Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2012–2013)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to obligatoriske emner, hver på 15 studiepoeng:

- Grammatikk og fonetikk 5-10

- Kulturstudier høst 5-10

Emnene består av både teoretiske, praktiske og fagdidaktiske komponenter som er viktige for å utvikle gode kunnskaper og ferdigheter i arbeid med engelsk på mellom- og ungdomstrinnet. Grammatikk og fonetikk 5-10 innebærer videreutvikling av kunnskaper og ferdigheter som studenten har tilegnet seg i Språk og kommunikasjon 5-10.

Organisering og læringsformer

Studiet er organisert i forelesninger, gruppeundervisning og selvstudium. Bruk av læringsplattform er sentralt i studiet. Muntlig ferdighetstrening skjer blant annet gjennom bruk av språklab. Det er lagt opp til undervisningsformer som skal ivareta god kontakt både mellom student og lærer og studentene i mellom.

Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, de tvil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Omfang og forventet læringsutbytte av biblioteketsundervisning finner man under de aktuelle emnebeskrivelsene, knyttet til emnets kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse.

For GLU-studentene må undervisningen i engelsk ses i sammenheng med PEL-faget og profesjonsdager.

Det forutsettes at studentene deltar aktivt i diskusjoner og gruppearbeider.

Praksis

Studentene har tre uker praksis hvert semester i de to første årene av utdanningsløpet. Praksisopplæringen er en integrert del av studiet og gjennomføres i nært samarbeid mellom student, praksisveileder, basisgruppeveileder og PEL.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.
Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at hver enkelt student deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

            - HiØs studiekvalitetsutvalg gjenomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2)

            - Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelser for detaljer.

Tilbakemelding underveis

Studentene vil få muntlig og skriftlig tilbakemelding underveis, både med hensyn til språklig nivå, teoretisk forståelse og didaktiske ferdigheter. Tilbakemeldinger gis blant annet i forbindelse med arbeidskrav, mappeinnleveringer og veiledning. I tråd med Kunnskapsløftets fokus på innsikt i egne læringsstrategier legges det opp til at student og lærer i fellesskap kan bidra til å gi den enkelte student god kvalitet på sine studier.

Vurdering

- Det er arbeidskrav knyttet til studiet som må være innlevert til avtalte frister og godkjent for at studentene skal kunne gå opp til eksamen (se den enkelte emnebeskrivelse).

- Vurdering gis i form av individuell skriftlig eksamen.

- Karakterer gis på en skala fra A-F, der A er beste karakter, E er bestått og F er ikke bestått.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse

Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdaterte litteraturlister vil være tilgjengelige i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Studiemodell

Høst 2012

Vår 2013

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 03:35:27