videre studier (2019–2022)

Bachelor i barnevern kvalifiserer til opptak til flere ulike mastergradsutdanninger og videreutdanninger. Aktuelle masterstudier ved Høgskolen i Østfold er:

  • Master i samordning av helse- og velferdstjenester

  • Master i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis

  • Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år)

  • Master i spesialpedagogikk

  • Master i organisasjon og ledelse

Merk at noen masterstudier i tillegg til aktuell utdanning også krever relevant yrkeserfaring for opptak.

Utdanningen kvalifiserer blant annet til saksbehandler i barnevernet, miljøarbeider/terapeut i barne- og ungdomsinstitusjoner/ barne- og ungdomspsykiatrien, fosterhjemsarbeid, familiearbeid, forebyggende arbeid med barn og unge i barnehage, skole, fritidsmiljø, og med tiltak særlig rettet mot barn som lever under omsorgssvikt.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. nov. 2019 13:27:39